Preskočiť na obsah

Civilná ochrana

Odporúčania pre obyvateľstvo pri hydrologických a meteorologických výstrahách


Maximálna teplota

2.stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od ( teplota > 35 0 C) :
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

3.stupeň

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (teplota > 40 0 C) :
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným
žiarením ( pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota

2.stupeň

Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu (M2 < ako – 20 0 C) . Silný mráz :
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými
mrazmi.

3.stupeň

Minimálnej teploty vzduchu (M3 < – 30 0 C). Veľmi silný mráz :
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi
(zateplenie….),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.


Vietor

2.stupeň

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer >
20 m/s alebo nárazy > 25 m/s :
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po
otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3.stupeň

Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s) :

a) keď nie je nutné nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených
veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje

2.stupeň

Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov :
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové
reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.)
pre prípad núdze.

3.stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov :
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.


Sneženie

2.stupeň

Silné sneženie, pri ktorom spadne S2 > 20 cm nového snehu za 12 hod. :
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami ( zimné pneumatiky, snehové
reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti
elektrických vedení.

3.stupeň

Mimoriadne silné sneženie, pri ktorom spadne S3 > 30 cm nového snehu za 12 hod.:
a) obmedziť pobyt a pohyb ( i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.


Poľadovica

2.stupeň

Intenzívna tvorba poľadovice :
a) obmedziť pobyt a pohyb ( i dopravnými prostriedkami ) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3.stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice :
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky

2. stupeň

Výskyt silných búrok spojených s prívalovými zrážkami s úhrnmi (DB2 >30 mm za 1
hod.) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2 > 25 m/s) :
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených
veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile alebo vyhľadať nižšie polohy ( pozor
na ich prípadné zatopenie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
j) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt).

3.stupeň :

Výskyt mimoriadne silných búrok, spojených s prívalovými zrážkami s úhrnom
(DB3, 40 mm za 1 hod.) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3 > 35 m/s) :
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď

2.stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2 > 50 mm za 12 hod.) :
V prípade kritického nedostatku času : zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na
bezpečné ( kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.
Pokiaľ máte dostatok času :
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitú vodu na 2-3
dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,
kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3.stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D3 > 70 mm za 12 hod.) :
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať
pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,
kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.


Hmla

2.stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2 < 300 m) :
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj
cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadajte najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3.stupeň

Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3 < 100 m) :
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

CIVILNÁ OCHRANA


Základné informácie             Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.


     Podľa uvedeného zákona fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.
Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

Živelné pohromy

Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia
Snehové kalamity, rozsiahle námrazy
Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice

Havárie

Výbuchy a požiare
Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne
Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení

Katastrofy

Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok

Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov:

Ak zaznie siréna – nastáva mimoriadna situácia. Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Platí to pre každého v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v školách, materských školách, kde bude o nich postarané.

Počúvajte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, a očakávajte doplnkovú slovnú informáciu, ktorá nasleduje bezprostredne po doznení varovného signálu sirén. Dozviete sa informácie o bezprostrednom možnom ohrození.
Informujte susedov a starších občanov, prípadne im poskytnite pomoc pri vykonávaní opatrení na ich ochranu.
Netelefonujte zbytočne, najmä nevolajte tiesňové volanie.
Pripravte a vezmite si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, potraviny, vodu, lieky a pod.)
Pri úniku nebezpečných látok opúšťajte priestor najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
Dýchacie cesty si chráňte vreckovkou (uterák, handrička) namočenou vo vode.
Pri vykonávaní všetkých činností zachovajte pokoj, rozvahu, nepodliehajte panike a nekonajte chaoticky.
Pred odchodom z bytu, domu uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
Uzamknite byt.

Varovné signály

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi.

Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:

UKRYTIA, vykonať ukrytie:

doma, uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu,
prečkať v miestnosti, ktorá nemá okná alebo ich má najmenej (chodby, pivnice, práčovne a pod.)
pri úniku Amoniaku – NH3 (čpavok) sa ukryte v podzemných prípadne prízemných miestnostiach budov.
EVAKUÁCIE, zabezpečiť:
prípravu evakuačnej batožiny,
potraviny a zásoby pitnej vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov,
pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie,
presvedčte sa či vaši susedia vedia o vzniknutej situácií,
dodržiavajte ostatné režimové opatrenia na postihnutom území.

Varovný signál „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie, v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopové územie, v prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.

Varovný signál „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií zložiek civilnej ochrany.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Individuálna ochrana obyvateľstva


     Prostriedky individuálnej ochrany sú prostriedky, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest a očí osôb proti účinkom rádioaktívnych látok, otravných látok a bojových biologických prostriedkov. Prostriedky zahrňujú ochranné masky pre dospelé obyvateľstvo a deti vrátane detských ochranných vakov a ochranné rúška, zdravotnícke prostriedky jednotlivca a osobné diagnostické dozimetre.
Prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za vojny a vojnového stavu. Skladujú ich zamestnávatelia, školy, školské zariadenia a pre ostatných obyvateľov v mieste bydliska ich skladujú obce.
V prípade neočakávaného ohrozenia je možné použiť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a povrchu tela. Sú to bežne dostupné veci ako šatka, uterák, vreckovka, toaletný papier, čiapka, pláštenka, PE fólie a pod., vhodne uspôsobené na ochranu.

Ako použiť ochrannú masku


Ochrannú masku prevezmete od zamestnávateľa, v škole alebo z výdajného strediska (o mieste výdajného strediska sa včas dozviete z miestneho rozhlasu a z vývesiek).
Vykonajte kontrolu neporušiteľnosti, vydezinfikujete vnútorné steny lícnice tampónmi s 0,5 %-ným roztokom ajatínu, liehu alebo vo vlažnej vode so saponátom a následne vytriete do sucha,
uvoľnite úplne pásky upínacieho ústrojenstva,
naskrutkujete na lícnicu filter s uzatvoreným spodným vdychovacím otvorom, ktorý sa otvára až tesne pred jej nasadením, pripravenú masku vložíte do kapsy.

KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA

Evakuáciou


Evakuácia sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.


Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje: 


– krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
– dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuačná batožina – hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 25 kg na jednu osobu, u detí 15 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať:
osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné potraviny a vodu, čaj na 2 – 3 dni,
predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
prikrývku, spací vak, vreckovú lampu,
náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Ukrytím


V jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb svojpomocne právnickými a fyzickými osobami po vyhlásení vojny a vojnového stavu.

Úkrytová batožina – hmotnosť 10 až 15 kg a mala by obsahovať:
osobné doklady, cennosti malých rozmerov a lieky,
toaletné potreby, bielizeň, náhradné šaty,
vreckovú lampu, prikrývku,
základné potraviny a vodu, čaj.

Do evakuačnej a úkrytovej batožiny je zakázané brať:
zbrane, alkohol, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu,
zapáchajúce a ľahko zápalné látky, cigarety, ponorné variče,
objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
domáce zvieratá, psy, mačky a pod.

ZÁSADY PRVEJ POMOCI


Prvá pomoc – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na
každom mieste a ktoré môžu:
• zachrániť život,
• zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
• urýchliť zotavovanie.

Ako postupovať ?
• Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo,
• ako prvého vždy ošetríte najviac postihnutého,
• zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho
zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?
• Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
• pri bezvedomí – zistite volnosť dýchacích ciest,
• pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
• pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,
• venujte pozornosť protišokovým opatreniam.