Preskočiť na obsah

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena na LV č. 281 k.ú. Rimavské Janovce.

Zverejnené
25. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júla 2022 − 11. augusta 2022
Kategória

Stredoslovenská distribučná a.s. v súlade s ustanoveniami §11 ods. 10 zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákona Vám oznamuje vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 281 pre katastrálne územie Rimavské Janovce.

Stredoslovenská distribučná a.s. je prevádzkovateľom stavby : ,, 13182- Rimavské Janovce – Močiar- Rozšírenie NNK´´, ktorá bola realizovaná na základe oznámenia vydaného Obcou Rimavské Janovce pod. č. 130/2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.3.2021.

Vecné bremeno bolo zriadené podľa § 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech oprávneného z vecného bremena : Stredoslovenská distribučná a,s, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, ktoré spočíva v práve uloženia a umiestnenia inžinierskych sieti a zariadenia ochranného pásma v zmysle platných predpisov v rozsahu geometrického plánu 46193537-538/2021 a vykonanie na predmetnom pozemku povolené činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky sústavy, alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa platných právnych predpisov.

Prílohy

Žiadne prílohy.