Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola  Rimavské Janovce

980 01  Rimavské Janovce 425

Zriaďovateľ:   OBEC  Rimavské Janovce

Riaditeľka MŠ : Mgr. Tímea Főző Oros

Zastupujúca riaditeľka : Eva Habodászová

Učiteľka MŠ:  Mária Petrincová

Tel. :  047 / 56 77 138

e-mail: riaditelms@rimavskejanovce.sk

Bábkové divadlo dňa 09.03.2015

Školský rok 2013/2014

Školský vzdelávací program

MATERSKÁ ŠKOLA, RIMAVSKÉ JANOVCE  980 01


Školský vzdelávací program MOTÝLIK

Štátny vzdelávací programDieťa a jeho svet
Školský vzdelávací programMotýlik
Stupeň vzdelaniaISCED 0
Dĺžka štúdianiekoľkoročná
Forma vzdelávaniacelodenná
Vyučovací jazykslovenský
Druh školyverejná
Názov školyMaterská škola
Adresa školyRimavské Janovce 425
IČO710019637
Riaditeľka školyAnna Šuleková
Kontakt047 56 77 138
ms.rimjanovce@gmail.com
ZriaďovateľObec Rim. Janovce
Kontakt047 56 77 116
Dátum prerokovania na
pedagogickej rade
 
Dátum prerokovania
v rade školy
 


Rimavské Janovce, dňa ………………….      

Vypracovala: Anna Šulekova, riaditeľka MŠ ………………………………………………

Rada školy:      ………………………………………………

Zriaďovateľ: Obecný úrad Rim. Janovce  ………………………………………………1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Pri tvorbe nášho školského vzdelávacieho programu (ŠKVP) sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu (ŠTVP), z cieľov a princípov výchovy a vzdelávania stanovených v zákone č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z vlastných cieľov a zamerania materskej školy.

1.1 Ciele vyplývajúce zo ŠTVP a zo školského zákona

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny kolektívu.

Cieľmi výchovy a vzdelávania sú:

– získať kompetencie v oblasti komunikačných, ústnych spôsobilostí, základov využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie
– rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti
– naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť
– posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu a materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
– získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, získať informácie a spôsobilosti na uplatňovanie práv dieťaťa
– pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancii
– naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť
– naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty
– získať informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Na základe zamerania materskej školy, identifikovaných pozitív a negatív sme si za svoj hlavný cieľ stanovili vo všetkých organizačných formách počas dňa podporovať chuť dieťaťa objavovať a učiť sa, mať radosť zo získaných poznatkov a dokázať ich využiť v praktickom živote, vytvoriť rovnocenné podmienky pre všetky deti, zvýšenú pozornosť venovať rozvoju komunikatívnych schopností detí v slovenskom jazyku.

Čiastkové ciele  ŠKVP :

– individuálnym prístupom ku deťom pomáhať ich plynulej adaptácii na nové prostredie, rešpektovať dieťa ako osobnosť, jeho základné práva, monitorovať zmeny v správaní detí
– zvýšenú pozornosť venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, spolupracovať s komunitnými centrami
– pri  plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov z učebných osnov ŠkVP mať na zreteli rôzne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti., ciele operacionalizovať tak, aby náročnosťou zodpovedali deťom pre ktoré sú určené, plnenie cieľov kontrolovať a overovať spätnou väzbou
– rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom
-zvýšenú pozornosť venovať rozvoju komunikatívnych schopností detí, uplatňovaniu aktivizujúcich metód a foriem práce, vytvárať priaznivú socioemocionálnu atmosféru ako predpoklad pozitívnej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností detí, rozvíjania správnej výslovnosti, gramatickej správnosti rečového prejavu detí
– rozvíjať a podporovať radosť detí z učenia a z vlastnej práce, získavania informácií z rôznych zdrojov
– poskytnúť deťom primerané informácie o vzniku našej obce, utvárať a rozvíjať u detí pocity hrdosti na svoju obec, krajinu
– vytváraním príležitostí na pohybové aktivity, vštepovaním zásad zdravého životného štýlu sa podieľať sa na plnení Národného programu prevencie obezity
– prebúdzať environmentálne cítenie, prejaviť vzťah a ochranárske postoje k životnému prostrediu
–  Naďalej realizovať projekt ŠPZ „Adamko hravo-zdravo“ a  „Bezpečnosť pre predškolákov“, ktoré rozvíjajú osobnosť detí, ich emocionálnu inteligenciu a prosociálne správanie. Vychovávať deti k bezpečnému správaniu sa na ceste a správne reagovať na nebezpečné situácie.
Vytvoriť v materskej škole príjemnú, radostnú klímu, v ktorej majú deti možnosť v priateľskom prostredí komunikovať, prejavovať svoje pocity, prežívať zážitky úspechu, tešiť sa na spoločné chvíle.

Princípy výchovy a vzdelávania

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sú založené na uplatňovaní humanistických princípov výchovy a vzdelávania, ďalej na princípoch
– bezplatnosti vzdelania jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
– rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie
– zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie
– rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese
– celoživotného vzdelávania
– výchovného poradenstva
– zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja
– kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej sústavy
– integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície
– posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom činností zameraných na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť
– zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti
– vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa
– zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní

1.2 Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠKVP, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania – ISCED 0, ktoré vydáva MŠ a slávnostne odovzdáva na konci školského roka. Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelania je potrebné aby dieťa dosiahlo v závere predškolského veku základy kľúčových kompetencií.

1.3 Profil absolventa

Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
U detí v materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:
a, psychomotorické kompetencie
b, osobnostné kompetencie
c, sociálne kompetencie
d, komunikatívne kompetencie
e, kognitívne kompetencie
f, učebné kompetencie
g, informačné kompetencie

2. Vlastné zameranie materskej školy

Zameranie materskej školy vychádza zo záverov vykonaných analýz, z koncepcie materskej školy, prostredia, z aktuálnych podmienok a potrieb školy.
Charakteristika detí:
Materská škola je jednotriedna, heterogénna  jej kapacita sa zhoduje s počtom detí uvedeným v školskom zákone – 20 a 21 detí v triede. Vekové zloženie  detí je od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky. Prevažná väčšina detí je priamo z našej obce, do naplnenia najvyššieho počtu prijímame aj deti z okolia. Približne 70% detí je rómskeho pôvodu, väčšinou zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Podstatnú časť tvoria deti maďarskej národnosti preto s deťmi prebieha čiastočne aj komunikácia v ich materinskom jazyku. V posledných 2 rokoch do maďarskej ZŠ bolo zapísané 1 dieťa /v škol. roku / ostatné deti boli zapísané do slovenskej ZŠ. Z týchto skutočností sme vychádzali pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.

2.1 Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania

Dĺžka dochádzky do MŠ je niekoľkoročná. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. Do MŠ sa prijímajú detí vo veku od troch do šesť rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.
Predškolskú výchovu a vzdelávanie uskutočňovať počas celého pobytu dieťaťa v MŠ a prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity, zmysluplné stratégie, ekohry, zážitkové učenie a pohybové aktivity a relaxačné cvičenia.
Denné činnosti sú usporiadané v dennom režime dňa, v ktorom sa striedajú:
– hry a hrové činnosti
– pohybové, relaxačné cvičenia
– pobyt vonku
– odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

2.2 Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a všeobecného lekára pre deti môže plniť povinnú školskú dochádzku, alebo malo odloženú povinnú školskú dochádzku.

2.3 Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

MŠ Karneval 2014

Kronika Materská Škola – školský rok 2013/2014

MŠ Vianočná besiedka 2013

MŠ Halloween 2013

Školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola – školský rok 2012/2013

MŠ Pečenie perníkov 2012

MŠ Veselé zúbky 2013

MŠ Halloween 2012

MŠ Koniec školského roka 2013

MŠ MDD 2013

MŠ Deň matiek 2013

MŠ Dentálna hygiena 2013

MŠ Fašiangy 2013

Školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola – školský rok 2011/2012

MŠ Vianoce 2011

MŠ 2012

MŠ Zúbky 2012

MŠ Karneval 2012

Školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola – školský rok 2010/2011

MŠ Vianoce 2010

MŠ Deň matiek 2011

MŠ Karneval 2011