Preskočiť na obsah

Požiarna ochrana

VII. ročník oficiálnych halových majstrovstiev SR kolektívov mladých hasičov a  XXVIII. ročník neoficiálnych halových majstrovstiev SR kolektívov mladých hasičov
 o “ Putovný pohár prezidenta DPO SR „

12.11.2022 (sobota) – basketbalová hala Svit , 120 kolektívov

25 mladých hasičov  za DHZ Rimavské Janovce – kolektív tvoria členovia od 10 – 15 rokov

  • mladí hasiči navštevujú hasičský krúžok v ZŠ P.Kellnera Hostinského Rimavská Sobota pod vedením Mgr. Beáty Fülöpovej – člen DHZo Rimavské Janovce

DHZ Rimavské Janovce – mladí hasiči – 5 kolektívov – 1x dievčatá

                                     2x chlapci

                                     2x chlapci – zmiešaní (ak je v dievčenskom kolektíve aspoň jeden chlapec, kolektív sa zaradí medzi chlapcov – zmiešané )

Súťažné disciplíny : Štafeta 5 x 30 m ; Uzlová štafeta; Štafeta hasičských  dvojíc

Finančná podpora:

Obec Rimavské Janovce

ZŠ P. Kellnera Hostinského Rimavská Sobota

DHZ Rimavské Janovce

Dňa 06.06.2015  sa v obci  Veľký Blh   konalo okresné kolo dobrovoľných hasičských zborov.

Naše dievčatá obsadili krásne 5. miesto.

Srdečne blahoželáme !

Požiarna prevencia


     Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach.
     Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý bol za obdobie svojej účinnosti už niekoľkokrát novelizovaný. Zmeny sa týkali najmä zabezpečovania základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi právnickými osobami, respektíve fyzickými osobami, ako aj realizácie opatrení a kompetencií zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

     Potreba účinnejšieho uplatňovania základných povinností právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku požiarov vyplýva z negatívneho vývoja požiarovosti na území Slovenskej republiky za ostatné obdobie. Súčasne je potrebné zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na všetkých stupňoch realizovať nové a efektívnejšie metódy pôsobenia na uvedené subjekty.
     Aj z tohto dôvodu sa pristúpilo v roku 2008 k ďalšej novelizácii zákona o ochrane pred požiarmi, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 199/2009 s účinnosťou od 1. júla 2009. Novela spresňuje niektoré povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v súvislosti s vlastníctvom, správou alebo užívaním lesa, ako aj povinností vlastníkov a správcov bytových domov. Jednoznačne sú vymedzené tie úlohy, ktoré musia zabezpečovaťspoločenstvá vlastníkov bytov, respektíve správcovia pri prevádzke a užívaní týchto stavieb. Spomenuté zmeny umožnia účinnejšiu kontrolu uvedených subjektov pri prevádzkovaní stavieb alebo pri užívaní lesov a hospodárení v nich.
     V novele sú nanovo upravené splnomocňovacie ustanovenia na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov s technickým obsahom, ktoré budú riešiť podrobnosti o právach a povinnostiach právnických osôb i fyzických osôb – občanov. Novo sú definované aj niektoré kompetencie orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. Upravené sú aj viaceré ustanovenia týkajúce sa hasičských jednotiek.

     Súčasne došlo, resp. dôjde k niektorým legislatívnym zmenám aj v základných vykonávacích predpisoch, ktoré podrobne upravujú ustanovenia zákona týkajúce sa požiarnej prevencie a hasičských jednotiek. Nadväzne bude potrebné novelizovať, respektíve novo vydať aj niektoré všeobecne záväzné právne predpisy s technickým obsahom.
     Možno konštatovať, že existujúci právny rámec systému ochrany životov, zdravia a majetku vytvára dostatočný priestor a stanovuje zodpovedajúce podmienky aj na plnenie úloh súvisiacich s ochranou pred požiarmi. Zároveň je však potrebné neustále analyzovať potenciálne problémy, najmä vzhľadom na nové vývojové trendy, napríklad v oblasti stavebníctva (výstavba nových multifukčných stavieb a tunelov) i pokiaľ ide o nové technické a technologické zariadenia, používanie a manipuláciu s horľavými látkami i ďalšie. Z tohto dôvodu bude nevyhnutné prispôsobovať, respektíve prepracovávať aj ďalšie súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy s technickým obsahom.
     Nemenej dôležité je aj účinné preventívno-výchovné pôsobenie orgánov štátnej správy na širokú verejnosť a osobitne vo vzťahu k mládeži. V ostatných troch rokoch boli realizované viaceré projekty a programy zo strany krajských i okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v základných školách. Našou snahou je docieliť v spolupráci s Ministerstvom školstva SR zakomponovanie problematiky ochrany pred požiarmi aj do učebných osnov pre žiakov základných škôl.
      Proces zefektívňovania činnosti v oblasti požiarnej prevencie je podmienený viacerými faktormi. Patrí k nim aj odborná pripravenosť príslušníkov HaZZ pôsobiacich  na úseku požiarnej prevencie. Preto je potrebné vytvárať vhodné podmienky aj na skvalitňovanie ich ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Dôležitá je tiež výmena informácií a získavanie nových skúseností a poznatkov z tejto oblasti, najmä v krajinách EÚ, s cieľom zabezpečiť účinnejšiu ochranu životov a zdravia ľudí i majektu pred požiarmi.

Zdroj:  MV SR Hasiči a záchranári 

Hasičský a záchranný zbor bol zriadený 1. apríla 2002 zákonom č. 315/2001 Z. z.

o Hasičskom a záchrannom zbore.

Hasičský a záchranný zbor

a. plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

b. vykonáva štátny požiarny dozor,

c. plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri             haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia,

d. poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,

e. vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,

f. zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,

g. plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,

h. plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru.

Hasičský a záchranný zbor sa podieľa


a. na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä

    pri   požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

b. na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na      

    poskytovaní humanitárnej pomoci,

c. na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,

d. aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na

    obranu štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami,

e. na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.

     Pri plnení svojich úloh Hasičský a záchranný zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami.

    Hasičský a záchranný zbor spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami. Pomoc iným štátom poskytuje Hasičský a záchranný zbor v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Hasičský a záchranný zbor tvoria

a. prezídium,
b. 8 krajských riaditeľstiev,
c. 49 okresných riaditeľstiev a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy,
d. 5 zariadení,
e. pracoviská.