Preskočiť na obsah

Zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavské Janovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Rimavské Janovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

Právne predpisy

v oblasti verejnej správy

ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov

ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

zákon č. 372/1990 o priestupkoch

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 09/2010 Z.z. o sťažnostiach

v oblasti personalistiky

zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov

zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení

zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

v oblasti účtovníctva a rozpočtu

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH

v oblasti kontroly

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

vyhláška č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

v oblasti správy daní a poplatkov

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)

v oblasti školstva

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

nariadenie vlády č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia

vyhláška č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

v oblasti majetkovej a podnikateľskej

zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)

zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník)

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

zákon č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – živnostenský zákon

zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

v oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov

vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

správne poplatky

zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

evidencia obyvateľov

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

sociálne veci

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

iné

zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)

zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok)

zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

zákon č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

vnútorné organizačné predpisy obce

Štatút obce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok obecného cintorína

iné vnútorné predpisy

Obeh účtovných dokladov

Smernica o finančej kontrole

Smernica o vybavovaní sťažností

http://www.slov-lex.sk/

Prílohy

Popis

Spôsob zriadenia OBCE:
 Obec Rimavské Janovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 1990

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
 Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 platným právnym poriadkom SR
 VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

  • (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
  • Orgánmi obce Rimavské Janovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavské Janovce je zastupiteľský zbor obce zložený z
7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné
obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.

  • Starosta obce Rimavské Janovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom
    obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Prílohy

Popis

Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec Rimavské Janovce  umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Formulár -žiadosť môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty:

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

obec@rimavskejanovce.sk

info@rimavskejanovce.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
  4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať:

– písomne ako poštovú zásielku na adresu :

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

– písomne osobným doručením do podateľne obecného úradu v Rimavských Janovciach , Rimavské Janovce 301, 98001

– ústne

– elektronicky emailom : obec@rimavskejanovce.sk , info@rimavskejanovce.sk

– elektronickým spôsobom cez Slovensko.sk – do elektronickej schránky Obce Rimavské Janovce – IČO 00319058

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.30 h. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je Obcou Rimavské Janovce poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne Obec Rimavské Janovce

, alebo poštovou poukážkou na adresu:

  Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK81 0900 0000 0051 6090 0617

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Obce Rimavské Janovce  účtuje oprávneným osobám za:

Tabuľka účtovných položiek

 FormátCena 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A410 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A416 centov 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A313 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A320 centov 
tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A366 centov 
   
CD alebo DVD 1 kus66 centov 
obálka 1 kus6 centov 
poštové poplatkypodľa cenníka SP
informácia poskytnutá na Usb kľúčipodľa ceny USB kľúča