Preskočiť na obsah

Správne poplatky

 Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  platný od 1-4-2024.

 PREHĽAD

 sadzobníka správnych poplatkov

Časť Položka
I.Všeobecná správa1 až 15
II.Vnútorná správa16 až 36
III.Pôdohospodárstvo37 až 52
IV.Veterinárna správa53 až 58
V.Stavebná správa59 až 62
VI.Doprava63 až 98
VII.Telekomunikácie99 až 123
VIII.Finančná správa a obchodná činnosť124 až 154
IX.Colníctvo155 až 159
X.Životné prostredie160 až 171
XI.Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia172 až 194
XII.Jadrová bezpečnosť195 až 201
XIII.Bezpečnosť práce a technické zariadenia202 až 209
XIV.Hospodárska súťaž210 až 212
XV.Puncovníctvo213
XVI.Priemyselné práva214 až 235
XVII.Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia236 až 239
XVIII.Konzulárne poplatky240 až 265
XIX.Štatistika266 až 267
XX.Dôveryhodné služby268
XXI.Poštová činnosť269 až 270
XXII.Ochrana utajovaných skutočností271 a 272
XXIII.Ochrana osobných údajov273
XXIV.Výkon verejnej moci elektronicky274
XXV.Kybernetická bezpečnosť276

 SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

 I. ČASŤ

 VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 
1. fyzická osoba …..25 eur  
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie …..250 eur  
Poznámky    Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 Položka 2

a)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu …..2 eurá  
b)Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou    s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí …..7 eur  
c)Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 
 v slovenskom jazyku …..2 eurá  
 v cudzom jazyku …..4 eurá
d)Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím    zastupiteľským úradom v Slovenskej republike …..15 eur  
e)Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý  7 eur  
f)Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý  40 eur  
g)Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike  70 eur  
h)Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike  70 eur  
i)Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím  140 eur  
j)Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike15 eur
k)Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár    a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky …..350 eur
l)Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho    povolania mimo územia Slovenskej republiky …..350 eur
m)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka 
 v slovenskom jazyku …..7 eur
 v cudzom jazyku …..12 eur
n)vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom …..6 eur
o)Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne    podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany1 euro  
p)Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu7 eur.
Oslobodenie    Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky    1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.    2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.    3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).  

 Položka 3

1.Osvedčenie 
 a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis …..2 eurá  
 b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis …..5 eur
 c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) …..10 eur
2.overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov …..2 eurá  
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie    Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Poznámka    Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Položka 4

 Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o 
a)školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ……4 eurá
b)matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ……4 eurá
c)protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ……4 eurá
d)výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ……6 eur  
e)osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu 
 v slovenskom jazyku ……2 eurá  
 v cudzom jazyku ……4 eurá
Poznámka    Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

 Položka 5

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9) …..120 eur  
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9) …..10 eur  
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia …..2 eurá  
d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov10) …..140 eur  
e) Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti …..280 eur  
f) Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii …..15 eur  
g) Zápis do zoznamu odborných garantov na verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a) …..  100 eur  
h) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov …..250 eur  
i) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu …..2 eurá  
j) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) …..280 eur  
k) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka …..280 eur  
l) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) …..280 eur  
m) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) …..560 eur  
n) vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky10b)7 000 eur  
o) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každú stranu …..2 eurá  
p) zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov …..280 eur  
q) iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov …..15 eur  
r) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu4 200 eur  
s) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi700 eur  
t) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa osobitného predpisu420 eur  
u) Výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu2 eurá  
v) Výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu2 eurá  
Poznámka    Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Povinnosť zaplatiť ročný poplatok správcu vzniká 1. júla kalendárneho roka, a to hoci za jeden deň trvania zápisu správcu v zozname správcov v období od 1. júla kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok správcu uhrádza, do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok správcu uhrádza. Ročný poplatok správcu je splatný 31. júla kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok uhrádza.  
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,20) a vysoká škola, ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov.21)

 Položka 5a

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany    a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c)120 eur  
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d)10 eur  
c) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu10e)140 eur  
d) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení    podľa osobitného predpisu10f)140 eur.  

 Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka …..6 eur  
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený    preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka …..25 eur  
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka …..10 eur  
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený    preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch …..50 eur  
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.    2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

 Položka 6a

a)Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a)…..100 eur  
b)Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a) …..100 eur  
c)Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa    osobitného predpisu10a)…..25 eur.

 Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia    o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)7 eur
Oslobodenie    Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská),    zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu    alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)    a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

 Položka 9

 Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná    z podnetu účastníka konania ………………………………………………………………………………………………..25 eur  
Poznámky    1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách    a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov    a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.    2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia    spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.    3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie    iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 Položka 10

a)Vydanie
 1.výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo    nebytových priestorov v rámci jedného výpisu, 
 2.údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci    jedného katastrálneho územia, 
 3.písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného    katastrálneho územia, 
 4.kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy    alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 …..12 eur  
b)Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,    za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov …..12 eur
c)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) …..5 eur  
d)Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených    na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely …..22 eur  
e)Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti    na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra    nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci    jedného katastrálneho územia …..5 eur  
f)Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií    katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia …..25 eur  
g)Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností,    dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia …..10 eur  
h)Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií …..40 eur
i)Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánur …..10 eur
j)Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 …..12 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto    spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám,    ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.    2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,    ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod    pozemnými komunikáciami – diaľnicami a cestami prvej triedy.    3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie,    ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny    a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností alebo výkonu štátneho dozoru na    úseku ochrany prírody a krajiny a prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.    4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky    podľa osobitného predpisu.10g)   5. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené ministerstvá,12b) ak ide o úkony spojené so zriadením záložnej zmluvy    podľa § 9a alebo s vydaním rozhodnutia o zriadení záložného práva podľa § 9b zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých    opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 490/2021 Z. z.  
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s realizovaním    prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami,    s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa    schváleného územného plánu.    2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.    3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné    vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)    4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.    Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).    5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve    a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.    6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán,    za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.    7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.    8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.    9. Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických    činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10,    po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.

 Položka 11

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností …..100 eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností    podaný elektronicky …..50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie    konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v    súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám,    ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení    aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené    s konaním o pozemkových úpravách.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest,    ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 300 eur, ak účastník konania pri doručení    návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 150 eur, ak účastník konania podal návrh na    vklad do katastra elektronicky.
Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za    urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad    bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do    katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené    rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva    podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.    o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení    neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.
Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov,    poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

 Položka 12

 Žiadosť o

 a) zápis do zoznamu periodických publikácií13) 8 eur

 b) zmenu zápisu v zozname periodických publikácií13) 8 eur

 Položka 13

 a) Autorizácia vysielania14)

 1. žiadosť o autorizáciu vysielania 150 až 660 eur

 2. žiadosť o zmenu autorizácie vysielania 30 až 160 eur

 b) Autorizácia poskytovania14a)

 1. žiadosť o autorizáciu poskytovania 260 eur

 2. žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania 30 až 160 eur

 c) Registrácia retransmisie14b)

 1. žiadosť o registráciu retransmisie 150 až 660 eur

 2. žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 30 až 160 eur

 d) Licencia14c)

 1. žiadosť o udelenie alebo rozšírenie licencie 260 eur

 2. žiadosť o predĺženie licencie 30 až 160 eur

 3. žiadosť o zmenu licencie 30 až 160 eur

 4. žiadosť o krátkodobú licenciu 30 eur

 Oslobodenie

 Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená žiadosť o zmenu, ktorou sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch žiadateľa, v údajoch o osobách, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod alebo ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach žiadateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánoch alebo osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne žiadateľa.

 Splnomocnenie

 Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa tejto položky určí príslušný správny orgán.

 Položka 15

 Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie 
1. fyzická osoba ………………………………………………………………………………………………………………………15 eur  
2. právnická osoba …………………………………………………………………………………………………………………250 eur  
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby,    ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok    ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové    strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 II. ČASŤ

 VNÚTORNÁ SPRÁVA

 Položka 16

 Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík………………………………………………………………………………3 eurá  

 Položka 17

 Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ……..15 eur

 Položka 18

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom,    v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt30 eur  
b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby30 eur  
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)100 eur  
d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom100 eur
e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami280 eur  
f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt280 eur  
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby    s ťažkým zdravotným postihnutím.    2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným    úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky    1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.    2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí    aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.    3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.  

 Položka 19

Zmena 
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska …..4 eurá
b) priezviska maloletých detí …..50 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch …..140 eur
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.    2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho    alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky    1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné    priezvisko sa vyberie jeden poplatok.    2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej    starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté    pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.    3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.    4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 Položka 20

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov1 000 eur  
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu 
1. do 15 rokov 140 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov210 eur
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým    štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva30 eur
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky    narodeným po 1. 1. 199330 eur
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov    bol československým štátnym občanom30 eur
f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí560 eur
Oslobodenie    Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu,    cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne    občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.
Splnomocnenie    Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá  
a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo  
b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; správny orgán posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 Položka 21

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov …..1 000 eur
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa 
1. do 15 rokov …..280 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov …..500 eur
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho    občianstva Českej republiky …..30 eur
Oslobodenie    Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

 Položka 22

a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky15 eur
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky15 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky    na účely vydania prvého občianskeho preukazu.
Poznámka    Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení    o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

 Položka 22a

 a) Vydanie občianskeho preukazu …………………………………………………………………… 7 eur

 b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov …………………………………………………….. 14 eur

 c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ……………………………………………………………. 25 eur

 d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel …………………………………………………………………………………. 4 eurá

 Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 395/2019 Z. z.“), ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

 4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

 5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedie nový údaj alebo sa zmení alebo zruší v ňom uvedený údaj.

 6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 7. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

 Splnomocnenie

 1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu podľa § 2 ods. 3 druhej vety zákona č. 395/2019 Z. z. z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

 2. Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.

 Položka 23

a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov …..50 eur  
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov …..20 eur  
c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov …..12 eur
d) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok    osobe staršej ako 16 rokov …..45 eur
e) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok    osobe mladšej ako 16 rokov …..12 eur
f) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca …..4 eurá
Splnomocnenie    1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení    alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate,    odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich    rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe    jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie,    ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa   § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila    násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.    2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie    občana z humanitných dôvodov.    3. Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa tejto    položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby    do desiatich pracovných dní.    4. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný    doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa písmen a) až e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada    za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená    výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.    2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada    za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

 Položka 24

a)Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 
 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“)330 eur  
 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.250 eur  
 3. sezónneho zamestnania50 eur  
 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.    alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.140 eur  
 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.200 eur  
 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl100 eur  
b)Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie250 eur  
c)Žiadosť o udelenie trvalého pobytu250 eur  
d)Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel 
 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.200 eur  
 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.140 eur  
 3. sezónneho zamestnania25 eur  
 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.    alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.50 eur  
 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.100 eur  
 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl50 eur  
e)Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie140 eur  
f) Vydanie 
 1. dokladu o pobyte …..6 eur  
 2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní …..35 eur  
g)Vydanie dokladu o pobyte 
 1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad …..25 eur  
 2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní …..50 eur  
 3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch    po sebe nasledujúcich rokov …..50 eur  
 4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch    po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní …..75 eur  
h)Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel …..4 eurá
i)Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu140 eur  
j)Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu50 eur  
k)Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky4 eurá
l)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi50 eur  
m)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov20 eur  
n)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov12 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a), b), d), e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia.
3. Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
4. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
6. Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré
a) žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b) prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.
7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
8. Od poplatku podľa písmena l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
9. Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodené
a) osoby, ktoré majú udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo ktoré zotrvávajú na území Slovenskej republiky podľa § 61a ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.,
b) osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 404/2011 Z. z.,
c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Splnomocnenie
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

 Položka 26

a) Udelenie víza na hraničnom priechode90 eur  
b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky45 eur  
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.16c)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných    príslušníkov občanov Únie podľa druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie    alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
5. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza    z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.
Splnomocnenie    Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť    alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.

 Položka 27

 Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého    cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania ……………………………………………………………………………..50 eur
Poznámka    Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky štátneho príslušníka    tretej krajiny, ktorý bude vykonávať činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov    Európskej únie alebo na plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.

 Položka 28

Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany …..100 eur

 Položka 30

 a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu………………………………………………………… 45 eur

 b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo

 1. prvá skúška………………………………………………………………………………………….70 eur

 2. opakovaná skúška…………………………………………………………………………………45 eur

 c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu……………………………………………………….30 eur

 d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu………………………………………………..45 eur

 e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu………………………………………………..30 eur

 f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu…………………………………6 eur

 g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie……………………………………………………………….560 eur

 h) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice………………………………….560 eur.

 Oslobodenie

 1. Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

 2. Od poplatkov podľa písmen d), e), g) a h) tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva nový zbrojný preukaz, európsky zbrojný pas, zbrojná licencia alebo povolenie na prevádzkovanie strelnice ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

 3. Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený športový reprezentant podľa § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe, ak ide o zbraň používanú len na športové účely.

 4. Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

 5. Od poplatku podľa písmena g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 Poznámka

 Poplatky podľa písmen a) až f) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu

 a) člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

 b) člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,

 c) člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

 d) člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

 e) člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Položka 31

 a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť…………..30 eur

 b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo………………………………………………………………………………………………………30 eur

 c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov……………………………………………………………………………………………………..45 eur

 d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom…………………60 eur

 e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A

 1. za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu……………………………….30 eur

 2. držiteľa zbrojnej licencie skupiny A…………………………………………………………..140 eur

 f) Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou…………………………………………………………………..30 eur

 g) Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane……………………………..9 eur

 h) Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov………………………………………………………………………………………………………9 eur

 i) Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely nadobúdania zbraní a streliva v cudzine …………………………………………………………………………………………… 30 eur.

 Oslobodenie

 1. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva povolenie, zbrojný sprievodný list, výnimka na zbraň kategórie A, preukaz zbrane alebo posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

 3. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

 4. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba, ktorá sa zúčastní na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.

 5. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 Poznámky

 1. Poplatky podľa písmen a) až c) a g) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu

 a) člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

 b) člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,

 c) člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

 d) člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

 e) člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

 Položka 32

 a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok……………………………………………………………………………………………………..30 eur

 b) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva……………………………………280 eur

 Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.

 Poznámka

 Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojeným zborom Slovenskej republiky, múzeom, ktoré zbrane vystavuje v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

 Položka 34

a) Návrh na registráciu 
 1. politickej strany alebo politického hnutia950 eur  
2. združenia občanov100 eur  
3. nadácie100 eur  
4. záujmového združenia právnických osôb100 eur
5. pozemkového spoločenstva100 eur  
6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov50 eur  
7. neinvestičného fondu100 eur  
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby100 eur  
b) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí50 eur  
c) Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb25 eur  
d) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev25 eur  
e) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov20 eur  
f) Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií   25 eur  
g) Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií25 eur  
h) Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií25 eur  
i) Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií25 eur  
j) Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií   25 eur  
k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 
1. politickej strany alebo politického hnutia50 eur
2. združenia občanov20 eur  
3. nadácie25 eur  
4. záujmového združenia právnických osôb25 eur  
5. pozemkového spoločenstva35 eur  
6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov20 eur  
7. neinvestičného fondu20 eur  
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby25 eur  
l) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov   10 eur
m) Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií10 eur
n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra   
1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb   25 eur  
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35 eur  
o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov     10 eur
p) Výmaz 
1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí50 eur
2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií25 eur  
3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií50 eur
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb50 eur
5. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov   25 eur  
6. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií25 eur  
7. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií50 eur
q) Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií   100 eur  
r) Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií   25 eur  
s) Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií   25 eur  
Oslobodenie    1. Od poplatkov podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.      2. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov.
Poznámka    1. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu informatívneho údaja o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností, ktorá nastala v dôsledku prechodu práv a povinností k nehnuteľnostiam alebo v dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností.      2. Poplatok podľa písmena j) sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.      3. Poplatok podľa písmen q) a r) sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 Položka 34a

a)Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb …..100 eur  
b)Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb …..15 eur
c)Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb …..10 eur
d)Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb …..50 eur
Poznámka    Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej    služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu    službu s cieľom dosiahnuť zisk.

 Položka 35

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie    vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky………………………………………..100 eur  
b) Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu organizácie s medzinárodným prvkom……………………..25 eur  
c) Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené    stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom………………………………………………………………………..25 eur  
Poznámka   Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak organizácia s medzinárodným prvkom zašle Ministerstvu vnútra    Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu    podľa § 7a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v    Československej socialistickej republike.    

 Položka 36

 Zápis

a)verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky …..30 eur
b)verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu …..10 eur
c)predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok …..15 eur

 III. ČASŤ

 PÔDOHOSPODÁRSTVO

 Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka 
a) týždenný …..3 eurá  
b) mesačný …..5 eur  
c) ročný …..10 eur  
d) trojročný …..25 eur  
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov    s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve    aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej    pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby    ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.    2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo    so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.    3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 Položka 39

a)Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru …..300 eur
b)Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru …..140 eur
c)Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
 1.fyzická osoba …..140 eur
 2.právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie …..350 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri    a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom    stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

 Položka 40

a)Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára …..70 eur
b)Registrácia poľovníckej organizácie …..100 eur
c)Zmena stanov poľovníckej organizácie …..25 eur  
d)Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií …..5 eur  
e)Mimoriadne povolenie lovu zveri …..30 eur

 Položka 41

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení    v prípade pochybností ……………………………………………………………………………………………………………………..45 eur

 Položka 41a

 Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti

 1. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán …………………………………………………………………………………….15 eur

 2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ……………………………………………………………………………………………………………15 eur

 3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán …………………30 eur.

 Položka 42

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt    zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov 
do 10 …………………………………………………………………………………………………………………………..45 eur
do 30 …………………………………………………………………………………………………………………………..60 eur
nad 30 …………………………………………………………………………………………………………………………70 eur

 Položka 42a

a)Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17aa) …..250 eur,
b)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17ab) …..15 eur.

 Položka 43

 Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat……………………………………………………25 eur  

 Položka 44

 Vydanie stanoviska 
a) k zmene druhu pozemku5 eur  
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy5 eur  
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu5 eur  

 Položka 45

 Vydanie rozhodnutia 
a) na zmenu druhu pozemku50 eur
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy50 eur
c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy50 eur

 Položka 46

 Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery…….150 eur.

 Položka 47

a)vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ……5 eur,
b)autorizácia prípravku na ochranu rastlín ……50 eur,
c)zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ……25 eur,
d)zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ……12 eur,
e)predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku    na ochranu rastlín ……50 eur,
f)žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ……50 eur,
g)zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ……50 eur,
h)rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ……5 eur,
i)povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ……50 eur,
j)povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín ……50 eur,
k)autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ……50 eur,
l)prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa    alebo právnickú osobu ……25 eur,
m)prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky    zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ……50 eur,
n)vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín,    rastlinných produktov a iných predmetov ……12 eur,
o)povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17b) ……50 eur,
p)autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín ……50 eur,
q)predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ……50 eur,
r)prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín ……50 eur,
s)zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ……50 eur,
t)povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane rastlín na účely výskumu a vývoja ……50 eur,
u)povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín ……50 eur,
v)autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín vzájomným uznávaním ……50 eur,
z)prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín na inú fyzickú osobu – podnikateľa    alebo právnickú osobu ……25 eur,
x)povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa osobitného predpisu.17c) 

 Položka 48

a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 
1. za prvých 5 rokov ………………………………………………………………………………………………………………..140 eur  
2. za ďalšie 3 roky ………………………………………………………………………………………………………………….100 eur  
3. za každý ďalší rok ……………………………………………………………………………………………………………….40 eur  
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá …………………………..20 eur
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ……………………..14 eur  
Poznámky    1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.    2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

 Položka 49a

a) Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z. z.    o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov………………….10 eur  
b) Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,    tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov………………………………………………………………10 eur  
c) Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,    tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov………………………………………………………………10 eur.

 Položka 52

a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode    a na jeho uvádzanie na trh …..100 eur
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) …..50 eur
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia …..70 eur  
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu …..35 eur
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu    na pestovateľské pálenie ovocia …..14 eur  
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho    najmenšieho prípustného množstva …..14 eur  
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel …..14 eur  
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku …..14 eur  

 IV. ČASŤ

 VETERINÁRNA SPRÁVA

 Položka 56

 Vydanie záväzného posudku17a) pre

 1. fyzickú osobu ……………………………………………………………………………………………. 50 eur

 2. fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu ……………………………………………. 100 eur

 Položka 57

 a) Registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu ………………………………………………………………………… 50 eur

 b) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu bez časového obmedzenia ………………………………………………………………………………….. 100 eur

 c) Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu …………………………………………………………………………………………………….. 100 eur

 d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu ………………………………………………………………………………………100 eur

 e) Vydanie certifikátu o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení17b) ………………………………………………………………………………..15 eur

 f) Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z frekvencie bakteriologického odberu malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách17c) ……………………………………………………………………………………………… 25 eur

 g) Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z povinnosti označovať vajcia17d) ………………..50 eur

 Položka 58

 a) Posúdenie vypracovania príručky osvedčených postupov17e) ……………………………….. 80 eur

 b) Vydanie povolenia na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom …………………………. 50 eur

 c) Vydanie rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách ……………… 200 eur

 d) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách ………………………………………………………………………………………………………………. 100 eur

 e) Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenia právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu ………………………………………………………………… 200 eur

 f) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenia právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu ………………………………………………………………………………………………………………. 100 eur

 g) Overenie súladu formátu pasu spoločenského zvieraťa a pridelenie sériových čísiel pasov spoločenských zvierat výrobcom pasov spoločenských zvierat …………………………… 300 eur

 h) Poverenie súkromných veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat ………………………………………………………………………………………………………………… 50 eur

 i) Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie hospodárskych zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch ………………………………………………………100 eur

 j) Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja hospodárskych zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín ……………100 eur

 k) Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie spoločenských zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch ……………………………………………………… 200 eur

 l) Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja spoločenských zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín ……………. 200 eur

 m) Vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat ……………………………….. 100 eur

 n) Vydanie rozhodnutia o schválení pre karanténne stanice a útulky……………………… 100 eur

 o) Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia pre akvakultúru …………………………….. 50 eur

 p) Registrácia zariadenia pre akvakultúru ………………………………………………………….. 15 eur

 q) Vydanie rozhodnutia o schválení inseminačných staníc a tímov na odber a prenos embryí pri obchodoch a vývoze do tretích krajín …………………………………………………………100 eur

 r) Registrácia chovov hospodárskych zvierat a chovov farmových zvierat pre

 1. fyzickú osobu …………………………………………………………………………………………. 33 eur

 2. fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu ………………………………………….. 100 eur

 s) Zmena registrácie chovu hospodárskych zvierat alebo chovu farmových zvierat …….. 10 eur

 t) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny ……………………………………. 100 eur

 u) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny ……………. 50 eur

 v) Registrácia prevádzok a chovov zvierat podľa osobitného predpisu17f) …………………… 50 eur

 w) Vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat ……………………………………………150 eur

 x) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat ………………. 20 eur

 y) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov …………………………………… 15 eur

 z) Vydanie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku ………………………. 30 eur

 aa) Potvrdenie o štatúte chovu hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz na žiadosť chovateľa ………………………………………………………………………………………………………………… 10 eur

 Položka 58a

 a) Registrácia prevádzkarne podľa osobitného predpisu17g) ……………………………………. 100 eur

 b) Zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu17h) …………………………………………….. 25 eur

 c) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi bez časového obmedzenia ……………………………………………………………..100 eur

 d) Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi ………………………………………………………………………………. 100 eur

 e) Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi ……………………………………………………………… 100 eur

 f) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív bez časového obmedzenia …………………………………………………………………………………100 eur

 g) Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív ………………………………………………………………………………………………………100 eur

 h) Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív ………………………………………………………………………………… 100 eur

 i) Posúdenie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP), ak ide o produkty živočíšneho pôvodu alebo vedľajšie živočíšne produkty ……………………………………………………. 100 eur

 Položka 58b

 a) Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu17i) ………………… 75 eur

 b) Vydanie rozhodnutia o schválení podľa osobitného predpisu17j) …………………………. 100 eur

 c) Vydanie stanoviska podľa osobitných predpisov17k) ……………………………………………. 50 eur

 d) Potvrdenie o plnení veterinárnych požiadaviek vydané na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku …………………………………………………………………………….. 25 eur

 e) Vykonanie auditu prevádzkarne na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na účely obchodovania s inými členskými štátmi alebo vývozu do tretích krajín ………. 150 eur

 f) Vydanie certifikátu na vývoz potravín neživočíšneho pôvodu do tretích krajín ……….. 50 eur

 g) Vydanie potvrdenia o registrácii v registri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ………………………………………………………………………………….. 50 eur.

 V. ČASŤ

 STAVEBNÁ SPRÁVA

 Položka 59

a)Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia    o zmene územného rozhodnutia
 1.pre fyzickú osobu …..40 eur
 2.pre právnickú osobu …..100 eur
b)Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby …..20 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby    s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,    knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,    ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky   1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.   2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok    za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením    (za každú samostatnú stavbu)
a)na stavby na bývanie
 1.na stavbu rodinného domu …..50 eur
 2.na stavbu bytového domu …..200 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2…..25 eur
 2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 …..50 eur
c)na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ….. 35 eur
 2.bytových domov ….. 100 eur
d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ….. 30 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ….. 30 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …..30 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská ….. 30 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ….. 30 eur
e)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ….. 50 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ….. 50 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ….. 50 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská ….. 50 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady …..50 eur
f)na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) …..20 eur
g)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 do 50 000 eur vrátane …..100 eur
 nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane …..200 eur
 nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane …..400 eur
 nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane …..600 eur
 nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane …..800 eur
 nad 10 000 000 eur …..1 000 eur
h)na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby …..50 eur
i)na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ……….60 eur
j)na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ……….. 150 eur
Oslobodenie   1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej    osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.   2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.   3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky   1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty    uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].   2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.   3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.   4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 Položka 60a

a)Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 1.právnickú osobu …..100 eur
 2.fyzickú osobu …..30 eur
b)Žiadosť o zmenu doby trvania
 1.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ………..60 eur
 2.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ………..150 eur
c)Ohlásenie jednoduchej stavby pre …..
 1.právnickú osobu …..50 eur
 2.fyzickú osobu …..20 eur
d)Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ………..30 eur
e)Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
 1.právnickú osobu …..30 eur
 2.fyzickú osobu …..10 eur
f)Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia …..80 eur
g)Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby …..10 eur
h)Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe …..30 eur
i)Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ….. 10 eur
Oslobodenie   1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.   2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby …..trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 Položka 62

a)Žiadosť o povolenie
 1.na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 …..30 eur
 2.na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre 
  právnickú osobu …..50 eur
  fyzickú osobu …..20 eur
 3.terénnych úprav pre 
  právnickú osobu …..100 eur
  fyzickú osobu …..20 eur
b)Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti …..100 eur
c)Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …..20 eur
Oslobodenie   1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.   2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a)na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 1.rodinný dom …..35 eur
 2.bytový dom …..120 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 …..25 eur
 2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 …..50 eur
c)na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …..25 eur
 2.bytových domov …..50 eur
d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ….. 20 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ….. 20 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ….. 20 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská …..20 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady …..20 eur
e)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami …..30 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …..30 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …..30 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská …..30 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady …..30 eur
f)na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) …..20 eur
g)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 do 50 000 eur vrátane …..60 eur
 nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane …..120 eur
 nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane …..250 eur
 nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane …..400 eur
 nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane …..530 eur
 nad 10 000 000 eur …..660 eur
h)na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ………..50 eur
Oslobodenie   1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu    fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.   2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.   3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky   1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné    objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].   2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.   3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.   4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady    podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)    v znení neskorších predpisov.

 Položka 62b

a)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) …..6,50 eura
 b)Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti    a vykonanie pamiatkového výskumu18a) …..9,50 eura
 c)Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz    z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) …..9,50 eura
 d)Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) …..6,50 eura
 e)Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej    pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) …..16,50 eura
Poznámka    Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 VI. ČASŤ

 DOPRAVA

 Položka 63

Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu …..10 eur  
Splnomocnenie    Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby,    ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva    s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz    ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom    vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského    preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.

 Položka 63a

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)………5 eur  
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený,    odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a)1 euro  

 Položka 64

Povolenie výnimky19b) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie okresu
 1. na dobu do jedného roka22 eur
 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok45 eur  
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
 1. na dobu do jedného roka28 eur
 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok90 eur
c) ktorá presahuje územie kraja
 1. na dobu do jedného roka45 eur  
 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok140 eur.

 Oslobodenie:

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje

samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo

obsahujúce písmeno C.

 Položka 65

 a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov…………. suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur

 RP = Pkw x EKV

 kde:

 RP – výška poplatku,

 Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,

EKV – ekologický koeficient vozidla

 Tabuľka č. 1

 Výkon motora v kWSadzba poplatku v EUR
naddo
80 vrátane33
8090 vrátane60
90100 vrátane90
100110 vrátane120
110125 vrátane200
125140 vrátane300
140155 vrátane500
155170 vrátane700
170210 vrátane900
210a viac1 000

 Tabuľka č. 2

 Druh vozidla vzhľadom na druh paliva*Ekologický koeficient vozidla
1.Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)0,10
2.Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid)0,20
3.Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písmene c)
Emisná normaDátum prvej evidencie** 
Vozidlo Euro 1/Ido 31. 12. 19961,00
Vozidlo Euro 2/IIod 1. 1. 1997 do 31. 12. 20010,80
Vozidlo Euro 3/IIIod 1. 1. 2002 do 31. 12. 20060,70
Vozidlo Euro 4/IVod 1. 1. 2007 do 31. 12. 20110,60
Vozidlo Euro 5/V/EEVod 1. 1. 2012 do 31. 8. 20160,50
Vozidlo Euro 6a, b, c/VIA, B, Cod 1. 9. 2016 do 31. 8. 20200,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšieod 1. 9. 20200,40
Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33 eur.    * Druh paliva sa určí z položky 18 Osvedčenia o evidencii časť II „Druh paliva/zdroj energie“.    ** Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej evidencie sa použijú, len ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.

 b) Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov…………………………………………………. 33 eur

 c) Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov…………………………………………………33 eur

 d) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla………………………………………………….. 33 eur

 Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

 3. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

 4. Poplatok podľa tejto položky pri zápise mladšieho historického vozidla podľa § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 33 eur.

 Položka 66

Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej    alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody30 eur

 Položka 67

 Podanie návrhu o

 a) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

 1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca …………… 400 eur

 2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb …………………………………………………. 300 eur

 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ……………….. 200 eur

 b) udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

 1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ……………. 200 eur

 2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ………………………………………………….. 150 eur

 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ……………….. 100 eur

 c) udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

 1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ……………. 600 eur

 2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb …………………………………………………. 500 eur

 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ……………….. 400 eur

 d) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného

 v malej sérií

 1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca …………… 400 eur

 2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ………………………………………………… 300 eur

 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ………………. 200 eur

 e) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti

 v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa

 písmen a), c) a d)

 1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca …………. 200 eur

 2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ………………………………………………. 150 eur

 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode …………….. 100 eur

 f) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti

 v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa

 písmena b)

 1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ………… 100 eur

 2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ……………………………………………….. 75 eur

 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ……………… 50 eur

 g) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

 1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ……………………………………………. 150 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ………………………….. 200 eur

 h) udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia

 celého vozidla

 1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ……………………………………………. 100 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ………………………….. 150 eur

 i) udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia

 celého vozidla

 1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ……………………………………………. 300 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ………………………….. 400 eur

 j) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

 vyrábaného v malej sérií

 1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS …………………………………………….. 150 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode …………………………… 200 eur

 k) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti

 v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla

 podľa písmen g) až j) ……………………………………………………………………. 50 eur

 l) udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ……… 200 eur

 m) udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu

 alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu ………….. 150 eur

 n) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom

 typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu

 1. podľa písmena l) ……………………………………………………………………. 100 eur

 2. podľa písmena m) ……………………………………………………………………. 75 eur

 o) vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu

 alebo samostatnej technickej jednotky …………………………………………… 100 eur

 p) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti

 v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému,

 komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

 podľa písmena o) ………………………………………………………………………….. 50 eur

 q) udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora

 necestných pojazdných strojov ………………………………………………………. 300 eur

 r) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom

 typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných

 pojazdných strojov podľa písmena q) ……………………………………………… 200 eur

 s) uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla …………………. ………. 100 eur

 t) uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla …………… 50 eur

 u) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť

 typové schválenie EÚ pri použití nových technológií

 alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo

 viacerými regulačnými aktmi ………………………………………………………….. 200 eur

 v) povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ………………………………….. 50 eur

 w) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

 1. montážou plynového zariadenia ………………………………………………. 20 eur

 2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ……….. 10 eur

 3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode …………………………… 200 eur

 x) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby

 typu vozidla

 1. montážou plynového zariadenia ……………………………………………….. 20 eur

 2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ………… 10 eur

 3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ……………………………… 50 eur

 y) povolenie skúšobnej prevádzky vozidla inej ako v písmene z) ………….. 100 eur

 z) povolenie skúšobnej prevádzky vozidla, ak sa skúšobná prevádzka vozidla vykonáva v rámci výskumu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a typový schvaľovací orgán má záujem o výsledky tohto výskumu z dôvodu zmeny technických požiadaviek …………………. 10 eur

 aa) povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla ………………. 100 eur

 ab) osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku používaného na prepravu skaziteľných potravín ……………………………………. 200 eur

 Splnomocnenie

 Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

 Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

 Položka 68

 Podanie návrhu o

 a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN ……………………………. 100 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode …………………………. 200 eur

 b) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN ……………………………. 200 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode …………………………. 400 eur

 c) vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla

 s obmedzenou prevádzkou ……………………………………………………….. 20 eur

 d) vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ……………………………………. 20 eur

 2. pre kategórie vozidiel M2, M3 ……………………………………………… 100 eur

 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode …………… 50 eur

 e) vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu

 alebo samostatnej technickej jednotky …………………………………………….. 50 eur

 f) uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

 alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla ……………….. 100 eur

 g) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 ……………………………………………… 500 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ……………………………. 300 eur

 h) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 ……………………………………………… 300 eur

 2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ……………………………. 150 eur

 i) opätovné schválenie jednotlivého vozidla ……………………………………… 20 eur

 j) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla …………………………………… 100 eur

 k) povolenie prestavby jednotlivého vozidla ………………………………………. 20 eur

 l) schválenie prestavby jednotlivého vozidla

 1. montážou plynového zariadenia alebo

demontážou plynového zariadenia ……………………………………………. 20 eur

 2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ……………………………………. 100 eur

 3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ……………………….. 300 eur

 m) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom

 osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ………………… 20 eur

 n) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom

 osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ……………………………………. 10 eur

 o) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom

 osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle …………….. 10 eur

 p) vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo

 nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu

 vykonanej hromadnej prestavby na vozidle ………………………………………. 10 eur

 q) vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo

 technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán ………………………. 10 eur

 r) vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického

 osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia

 vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla ………………………….. 10 eur

 s) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého

 vozidla ………………………………………………………………………………………. 10 eur

 t) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l)

 pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa

 poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

 alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

 podľa osobitného zákona20a) …………………………………………………………… 2 eurá

 u) povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo

 na prepravu osôb na invalidnom vozíku …………………………………………… 10 eur

 Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

 2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

 3. Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II pre vozidlo kategórie L1e.

 Splnomocnenie

 1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

 2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

 3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

 Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

 2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.

 Položka 68a

 a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru

 vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia

 osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu …………………………………. 9 eur

 b) Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru

 vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch …………………………………….. 9 eur

 c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru

 urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka

 vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ………. 45 eur

 Oslobodenie

 Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

 Položka 69a

 Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo

 a) kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ……………………………………… 25 eur

 b) ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) …………………. 50 eur

 Položka 69b

Podanie žiadosti o
a) poskytnutie údajov z jednotného    informačného systému v cestnej doprave,21b)    ktoré sa týkajú osoby žiadateľa ……………………. 5 eur
b) vydanie štatistických údajov z jednotného    informačného systému v cestnej doprave,21b)    ktoré neobsahujú osobné údaje …………………. 20 eur
Poznámka    Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 Položka 70

a)Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu    alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h …..1 200 eur
b)Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla s vlastným pohonom    pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h …..300 eur
c)Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu …..400 eur
d)Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu …..120 eur
e)Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla …..90 eur
f)Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy    alebo existujúce špeciálne dráhy …..400 eur
g)Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy    alebo existujúce špeciálne dráhy …..120 eur
h)Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy …..90 eur
i)Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) …..30 eur
j)Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu alebo o povolení typu    podľa písmen a) až h) …..20 eur
k)Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov    prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh …..200 eur
l)Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov    prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov …..50 eur
m)Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov    prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov …..50 eur
n)Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku …..200 eur
o)Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel    pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky …..200 eur
p)Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel …..200 eur
q)Vydanie poverenia na posudzovanie zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi …..200 eur
Poznámky   1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok    od schváleného typu alebo povoleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.   2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene    od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.

 Položka 71

a)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
 1. nového alebo rekonštruovaného …..40 eur
 2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 …..20 eur
b)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu …..20 eur
c)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu   alebo trolejbusovú dráhu …..50 eur
d)Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla …..20 eur
e)Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla115 eur;
f)Zmena registračných údajov vlastníka železničného vozidla40 eur;
g)Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla20 eur;
h)Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky40 eur;
i)Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky15 eur;
j)Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu40 eur;
k)Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného vozidla15 eur;
l)Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra železničných vozidiel40 eur;
m)Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky,   ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte65 eur;
n)Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena m)20 eur;
o)Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n)7 eur.
Poznámky   1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu   bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.   2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.

 Položka 72

 Podanie návrhu o

 a) udelenie osvedčenia výrobcu …………………………………………………….. 20 eur

 b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ……………………………………….. 30 eur

 c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie

 ich platnosti ………………………………………………………………………………….. 20 eur

 d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie

 ich platnosti …………………………………………………………………………………… 30 eur

 Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

 Položka 72a

 Podanie návrhu o

 a) udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ………………. 200 eur

 b) zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ………………… 100 eur

 c) oznámenie technickej služby overovania

 v orgánoch Európskej únie …………………………………………………………………… 300 eur

 d) doplnenie oznámenia technickej služby overovania

 v orgánoch Európskej únie …………………………………………………………………… 150 eur

 e) oznámenie technickej služby overovania vozidiel

 v orgánoch Európskej hospodárskej komisie ………………………………………….. 200 eur

 f) doplnenie oznámenia technickej služby overovania

 v orgánoch Európskej hospodárskej komisie ………………………………………….. 100 eur

 g) udelenie poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR … 200 eur

 h) zmenu v poverení na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR …. 100 eur

 i) udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov používaných na prepravu skaziteľných potravín podľa dohody ATP ……………………………………………………………… 100 eur

 j) zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov používaných na prepravu skaziteľných potravín podľa dohody ATP …………………………………………………………….. 100 eur

 Poznámky

 1. Poplatok podľa písmen a), b), g) až j) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

 Položka 73

 Podanie návrhu o

 a) dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu

 do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

 1. v lehote do päť rokov ……………………………………………………………… 5 eur

 2. v lehote nad päť rokov …………………………………………………………… 50 eur

 b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím

 skončenia dočasného vyradenia vozidla ………………………………………… 5 eur

 c) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ………………… 20 eur

 d) povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ………………. 20 eur

 e) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých

 nebezpečných vecí …………………………………………………………………… 10 eur

 f) vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II

 alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát

 osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,

 o ktorý sa žiada ……………………………………………………………………….. 10 eur

 Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

 2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného vyradenia vozidla.

 Položka 73a

Podanie žiadosti o
a)dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote
 1.do jedného roka …..5 eur,
 2.od jedného roka do dvoch rokov …..20 eur,
 3.od dvoch rokov do štyroch rokov …..35 eur,
 4.od štyroch rokov do šiestich rokov …..70 eur,
 5.od šiestich rokov do 10 rokov …..170 eur,
 6.nad 10 rokov …..350 eur,
b)opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného    vyradenia vozidla z evidencie vozidiel …..5 eur,
c) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu38) …………… 5 eur.
Oslobodenie   Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel, ak bolo vozidlo odcudzené. 
Poznámky   1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom    zaradení vozidla do evidencie.   2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.

 Položka 74

a)Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia 
 1. skupiny AM, A1, A2, A25 eur  
 2. skupiny B1, B, BE, T50 eur
 3. skupiny C1, C1E, D1, D1E70 eur  
 4. skupiny C, CE, D, DE100 eur
b)Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie 
 1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A …..25 eur  
 2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková    hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B …..50 eur
c)Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku …..14 eur
d)Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia25 eur  
e)Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 
 1. skupiny A30 eur
 2. skupiny B60 eur
 3. skupiny C90 eur  
 4. skupiny D90 eur
 5. skupiny BE60 eur
 6. skupiny CE120 eur  
 7. skupiny C1E120 eur  
 8. skupiny DE120 eur  
 9. skupiny D1E120 eur  
 10. skupiny AM30 eur
 11. skupiny T30 eur
f)Vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára  30 eur
g)Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti14 eur
h)Vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti30 eur
Poznámky    1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia,    ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej    výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide    o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.    2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu    náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.    3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava.    Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná    skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.    4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie    inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského    oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky    sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

 Položka 75

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh10 eur  
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla5 eur  
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik140 eur  
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry280 eur;
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného    povolenia podľa písmena d)22 eur;
f) Vydanie preukazu rušňovodiča45 eur;
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f)22 eur;
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g)10 eur.

 Položka 76

a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov    pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným    číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku25 eur
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku25 eur  
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku50 eur
d) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným    na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie    takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku250 eur  
e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu    a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie    evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú    alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom    alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla260 eur  
f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným    na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov100 eur  
g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla25 eur  
h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic    požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku ………250 eur  
Splnomocnenie   Ak sa vydáva nová tabuľka s evidenčným číslom za tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nebola vydaná podľa požiadavky držiteľa vozidla, správny poplatok podľa tejto položky sa znižuje o uhradenú sumu za už vydanú tabuľku s evidenčným číslom.
Oslobodenie   Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu22) na iné vozidlo.
Poznámky    1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.    o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.    2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

 Položka 77

 Podanie žiadosti o

a)registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov 
 1. skupiny AM, A1, A2, A140 eur  
 2. skupiny B1, B, BE140 eur  
 3. skupiny C1, C1E, C, CE140 eur  
 4. skupiny D1, D1E, D, DE140 eur  
 5. skupiny T140 eur  
b)rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie autoškoly sa vyberie poplatok podľa písmena a), 
c)vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly140 eur  
d)vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c) 30 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) a b) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín,    poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena d) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,    napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.

 Položka 77a

a)Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku140 eur  
b)Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku45 eur  
c)Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča7 eur  
d)Vydanie kvalifikačnej karty vodiča70 eur  
e)Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie …..70 eur.
Splnomocnenie    Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena e) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Poznámky
1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu na vykonávanie    kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena a).
2. Ak sa jedným podaním žiada o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu v registrácii    na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena b).
3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,    napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.

 Položka 77b

 Podanie žiadosti o

a)schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách …..140 eur  
b)zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách …..70 eur  
c)schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách    alebo schválenie programového vybavenia autoškoly ……………….140 eur  
d)zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie    v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly……..70 eur  
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.

 Položka 78

 Podanie návrhu o

 a) povolenie na zriadenie

 1. stanice technickej kontroly

 1a. na základe povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly

nad rámec existujúcej siete ……………………………………………….. 600 eur

 1b. v iných prípadoch ako v bode 1a. …………………………………. 9 600 eur

 2. pracoviska emisnej kontroly ………………………………………………… 600 eur

 3. pracoviska kontroly originality …………………………………………….. 600 eur

 b) udelenie oprávnenia

 1. na vykonávanie technickej kontroly ……………………………………… 600 eur

 2. na vykonávanie emisnej kontroly …………………………………………. 600 eur

 3. na vykonávanie kontroly originality ……………………………………… 600 eur

 4. na montáž plynových zariadení ……………………………………………… 20 eur

 c) zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

 1. na vykonávanie technickej kontroly ……………………………………… 300 eur

 2. na vykonávanie emisnej kontroly …………………………………………. 300 eur

 3. na vykonávanie kontroly originality ……………………………………… 300 eur

 4. na montáž plynových zariadení ……………………………………………… 20 eur

 d) zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) …………….. 20 eur

 e) povolenie na zriadenie

 1. stanice technickej kontroly nad rámec

 existujúcej siete ……………………………………………………………. 9 000 eur

 2. pracoviska emisnej kontroly nad rámec

 existujúcej siete …………………………………………………………….. 1 000 eur

 3. pracoviska kontroly originality nad rámec

 existujúcej siete ……………………………………………………………. 1 000 eur

 Poznámky

 1. Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.

 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

 3. Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.

 Položka 78a

 Podanie

 a) prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

 1. technika technickej kontroly ………………………………………………… 100 eur

 2. technika emisnej kontroly ……………………………………………………. 100 eur

 3. technika kontroly originality ………………………………………………… 100 eur

 4. technika montáže plynových zariadení ……………………………………. 50 eur

 b) návrhu o vydanie osvedčenia

 1. technika technickej kontroly …………………………………………………. 50 eur

 2. technika emisnej kontroly …………………………………………………….. 50 eur

 3. technika kontroly originality …………………………………………………. 50 eur

 4. technika montáže plynových zariadení …………………………………… 10 eur

 c) návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

 1. technika technickej kontroly …………………………………………………. 50 eur

 2. technika emisnej kontroly …………………………………………………….. 50 eur

 3. technika kontroly originality …………………………………………………. 50 eur

 4. technika montáže plynových zariadení …………………………………… 10 eur

 d) návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

 1. technika technickej kontroly ………………………………………………… 25 eur

 2. technika emisnej kontroly ……………………………………………………. 25 eur

 3. technika kontroly originality ………………………………………………… 25 eur

 4. technika montáže plynových zariadení ……………………………………10 eur

 Splnomocnenie

 Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok

 a) v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

 b) v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.

 Poznámka

 Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

 Položka 78b

 Podanie návrhu o

 a) schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej

 kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality …………………….. 100 eur

 b) zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení

 zariadenia používaného pri technickej kontrole,

 emisnej kontrole alebo kontrole originality ………………………………….. 100 eur

 c) udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu

 zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ……………………… 100 eur

 d) zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu

 zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ……………………… 100 eur

 Splnomocnenie

 Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).

 Poznámka

 Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

 Položka 79

a)Vydanie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky alebo povolenia dopravcovi  
 1.na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok …..110 eur
 2.na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok …..85 eur
 3.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci …..25 eur
 4.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci …..180 eur
b)Vykonanie zmeny v povolení na prevádzkovanie autobusovej linky podľa písmena a) …..  50 %    podľa príslušnej sadzby
c)Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi    dvoma miestami na území Slovenskej republiky
 1.na jednu prepravu jedným vozidlom …..200 eur
 2.na dve až päť prepráv jedným vozidlom …..350 eur
 3.na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom …..1 100 eur
d)Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny …..15 eur
e)Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
 1.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom na povolení …..660 eur
 2.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom na povolení …..500 eur
 3.do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom    na povolení …..330 eur
f)Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej    nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
 1.jednorazové (do cudzieho štátu a späť) …..10 eur
 2.jednorazové do tretieho štátu a späť …..20 eur
 3.na opakovanú (kyvadlovú) dopravu …..20 eur
g)Podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b) alebo o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b) alebo o udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba) …..30 eur
h)Podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva22c) …..20 eur
i)Podanie žiadosti o vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo …..3 eurá
j)Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu22d) …..10 eur
k)Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí22a) ………..30 eur
l)Podanie návrhu o vydanie osvedčenia vodiča22e) …..10 eur
m)Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov alebo vydanie duplikátu ADR osvedčenia    o školení vodiča22a) …..20 eur
n)Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu22bb) …..50 eur
o)Podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc) alebo jeho duplikátu…..50 eur
p)Podanie žiadosti o odňatie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa    nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy, povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesie na taxislužbu …..  10 eur
q)Podanie žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena g) položky22bd) …..10 eur
r)Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy …..  100 eur
s)Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo jeho duplikátu …..10 eur
t)Podanie žiadosti o vydanie poverenia na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov    vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci alebo žiadosť o predĺženie jeho platnosti …..100 eur
u)Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v poverení na vykonávanie odbornej    prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci …..50 eur
Splnomocnenie    1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú    z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.    2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.    3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.    4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.    5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

 Položka 80

 Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

 a) za každú jednotlivú dopravu

 1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky,

 najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky

 vrátane nákladu …………………………………………………………………… 60 eur

 2. nadmerná doprava

 2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti,

 ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je

 do 40 vrátane………………………………………………………………….. 150 eur

 nad 40 do 60 vrátane……………………………………………………….. 250 eur

 nad 60 do 120 vrátane………………………………………………………. 350 eur

 nad 120 …………………………………………………………………………. 700 eur

 2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti

 pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,

 o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je

 do 10 vrátane …………………………………………………………………. 100 eur

 nad 10 do 11,50 vrátane ………………………………………………….. 150 eur

 nad 11,50 do 12,50 vrátane………………………………………………. 200 eur

 nad 12,50 ………………………………………………………………………. 500 eur

 b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

 c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

 d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

 1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť

 stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

 1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m

 a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti

 pripadajúce na nápravu ………………………………………………….. 100 eur

 1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m

 alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti

 pripadajúce na nápravu ………………………………………………….. 200 eur

 2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých

 trasách na dobu najviac troch mesiacov

 2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. …………………………….. 500 eur

 2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ………………………….. 1 000 eur

 3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých

 trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

 3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. …………………………….. 1 000 eur

 3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. …………………………….. 2 000 eur

 Splnomocnenie

 1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

 2. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

 Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.

 2. Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti. Prevádzkovateľom vozidla je prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.

 3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

 4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

 5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

 6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

 7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

 8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

 9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

 10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

 11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

 12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

 13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

 Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80 
1.do 24 hodín od doručenia žiadosti ………………………………………………………………………….75 eur
2.do 48 hodín od doručenia žiadosti ………………………………………………………………………….55 eur
Poznámka    Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

 Položka 81

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií …………………..50 eur

 Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie25af) 
a)diaľnic …..200 eur
b)ciest …..120 eur
c)miestnych ciest a verejných účelových ciest …..  80 eur
Splnomocnenie    Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 %.  

 Položka 83

a)Povolenie úplnej uzávierky diaľnice …..470 eur
b)Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice …..340 eur
c)Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy …..170 eur
d)Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice …..100 eur
e)Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest …..  70 eur
f)Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest …..  40 eur

 Položka 84

a)Povolenie na pripojenie miestnej cesty alebo účelovej cesty na cestu I., II. a III. triedy …..75 eur
b)Povolenie na pripojenie účelovej cesty na miestnu cestu…..40 eur
Splnomocnenie    Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.    V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky   1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické    postupy neumožňujú iné riešenie.   2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 Položka 85

a)Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie …..115 eur
b)Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie
 1.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ………..30 eur
 2.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ………..60 eur
 3.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ………..150 eur
c)Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti …..30 eur
d)Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
 1.cestou …..115 eur
 2.miestnou cestou …..75 eur
Splnomocnenie    Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok,    prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky    zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka    Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

 Položka 85a

 Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ……….. 10 000 eur.

 Položka 86

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom 
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy 
1. fyzickej osobe …..25 eur  
2. právnickej osobe …..50 eur  
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy50 eur  
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou …..100 eur  
Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

 Položka 87

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy, 
1. fyzickej osobe …..15 eur  
2. právnickej osobe …..25 eur  

 Položka 88

 Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania 
a) o zriadení železničného priecestia ………………………………………………………………………………..50 eur  
b) o zrušení železničného priecestia …………………………………………………………………………………5 eur  

 Položka 89

a)Vydanie povolenia na prevádzkovanie 
 1. železničnej trate …..500 eur;
 2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy …..500 eur;
 3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh …..500 eur;
 4. vlečky …..200 eur;
b)Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy 
 1. na železničných tratiach …..500 eur;
 2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe …..300 eur;
 3. na sieti električkových dráh trolejbusových dráh …..300 eur;
 4. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy …..100 eur.
c)Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie …..1 400 eur  
d)Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii    na prevádzkovanie dopravy na dráhe …..100 eur  
e)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie …..10 eur  
f)Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa …..50 eur
Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.

 Položka 89a

 a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy………………… 110 eur

 b) Vykonanie zmeny v povolení na prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy podľa písmena a) ……………………………………………… 50 % príslušnej sadzby podľa písmena a)

 Položka 90

a)Vydanie súhlasu na zriadenie letiska 
 1.verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou …..10 000 eur
 2.verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou …..5 000 eur
 3.verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou …..2 500 eur
 4.verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou …..2 000 eur
 5.neverejné letisko pre všeobecné letectvo …..1 000 eur
b)Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska …..1 000 eur
c)Vydanie súhlasu na zrušenie letiska …700 eur
d)Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska …..1 000 eur
e)Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy 
 1.prvé vydanie …..3 500 eur
 2.predĺženie platnosti …..700 eur
 3.podstatná zmena …..60 eur
f)Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo opakovanej odbornej    prípravy v oblasti ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania 
 1.vydanie1 000 eur
 2.zmena500 eur
g)Povolenie alebo poverenie na poskytovanie jednotlivých druhov leteckých    navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený samostatne 
 1.vydanie5 000 eur
 2.zmena2 500 eur

 Položka 91

a)Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska 
 1.verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu 
  1.1.neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia …..80 eur
  1.2.neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením …..140 eur
  1.3.prístrojovou …..280 eur
  1.4.na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..360 eur
  1.5.na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..500 eur
  1.6.na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..660 eur
 2.neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu 
  2.1.neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia …80 eur
  2.2.neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením …..100 eur
  2.3.prístrojovou …..200 eur
  2.4.na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..340 eur
  2.5.na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..500 eur
  2.6.na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..660 eur
b)Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) …..25 % príslušnej sadzby
c)Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia    alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny …..80 eur
d)Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia …..80 eur
e)Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem 
 1.letiska …..500 eur
 2.vrtuľníkového letiska (heliportu) …..200 eur
 3.leteckého pozemného zariadenia …..500 eur
 4.ornitologických ochranných pásiem …80 eur
f)Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení …..20 eur
g)Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním 
 1.vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby …..180 eur
 2.vrtuľníkového letiska (heliportu) …..280 eur
 3.letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve …..280 eur
 4.letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m …..340 eur
 5.iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m …..660 eur
 6.letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m …..1 660 eur
 7.leteckého pozemného zariadenia …..60 eur
h)Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu 
 1.neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia …..160 eur  
 2.neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením …..200 eur  
 3.prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..300 eur
 4.na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..400 eur
 5.na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva …..500 eur
i)Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa 
 1.prvé vydanie …..3 500 eur
 2.predĺženie platnosti …..360 eur
 3.zmena alebo doplnenie …..180 eur
j)Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo 
 1.prvé vydanie …..360 eur
 2.predĺženie platnosti …..160 eur
 3.zmena alebo doplnenie …..100 eur
k)Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147 
 1.prvé vydanie …..2 000 eur
 2.predĺženie platnosti …..500 eur
 3.zmena alebo doplnenie …..300 eur
l)Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu 
 1.prvé vydanie …..1 000 eur
 2.predĺženie platnosti …..160 eur
 3.zmena alebo doplnenie …..100 eur
m)Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa) 
 1.prvé vydanie …..600 eur
 2.predĺženie platnosti …..360 eur
 3.zmena alebo doplnenie …..60 eur
n)Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia …..60 eur
o)Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky …200 eur
p)Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo …200 eur
r)Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie …..200 eur
s)Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy pre   
 1.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg60 eur
 2.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane160 eur
t)Pridelenie kódu módu S pre   
 1.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg60 eur
 2.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane160 eur
u)Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby …..40 eur
v)Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S …..40 eur
w)Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený jednotlivo 
 1.vydanie4 000 eur
 2.zmena500 eur
x)Rozhodnutie o určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska 
 1.vydanie250 eur
 2.zmena100 eur
y)Prevádzková príručka osobitného letiska 
 1.schválenie prevádzkovej príručky160 eur
 2.zmena prevádzkovej príručky40 eur
z)Schválenie zmeny letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza25 % príslušnej   sadzby podľa   písmena h)

 Položka 91a

a)Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu25ab) pre 
 1.spoločnosť do 10 zamestnancov …..500 eur
 2.spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov …1 000 eur
 3.spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov …2 000 eur
 4.spoločnosť nad 100 zamestnancov …4 000 eur
b)Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu   v zahraničí …..900 eur
c)Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia …..500 eur
d)Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou …..60 eur
e)Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla …2 000 eur
f)Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti) 
 1.pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) …200 eur
 2.pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg …..1 000 eur
g)Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia …..25 % príslušnej sadzby podľa písmen a) až f)
h)Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) …..1 000 eur
i)Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) …..800 eur
j)Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) …..500 eur
k)Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre 
 1.pevné drevené alebo kompozitové vrtule …600 eur
 2.pevné kovové vrtule …..900 eur
 3.prestaviteľné vrtule …..1 500 eur
 4.staviteľné vrtule …..2 500 eur
 5.zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia …..25 % príslušnej sadzby
l)Výstroj lietadla 
 1.schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla …..60 eur
 2.schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom …..60 eur
m)Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve …660 eur
 1.zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu …..25 % príslušnej sadzby podľa písmena m)

 Položka 91b

a)Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre 
 1.balóny, vzducholode …..60 eur
 2.vetrone …..100 eur
 3.motorizované klzáky …..200 eur
 4.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) …..320 eur
 5.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) …..500 eur
 6.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) …..1500 eur
 7.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) …3 500 eur
 8.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg …..7 000 eur
b)Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti …..25 % príslušnej sadzby podľa písmena a)
c)Vydanie typového certifikátu pre lietadlo …3 500 eur
 1.schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla …..25 % príslušnej sadzby
d)Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu 
 1.balóny, vzducholode …..60 eur
 2.vetrone …..100 eur
 3.motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) …..160 eur
e)Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla25ad) …..2 000 eur
f)Vydanie letového povolenia 
 1.vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) …..100 eur
 2.lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) …..200 eur
 3.lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg …1 500 eur
g)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám 
 1.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) …..700 eur
 2.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) …..2 000 eur
 3.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) …..4 000 eur
 4.s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg …..9 000 eur
h)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám 
 1.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) …..160 eur
 2.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) …..240 eur
 3.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) …..1 000 eur
 4.s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg …..3 320 eur
i)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy …..200 eur
j)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy …..600 eur

 Položka 91c

a)Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae) 
 1.medzinárodného verejného letiska …340 eur
 2.verejného letiska …..160 eur
 3.leteckého prevádzkovateľa …..340 eur
b)Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru …..660 eur
c)Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia …..50 % príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d)Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona …..10 eur

 Položka 91d

a)Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie 
 1.pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice …..20 eur
 2.súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky …..10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
 3.získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti …..10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
 4.jazyková skúška …..60 eur
b)Vydanie preukazu spôsobilosti 
 1.prvé vydanie …..8 eur
 2.vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie …..20 eur
 3.zmena alebo predĺženie …..8 eur
 4.vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom …..50 eur
 5.uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti …..50 eur
c)Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia …..60 eur
d)Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu 
 1.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …..60 eur
 2.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …..80 eur
 3.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …..80 eur
 4.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …..160 eur
e)Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu 
 1.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …..120 eur
 2.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …..160 eur
 3.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …..240 eur
 4.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …..320 eur

 Položka 92

a)Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky 
 1.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) …100 eur
 2.s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) …..500 eur
 3.s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg …..1 000 eur
b)Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky …..20 eur
c)Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení …..60 eur
d)Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení …..10 eur
e)Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne) …..40 eur
f)Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy …..40 eur
g)Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla …..25 % príslušnej sadzby podľa písmen a), c), e) a f)
h)Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti …..20 eur
i)Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ….35 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal.Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky.

 Položka 93

 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ………..150 eur

 b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ………………………………………. 20 eur

 c) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu …………………………. 10 eur

 d) Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu …………………………….. 10 eur

 e) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka …………………………… 166 eur

 f) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného

 poradcu alebo odborníka …………………………………………………………………………………… 16 eur

 g) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) ……………… 10 eur

 h) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ……………………….. 166 eur

 i) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia

 na plavbu pomocou radaru alebo na získanie osobitného povolenia

 na vodných cestách námorného charakteru ………………………………………………………… 60 eur

 j) Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie

 1. odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník

 na skvapalnený zemný plyn …………………………………………………………………………. 500 eur

 2. odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich ………………………………. 500 eur

 3. osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru ……………………………………….. 500 eur

 k) Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa

 1. písmena h) …………………………………………………………………………………………….. 83 eur

 2. písmena i) ……………………………………………………………………………………………… 30 eur

 l) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla …………………………. 32 eur

 m) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmena l) …………………………………………………. 16 eur

 n) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ………………………… 10 eur

 o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,

 preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený

 zemný plyn, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník

 na prepravu cestujúcich, preukazu odbornej spôsobilosti – lodný strojník,

 preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, preukazu

 odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník, preukazu odbornej

 spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník, preukazu vedúceho plavby

 na plavebných komorách Slovenskej republiky, preukazu odbornej

 spôsobilosti – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu alebo

 preukazu odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja …………………………………… 10 eur

 p) Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie

 alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu …………………………………………. 30 eur

 q) Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky ……………………………………………… 30 eur

 r) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ………………………………. 10 eur

 s) Vydanie lodného denníka ………………………………………………………………………………. 50 eur

 t) Schválenie simulátora ……………………………………………………………………………………100 eur

 u) Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie

 poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku …………………………….150 eur

 Oslobodenie

 Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodené vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v elektronickej podobe.

 Poznámka

 Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 Položka 94

a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla 
1. s dĺžkou do 7 metrov 
1.1. bez vlastného strojného pohonu8 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom10 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 metrov 
2.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom50 eur
b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla 
1. s dĺžkou do 7 m 
1.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom70 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m 
2.1. bez vlastného strojného pohonu66 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom116 eur
c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla 
1. s dĺžkou do 7 m 
1.1. bez vlastného strojného pohonu16 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom44 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m 
2.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom66 eur
d) Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) pre plavidlá 
1. bez vlastného strojného pohonu250 eur
2. s vlastným strojným pohonom500 eur
e) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá 
1. bez vlastného strojného pohonu166 eur
2. s vlastným strojným pohonom330 eur
f) Vydanie dočasného lodného osvedčenia66 eur
g) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu34 eur
h) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla50 eur
i) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla50 eur
j) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla20 eur
k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá 
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov166 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov100 eur
l) Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o vydaní jeho duplikátu pre plavidlá 
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov56 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov34 eur
m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky 
1. malých plavidiel20 eur
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami40 eur
n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky10 eur
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky10 eur
p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel30 eur
q) Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu20 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.
Poznámky   1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmen c) a e) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.   2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 Položka 95

a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu 
1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m33 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m66 eur
b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla,    ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu    alebo rekonštrukciu tohto plavidla165 eur
c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii    a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla99,50 eura
d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha    povinnej klasifikácii podľa schválenej typovej dokumentácie16,50 eura
e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel130 eur
f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti    s bezpečnosťou a plynulosťou plavby116 eur
g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácii    a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii50 eur
h) Vydanie súhlasu na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon20 eur
i) Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie 
1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu200 eur
2. o osobitných znalostiach200 eur
j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu 
1. vodcu malého plavidla kategórie A80 eur
2. vodcu malého plavidla kategórie B80 eur
3. vodcu malého plavidla kategórie C80 eur
4. vodcu malého plavidla kategórie D80 eur
k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla40 eur
l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla40 eur
m) Udelenie dopravnej licencie 
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu na jeden kalendárny rok165,50 eura
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu na jeden kalendárny rok99,50 eura
n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú995,50 eura
o) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto položky33 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie technickej prehliadky plavidla200 eur
q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie66 eur
r) Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách65 eur
s) Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru    v tankových plavidlách alebo vydanie jeho duplikátu33 eur
t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla65 eur
u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu33 eur
v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia33 eur
w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej    vodnej ceste66 eur
x) Konanie o vydaní osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne30 eur
y) Konanie o vydaní povolenia na účasť zahraničného dopravcu vo vnútroštátnej vodnej    doprave (kabotáž) na jednu plavbu50 eur

 Položka 96

a) Vydanie námorníckej knižky …..30 eur
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka …..140 eur
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka …..70 eur
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti …..70 eur
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu …..70 eur
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu …..30 eur
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva …..30 eur
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku …..30 eur
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) …..30 eur
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.

 Položka 97

a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu 
1. nesamohybného plavidla …..1 600 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT …..2 000 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT …..3 000 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT …..4 000 eur
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra   (predĺženie registrácie námornej lode) 
1. nesamohybného plavidla …..1 500 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT …..1 700 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT …..2 700 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT …..3 700 eur
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) 
1. nesamohybného plavidla …..300 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT …..350 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT …..400 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT …..500 eur
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra …..500 eur
e) Výmaz námornej lode z námorného registra …..500 eur
f) Zmena mena námornej lode …..500 eur
g) Zmena vlastníka námornej lode …..500 eur
h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri …..350 eur
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ……350 eur
j) Iný zápis v námornom registri …..250 eur
k) Kontrolná prehliadka námornej lode …..1 500 eur
l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia)   vrátane vydania registračného listu …..130 eur
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode …..130 eur
n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis   podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)   podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode …..150 % z príslušnej sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla …..40 eur
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo …..40 eur
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných   rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu …..140 eur
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných   rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu …..350 eur
t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty …..50 eur
u) vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátane vydania registračného listu …..200 eur
v) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu …..1 000 eur
w) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti   veliteľa námorného rekreačného plavidla …..30 eur
x) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel …..40 eur
y) Výmaz námornej jachty z námorného registra …..500 eur
z) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) …..30 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

 Položka 98

a) Vydanie dočasného registračného listu ……………………………………………………140 eur
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ………………………………………250 eur
c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď ………140 eur
d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny …………………………………………………………140 eur
Poznámky   Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

 VII. ČASŤ

 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

 Položka 99

 Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26) 
a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infraštruktúre    a o koordinácii výstavby2 500 eur  
b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení, o poskytovaní informácií    o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách    a o prístupe k fyzickej infraštruktúre v budove1 200 eur  
c) okrem sporov podľa písm. a) a b)500 eur  

 Položka 100

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)…..70 eur  
b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)…..25 eur  
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch,    hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie    telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

 Položka 101

a) vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií27b)  10 eur  
b) predĺženie doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií alebo podanie žiadosti o obnovenie    práv na využívanie harmonizovaného frekvenčného spektra27c)  10 eur  
c) vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií na prevádzku amatérskej stanice27b) alebo predĺženie    doby jeho platnosti27c)  5 eur  
d) zmena povolenia vydaného podľa tejto položky27d)5 eur  

 Položka 102

a) vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia    osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou………………………………………………………………………………………10 eur  
b) vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre    jedného žiadateľa…………………………………………………………………………………………………………………….140 eur  

 Položka 103

a) vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu    leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby27e)30 eur  
b) vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e)45 eur  
c) opravná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena a)14 eur
d) opravná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena b)22 eur
e) opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena a)14 eur
f) opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena b)22 eur
g) vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti rádiotelefonistu    leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby  30 eur  
h) vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné    druhy osvedčení  45 eur  

 Položka 104

 Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f)………………………………………………..25 eur  

 VIII. ČASŤ

 FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 Položka 133

Žiadosť 
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) …..250 eur  
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne …..50 eur  
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne …..50 eur  
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne …..25 eur  
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní …..100 eur  

 Položka 134

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
a) fyzická osoba …..25 eur  
b) právnická osoba …..50 eur  

 Položka 138

Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny    alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
a) do 5 000 000 eur …………………………………………………………5 000 eur  
b) do 50 000 000 eur ……………………………………………………….50 000 eur  
c) nad 50 000 000 eur …………………………………………………….250 000 eur.  

 Položka 140

 a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

 1. štátnej lotérie ………………………………………………………………………………….. 1 000 eur,

 2. okamžitých lotérií ………………………………………………………………………………… 500 eur,

 3. charitatívnych lotérií ………………………………………………………………………… 1 000 eur,

 4. žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií ………. 700 eur,

 5. stávkových hier okrem kurzových stávok ………………………………………………. 1 000 eur,

 6. binga vrátane špeciálneho binga ………………………………………………………….. 4 000 eur,

 7. hazardných hier na výherných prístrojoch v herni …………………………………. 50 000 eur,

 8. hazardných hier na termináloch videohier v herni …………………………………. 50 000 eur,

 9. hazardných hier na technických zariadeniach

 obsluhovaných priamo hráčmi v herni ……………………………………………….. 50 000 eur,

 10. hazardných hier na iných technických zariadeniach

 v herni …………………………………………………………………………………………. 50 000 eur,

 11. kurzových stávok v herni a prevádzkach ……………………………………………. 100 000 eur,

 12. hazardných hier v kasíne ……………………………………………………….. ……… 250 000 eur,

 13. hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier,

 na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,

 iných technických zariadeniach v herni a internetových hier

 v internetovom kasíne ………………………………………………………………….. 2 000 000 eur,

 14. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne …… 3 000 000 eur,

 15. internetových hier v internetovom kasíne ………………………………………… 3 000 000 eur,

 16. kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni …………… 3 000 000 eur,

 17. kurzových stávok v internetovej herni ……………………………………………… 3 000 000 eur,

 18. hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode …………. 50 000 eur,

 19. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom

 kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v

 prevádzkach a v internetovej herni …………………………………………………. 5 000 000 eur;

 správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti

 o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie

 žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

 20. internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok

 v internetovej herni ……………………………………………………………………… 5 000 000 eur;

 správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti

 o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie

 žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

 21. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom

 kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok

 v internetovej herni …………………………………………………………………….. 5 000 000 eur;

 správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti

 o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie

 žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená

 22. internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie

 kurzových stávok v herni, v prevádzkach

 a v internetovej herni ……………………………………………………………………. 5 000 000 eur;

 správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti

 o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie

 žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

 b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere

 prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru

 mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní …………………………………. 500 eur,

 c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania

 prevádzkovateľa hazardnej hry pri

 1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ………………. 500 eur,

 2. hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ……… 1 000 eur,

 d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly

 alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch,

 na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov

 hazardných hier na základe všeobecnej licencie ……………………………………………….. 50 eur,

 e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ……… 100 eur.

 Položka 141

 Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z.

 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ………………………… 2 000 eur.

 Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ……………………………….10 eur  
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka2 eurá  

 Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane,    vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty,    vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,    vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani    v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a) …………………….14 eur  
b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) ………………5 eur  
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ …………………………………………………2 eurá  
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia    o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv,    ktorými je Slovenská republika viazaná.    2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií    Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného    od spotrebnej dane z liehu.
Poznámka    Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia    zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

 Položka 144

a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice    v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia …………………………………………………………14 eur  
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra………………………14 eur  
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)………………..25 eur  
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené    alebo odcudzené osvedčenie ……………………………………………………………………………………………………10 eur  
e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) ……………………..14 eur  
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a) ……………………………………………………………………………14 eur  

 Položka 146

 Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného    charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk    a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností    a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ………………………….25 eur  

 Položka 147a

Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ……………………………..1 000 eur.  

 Položka 148

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
1. na každú voľnú živnosť …..7 eur  
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť …..22 eur  
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa …..5 eur  
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri …..5 eur  
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené,    zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení …..9 eur  
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni …..9 eur  
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení …..5 eur  
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti …..4 eurá
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33) …..9 eur  
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a) …..9 eur  
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe …..30 eur
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu,    ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely    prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike …..140 eur
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis …..5 eur  
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán …..7 eur  
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia    nie je obmedzené alebo zakázané33b)5 eur  

 Poznámky

 1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

 2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

 3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)

 Položka 149

a)Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
 1strážnej služby …..120 eur  
 2detektívnej služby …..140 eur  
 3odbornej prípravy a poradenstva …..170 eur
 4vlastnej ochrany …..100 eur  
 5technickej služby …..100 eur  
 6profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou …..220 eur
b)Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky …..100 eur  
c)Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
 1skúška typu S …..25 eur  
 2skúška typu P …..70 eur  
 3skúška typu CIT …..70 eur  
d)Podanie žiadosti o udelenie akreditácie ….250 eur  
e)Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby,    vlastnej ochrany alebo technickej služby …………………30 eur
f)Uznanie odbornej spôsobilosti ……………..140 eur  
g)Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom    fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu …..5 eur  
h)Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky    a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti …..70 eur  
i)Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby …..50 eur  
j)Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ….. …..50 eur  
k)Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti …..25 eur  
l)Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie …..50 eur  
m)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie …..25 eur  
n)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie …..100 eur  
o)Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti …..25 eur  
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmen b) a j) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených    bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Poznámky    1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena k) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej    spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti    sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.    2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena m) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie    je vykonaná na podnet správneho orgánu.    3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena n) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie    je vykonaná na podnet správneho orgánu.

 Položka 149a

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o
a)údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch    a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)    v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení    neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov …..30 eur,
b)účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení 
 1.súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej    účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor    zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.    o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej    účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor    správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie    jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov …..140 eur,
 2.výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z.    o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. …..25 eur,
 3.účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska    a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z.    o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa   § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,    účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce    a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok    hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov …..14 eur,
 4.účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch    a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových    organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z.    o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby …..14 eur,
 5.webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.    o účtovníctve v znení neskorších predpisov …..14 eur,
c)špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb    podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov …..5 eur,
d)údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom    konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z.    o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 1.údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek …..30 eur,
 2.prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek …..250 eur,
 3.zmeny v údajoch podľa prvého bodu …..14 eur,
 4.zmeny v údajoch podľa druhého bodu …..25 eur,
e)výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách    a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov …..5 eur,
f)rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala    a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti …..100 eur,
g)iné údaje …..30 eur,
h)oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku    a o zmene a doplnení niektorých zákonov …..5 eur.
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36)    správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované    podľa § 220gb Obchodného zákonníka a § 10 a § 83 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných    spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Poznámka    Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.
Položka 149b
a)Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok,36aa) za každú, 
 aj začatú stranu………..1 euro,
 najmenej………2 eurá  
b)Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok    elektronickými ­pro­striedkami………..1 euro  
c)Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok……………….5 eur  
d)Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok    elektronickými prostriedkami………..1 euro.

 Položka 150

a)Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
 1.samosprávnym krajom pre 
  1.1. fyzickú osobu …..80 eur
  1.2. právnickú osobu …..500 eur
 2.Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky …..497,50 eura
b)Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
 1.samosprávnym krajom …..50 eur
 2.Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky …..165,50 eura
c)Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) …..10 eur
d)Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie    alebo manipuláciu so zdravotníckymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre
 1.fyzickú osobu …..100 eur
 2.právnickú osobu …..250 eur
e)Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
 1.fyzickú osobu …..20 eur
 2.právnickú osobu …..30 eur
f)Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva36a)   okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena ae) …..50 eur
g)Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) …..10 eur
h)vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky36b)30 eur
i)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b)…..20 eur
j)Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) …..10 eur
k)Vydanie dokladu osobných dávok z centrálneho registra osobných dávok za pracovníka …..10 eur
l)Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba)…..500 eur
m)Zmena oprávnenia podľa písmena l) …..100 eur
n)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen l) a m) …..20 eur
o)Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb)…..500 eur
p)Zmena oprávnenia podľa písmena o) …..100 eur
q)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen o) a p) …..20 eur
r)Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi36bc)…..500 eur
s)Vydanie povolenia na   
 1.prevádzku jadrového zariadenia a etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky z hľadiska radiačnej ochrany …..1000 eur
 2.odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom z hľadiska radiačnej ochrany …..1000 eur
 3.nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia, skladovania, spracovania, úpravy na uloženie a ukladania rádioaktívneho    odpadu z hľadiska radiačnej ochrany …..1000 eur
 4.prepravu rádioaktívnej látky alebo štiepnej látky, rádioaktívneho žiariča, rádioaktívneho odpadu, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré    pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly, v areáli jadrového zariadenia, z hľadiska radiačnej ochrany …..1000 eur
 5.uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu vykonávanej na základe povolenia v jadrovom zariadení, spod administratívnej kontroly …..1000 eur
 6.prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, ktoré obsahujú jadrový materiál …..1000 eur
 7.prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, za jedno UN číslo …..50 eur
 8.výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo výrobu technologického zariadenia, ktorého súčasťou je inštalácia zdroja ionizujúceho žiarenia …..50 eur
 9.nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu a zachyteným rádioaktívnym materiálom …..50 eur
 10.nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami …..50 eur
 11.pridávanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok do spotrebných výrobkov a predmetov, do liekov a zdravotníckych pomôcok, dovoz a vývoz takých výrobkov …..50 eur
 12.vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 28 ods. 2 písm. f) …..50 eur
 13.zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na likvidáciu, prevádzkovanie pracoviska určeného na zhromažďovanie    alebo skladovanie rádioaktívnych žiaričov vrátane prepravy v rámci pracoviska …..50 eur
 14.používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia …..50 eur
 15.monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na hodnotenie ožiarenia osôb ….50 eur
 16.prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel alebo na výrobu rádionuklidov ….50 eur
 17.prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia ….50 eur
 18.odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na ožarovanie predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín, ožarovanie krvi alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na účely výskumu a vývoja alebo na technický účel ….50 eur
 19.odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na    nedeštruktívne testovanie materiálu …50 eur
 20.odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča …50 eur
 21.odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín alebo na prevádzku iného    stacionárneho ožarovača určeného na použitie v priemysle alebo na vedeckovýskumný účel …50 eur
 22.používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku …50 eur
 23.odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne …50 eur
 24.používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vykonávanie lekárskeho ožiarenia …50 eur
 25.uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu spod administratívnej kontroly a    na uvoľňovanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom spod administratívnej kontroly …50 eur
 26.zmiešavanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu …50 eur
 27.nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách …50 eur
 28.distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na používanie ktorého je potrebné oznámenie, registrácia alebo povolenie …50 eur
 29.dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín …50 eur
 30.poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany …50 eur
 31.vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem servisnej činnosti pre generátory žiarenia, ktorá nie je spojená s ožiarením osôb …50 eur
t)Zmena povolenia 
 1.podľa písmena s) prvého bodu až šiesteho bodu …..1000 eur
 2.podľa písmena s) siedmeho bodu až tridsiateho bodu …..50 eur
u)Vydanie rozhodnutia o registrácii   
 1.činnosti vedúcej k ožiareniu alebo jeho zmena …30 eur
 2.služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany alebo jeho zmena …30 eur
v)Vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti orgánu radiačnej ochrany …  50 eur
w)Vydanie záväzného stanoviska 
 1.pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany …1000 eur
 2.k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu jadrových materiálov z jadrového zariadenia …1000 eur
 3.k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly …50 eur
 4.k projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu, ťažby a spracovania materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy …50 eur
 5.k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov …50 eur
 6.k projektu skúšky technologického zariadenia …50 eur
x)Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany a vykonanie opakovanej skúšky …  30 eur
y)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany, uznanie odbornej spôsobilosti …  20 eur
z)Vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu …  50 eur
aa)Vydanie duplikátu  
 1.povolenia podľa písmena s) …  10 eur
 2.rozhodnutia podľa písmena u) a písmena v) …  10 eur
 3.záväzného stanoviska podľa písmena w) …  10 eur
 4.osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena y) …10 eur
 5.certifikátu experta podľa písmena z) …10 eur
ab)oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh ……………….. 30 eur
ac)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania36bd)…..70 eur
ad)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd) …..100 eur
ae)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd) …..100 eur
af)Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd)…..50 eur
ag)Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd)…..50 eur
ah)Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov …..100 eur
ai)Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky …..100 eur
aj)  Vydanie posudku o splnení podmienok v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami pri    poskytovaní odborných veterinárnych činností podľa § 36d zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 362/2011 Z. z. ………..30 eur

 Položka 150a

a)Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu …..50 eur
 2.právnickú osobu …..100 eur
b)Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu …..25 eur
 2.právnickú osobu …..50 eur
c)Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania5 eur
Poznámka    Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby   s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,   ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.

 Položka 150b

a)Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu …..500 eur
 2.právnickú osobu …..1000 eur
b)Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu …..250 eur
 2.právnickú osobu …..500 eur
c)Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania5 eur

 Položka 151

a)Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami    a prípravkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov    zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 …..50 eur
b)Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) …..25 eur  
c)Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36be)   alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie36bf) Štátnou kúpeľnou komisiou    Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) …..500 eur
d)Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bg)   alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou,    ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bh)…..250 eur
e)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať prírodný liečivý zdroj    alebo prírodný minerálny zdroj36bi)…..500 eur
f)Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny    zdroj pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia36bj)…..250 eur
g)Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i povolenie podľa písmena k36bk)…..650 eur
h)Zmena povolenia podľa písmena e),36bl) ak držiteľ požiada o jeho zmenu …..200 eur
i)Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)36bm)…..50 eur
j)Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bn)…..250 eur
k)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu prírodnej liečivej vody    alebo prírodnej minerálnej vody36bo)…..300 eur
l)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných    kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne36bp)…..1 000 eur
m)Zrušenie povolenia podľa písmena l),36bq) ak držiteľ požiada o jeho zrušenie …..500 eur
n)Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti balneotechnika36br)…..100 eur

 Položka 152

 a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku

 1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c)

 1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej

 úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)………………………..9 600 eur

 1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej

 úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca)……………………..8 000 eur

 1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom na vedecké práce36cb)…………………………………………………………………………………..6 400 eur

 1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku36cc)…..8 000 eur

 1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku36cd)……8 500 eur

 1.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou kombináciou liečiv36ce)…..8 000 eur

 1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteľa36cf)…..3 000 eur

 1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)…..8 000 eur

 1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku zjednodušeným postupom36ch)…..6 400 eur

 1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku36ci)…..6 400 eur

 1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku36cj)…..2 000 eur

 2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát

 2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)…..6 000 eur

 2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca)…..5 000 eur

 2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb)…..4 000 eur

 2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cc)…..5 000 eur

 2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cd)…..5 500 eur

 2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce)…..5 000 eur

 2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)…..2 000 eur

 2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)…..5 000 eur

 2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) …..4 000 eur

 2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36ci) …..4 000 eur

 2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj) …..2 000 eur

 3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát

 3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca) …..11 000 eur

 3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca) …..9 000 eur

 3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb) …..7 200 eur

 3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cc) …..9 000 eur

 3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cd) …..9 600 eur

 3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce) …..9 000 eur

 3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf) …..3 500 eur

 3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg) …..9 000 eur

 3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom …..7 500 eur

 3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36ci) …..7 500 eur

 3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj) …..2 000 eur

 b) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cl)

 1. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku …..5 000 eur

 2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát …..4 000 eur

 3. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát …..5 000 eur

 c) Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cm)

 1. Typ I

 1.1. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku …..200 eur

 1.2. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát …..200 eur

 1.3. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát …..200 eur

 2. Typ II

 2.1. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku …..4 000 eur

 2.2. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku pre každú ďalšiu silu …..200 eur

 2.3. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát …..3 200 eur

 2.4. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu …..200 eur

 2.5. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát …..5 000 eur

 2.6. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu …..200 eur

 d) Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku36cn) …..500 eur

 e) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky36maa) …..300 eur

 f) Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku …..200 eur

 g) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku …..200 eur

 h) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) …..5 100 eur

 i) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) …..600 eur

 j) Rozhodovanie o žiadosti o určenie alebo zrušenie určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii ……………………………….. 600 eur

 k) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky …..1 300 eur

 l) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky …..1 300 eur

 m) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny …..1 300 eur

 n) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov …..600 eur

 o) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok …..300 eur

 p) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov …..300 eur

 q) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín …..300 eur

 r) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny …..1 600 eur

 s) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych

 pomôcok …………………………………………………. 600 eur

 t) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov …..600 eur

 u) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických

 potravín …………………………..600 eur

 v) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov…….600 eur

 w) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok…….600 eur

 x) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov…….600 eur

 y) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín……600 eur

 z) Vydanie rozhodnutia o registrácii distribútora zdravotníckej pomôcky podľa osobitného predpisu36mh) …….500 eur

 aa) Konanie o povolenie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky36mi) …….500 eur

 ab) Posúdenie oznámenia

 1. podstatnej zmeny klinického skúšania zdravotníckej pomôcky36mj) …….500 eur

 2. o klinickom skúšaní zdravotníckej pomôcky s označením CE36mk) …….500 eur

 ac) Vydanie certifikátu o voľnom predaji zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro………..300 eur

 ad) Klinické skúšanie humánneho lieku

 1. Konanie o povolení klinického skúšania lieku36ma) okrem nízkointervenčného klinického skúšania36mb), ak je Slovenská republika spravodajským členským štátom36mc) a klinické skúšanie

 1.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 6 100 eur

 1.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 9 100 eur

 2. Konanie o povolení klinického skúšania lieku36ma) okrem nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie

 2.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 3 500 eur

 2.2. zahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36mb) …………………………………………………………………………… 5 250 eur

 3. Konanie o povolení podstatnej zmeny klinického skúšania36me) okrem nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie

 3.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 3 050 eur

 3.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 4 600 eur

 4. Konanie o povolení podstatnej zmeny klinického skúšania36me) okrem nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie

 4.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 1 750 eur

 4.2. zahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) …………………………………………………………………………… 2 650 eur

 5. Konanie o povolení pridania Slovenskej republiky do klinického skúšania povoleného v iných členských štátoch,36mf) ak

 5.1. ide o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………. 2 800 eur

 5.2. ide o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………. 4 200 eur

 5.3. nejde o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 3 500 eur

 5.4. nejde o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ………………………………………………………………………………………………. 5 250 eur

 6. Konanie o povolení nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak

 6.1. Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ………………………………………………………………………………………… 4 900 eur

 6.2. Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………….. 7 300 eur

 6.3. Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ………………………………………………………………………………………… 4 200 eur

 6.4. Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie zahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) …………………………………………………………………………… 4 900 eur

 7. Konanie o povolení klinického skúšania bez zdravotnej indikácie, resp. prvé podanie človeku, ak je Slovenská republika spravodajským členským štátom a klinické skúšanie

 7.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ………………………………………………………………………………………………. 7 300 eur

 7.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 11 000 eur

 8. Konanie o povolení klinického skúšania bez zdravotnej indikácie, resp. prvé podanie človeku, ak nie je Slovenská republika spravodajským členským štátom a klinické skúšanie

 8.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 4 200 eur

 8.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 6 300 eur

 9. Konanie o povolení podstatnej zmeny nízkointervenčného klinického skúšania, ak Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie

 9.1. nezahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………… 2 450 eur

 9.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ……………………………………………………………………………………………… 3 650 eur

 10. Konanie o povolení podstatnej zmeny nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie

 10.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) ………………………………………………………………………………………….. 1 400 eur

 10.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md) …………………………………………………………………………………………. 2 100 eur

 Oslobodenie

 Od poplatkov podľa písmen s) až v) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je

 1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,

 2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú

 v podskupine zdravotníckych pomôcok,

 3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú

 v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,

 4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,

 5. zúženie preskripčného obmedzenia,

 6. zúženie indikačného obmedzenia,

 7. zníženie množstvového limitu alebo

 8. zníženie finančného limitu.

 Poznámky

 1. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.

 2. Poplatok podľa písmena f) až y) musí byť uhradený najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

 3. Ak konanie podľa písmen f) až y) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.

 4. Poplatok podľa písmena h) sa zníži o

 a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,

 b) 25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.

 6. Poplatok podľa písmen k) až m) sa zníži o

 a) 75 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 2 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,

 b) 50 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 2 000 eur, ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.

 7. Poplatok podľa písmena v) sa zníži o

 a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,

 b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.

 8. Poplatok podľa písmen w) až y) sa zníži o

 a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 1 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,

 b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 1 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.

 9. Poplatok podľa písmena ad) sa znižuje na 5 eur, ak ide o nekomerčné klinické skúšanie.

 Položka 152a

 a) Vydanie rozhodnutia o vnútroštátnej registrácii veterinárneho lieku36ml)

 1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii veterinárneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi36mm) …………………………………………………3 800 eur

 2. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na bibliografické údaje36mn)………………………………………………………………………………………… 3 700 eur

 3. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického veterinárneho lieku36mo)……2 800 eur

 4. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na informovaný súhlas36mp) ………………………………………………………………………………………..2 400 eur

 5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného a kombinovaného veterinárneho lieku36mq) ………………………………………………………………………………………… 3 600 eur

 6. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s novou kombináciou liečiv36mr) ………………………………………………………………………………………… 3 800 eur

 7. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným postupom36ms)…………………………………………………………….1 200 eur

 8. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného veterinárneho lieku36mt)…………………………………………………………………………………………..1 200 eur

 9. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku pre spoločenské zvieratá36mu) ………………………………………………………………………………………………………..1 500 eur

 10. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku na obmedzený trh36mv)………………………………………………………………………………………………1 300 eur

 11. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku za výnimočných okolností36mw)……………………………………………………………………………………. 1 300 eur

 12. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie veterinárneho lieku36mx)………..1 200 eur

 13. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie veterinárneho lieku na obmedzený trh36my)……………………………………………………………………………………………….700 eur

 14. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie veterinárneho lieku za výnimočných okolností36mz)……………………………………………………………………………………… 400 eur

 b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom36maa) alebo postupom vzájomného uznania,36mab) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát

 1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi36mm)…………………………………………………………………………………… 2 400 eur

 2. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s odkazom na bibliografické údaje36mn) ………………………………..2 100 eur

 3. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36mo) ………………………………………….1 900 eur

 4. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného a kombinovaného veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36mq) ………………………………………… 2 300 eur

 5. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36mr) …………………………………….. 2 300 eur

 6. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s odkazom na informovaný súhlas36mp)…………………………….. 1 300 eur

 7. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ms) ……………………………………………………………………………………………………… 1 000 eur

 8. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36mx) ………………………………………………………………….1 200 eur

 c) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát

 1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi36mm)…………………………………………………………………………………………5 500 eur

 2. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na bibliografické údaje36mn)…………………………………………..5 000 eur

 3. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36mo)……………………………………………… 4 800 eur

 4. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného a kombinovaného veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36mq)………………………………………………. 5 400 eur

 5. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36mr) ………………………………………………….. 5 300 eur

 6. Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na informovaný súhlas36mp) …………………………………………. 3 800 eur

 7. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ms)……….. 2 000 eur

 8. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie veterinárneho lieku, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36mx) ……………………………………………… 1 500 eur

 d) Žiadosti o zmenu registrácie vyžadujúcej posúdenie36mac)

 1. Vydanie rozhodnutia o zmene vnútroštátnej registrácie veterinárneho lieku vyžadujúcej posúdenie36mad)…………………………………………………………………. 2 000 eur

 2. Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, ktorá vyžaduje posúdenie36mad) …….1 000 eur

 3. Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, ktorá vyžaduje posúdenie36mad) ……………………………………………………………………………………………………….. 2 500 eur

 4. Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie veterinárneho lieku na iného držiteľa36mae)………………………………………………………………………………………….200 eur

 5. Vydanie rozhodnutia o pozastavení registrácie veterinárneho lieku36maf) …………. 200 eur

 e) Žiadosť o povolenie klinického skúšania36mag)

 1. Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov36mah) ………………350 eur

 2. Vydanie povolenia na zmenu klinického skúšania veterinárnych liekov na základe predošlého povolenia36mah)……………………………………………………………………….150 eur

 f) Žiadosť o povolenie na dovoz a používanie neregistrovaného veterinárneho lieku36mai)

 1. Vydanie povolenia na veterinárny liek registrovaný v inom členskom štáte36maj)…..50 eur

 2. Vydanie povolenia na imunologický veterinárny liek, ktorý nie je registrovaný v inom členskom štáte36mak)……………………………………………………………100 eur

 3. Vydanie povolenia na imunologický veterinárny liek – veterinárna autogénna vakcína36mal)….100 eur

 4. Vydanie povolenia na veterinárny liek určený na výskum a vývoj36mam)………………30 eur

 5. Vydanie povolenia na zmenu dovozu a používania neregistrovaného veterinárneho lieku36mai)……………………………………………………………………………………………………30 eur

 g) Žiadosť o povolenie na súbežný obchod registrovaného veterinárneho lieku

 1. Vydanie povolenia na súbežný obchod veterinárneho lieku36man) ……………………180 eur

 2. Vydanie povolenia na udelenie výnimky na dovoz malého množstva veterinárneho lieku v inom jazyku alebo úpravu vonkajšieho obalu, vnútorného obalu a písomnej informácie pre používateľov36mao)……………………………………………………………………….100 eur

 3. Vydanie povolenia na dopredaj veterinárneho lieku po zrušení registrácie veterinárneho lieku36map) ……………………………………………………………………………………..100 eur

 4. Vydanie povolenia na udelenie výnimky na dopredaj veterinárneho lieku bez zrušenia registrácie (za každú silu a liekovú formu zvlášť) vrátane povolenia preznačenia vonkajších a vnútorných obalov36map) ………………………………………………………………50 eur

 5. Vydanie certifikátu36maq) na žiadosť výrobcu alebo vývozcu veterinárnych liekov alebo orgánov dovážajúcej tretej krajiny………………………………………………………….. 30 eur

 h) Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku a oznámenie uvádzania veterinárnej technickej pomôcky

 1. Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku36mar)…………………….200 eur

 2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku36mas)…………………………………………………………………………………150 eur

 3. Vydanie rozhodnutia o schválení zmeny údajov a skutočností uvedených v rozhodnutí o schválení veterinárneho prípravku36mas)……………………………………………………… 100 eur

 4. Oznámenie uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh36mat) …………………..100 eur

 i) Žiadosť o povolenie na klinické hodnotenie veterinárneho prípravku a veterinárnej technickej pomôcky36mau)

 1. Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárneho prípravku a veterinárnej technickej pomôcky …………………………………………………………………………………………………………..150 eur

 2. Vydanie povolenia na zmenu klinického skúšania veterinárneho prípravku a veterinárnej technickej pomôcky……………………………………………………………………………………………..100 eur

 j) Žiadosť o povolenie výroby veterinárneho prípravku36mav)

 1. Vydanie povolenia na základe žiadosti výrobcu veterinárnych prípravku o výrobu veterinárnych liekov …………………………………………………………………………..30 eur

 2. Vydanie povolenia na základe žiadosti výrobcu veterinárneho prípravku o zmenu povolenia výroby veterinárneho prípravku …………………………………………….30 eur

 Poznámka

 Poplatok pre žiadosti uvedené v písmenách a) až j) musí byť uhradený najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

 Oslobodenie

 Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.

 Položka 152b

 a) Rozhodovanie o žiadosti o podmienenom zaradení nemocnice do siete kategorizovaných nemocníc, o žiadosti o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc a o žiadosti o podmienenom poskytovaní doplnkového medicínskeho programu36maw) ………………………………………………………………………….. 400 eur

 b) Rozhodovanie o žiadosti o zmene údajov o mieste prevádzkovania nemocnice, o žiadosti o počte lôžok a o žiadosti o rozdelení povinných medicínskych programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou36max) ……………………………………………………. 100 eur

 c) Rozhodovanie o žiadosti o znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc, o žiadosti o zrušení doplnkového medicínskeho programu v nemocnici zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc a o žiadosti o vyradení nemocnice zo siete kategorizovaných nemocníc.36may)…………………………………………………………………….. 200 eur

 Poznámka

 Poplatok podľa písmen a) až c) musí byť uhradený do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

 Položka 153

a) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok    a nebezpečných chemických prípravkov36r)………………………………………………………………..250 eur  
b) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo    aktívnych látok pre detergenty na trh36t)…………………………………………………………………….250 eur  

 Položka 153a

1.Schválenie účinnej látky2 000 eur
2.Obnovenie schválenia účinnej látky1 000 eur
3.Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku750 eur
4.Autorizácia Únie1 000 eur
5.Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov1 250 eur
6.Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov1 500 eur
7.Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku    alebo paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku500 eur
8.Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov alebo    paralelné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov750 eur
9.Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa    osobitného predpisu alebo obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov500 eur
10.Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie1 000 eur
11.Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov    sprístupnených na trhu v Slovenskej republike300 eur
12.Zmena rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky o zapísaní biocídneho výrobku    do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike150 eur
13.Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu    v Slovenskej republike na vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa100 eur
Položka 154 
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa osobitných predpisov36ta) – z hodnoty určených výrobkov  0,2 %,    najmenej 70 eur, pri vývoze najviac 5 000 eur
b) Udelenie povolenia na transfer určených výrobkov/výbušnín36ta)60 eur
c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím – z hodnoty položiek s dvojakým použitím  0,2 %,    najmenej 70 eur, pri vývoze najviac 5 000 eur
d) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím, zápisu do registra pred uskutočnením prvého vývozu pri využití všeobecného povolenia pri položkách s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu, dovozného certifikátu výrobkov obranného priemyslu50 eur  
e) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu5 000 eur  
f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii  0,2 %,    najmenej 70 eur, najviac 5 000 eur
g) Vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu700 eur
h) Vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu50 eur  
i) Vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu30 eur
j) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok50 eur  
k) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u)50 eur  
l) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n)50 eur  
m) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom podľa osobitných predpisov36na)45 eur
n) Vydanie certifikátu o overení dodávky alebo potvrdenia o dodaní množstva určených výrobkov70 eur  
o) Vydanie súhlasu na ďalší transfer/vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo určených výrobkov50 eur  
p) Vydanie duplikátu podľa písmen a) až n)25 eur  
r) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti podľa písmen a), c) a f)50 eur  
s) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) podľa písmen a) až l)25 eur  
t) Zvýšenie základu poplatku podľa písmen a), c) a f)0,2 % z rozdielu medzi novým základom poplatku a pôvodným základom poplatku, najmenej 70 eur, pri vývoze najviac do sumy 5 000 eur
Splnomocnenie
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou a poplatky určené percentuálnou sadzbou sa platia bez písomnej výzvy správneho orgánu a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania.

 Poznámka

 Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín

 a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.

 X. ČASŤ

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p) 
1. fyzická osoba …..10 eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,    ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou …..100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody    a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení    žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia   obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne   chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov    a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

 Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p) 
1. fyzická osoba …..10 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,    ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou …..100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území   Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum   narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov    a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky    na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka,    ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

 Položka 161a

Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz,    potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov,   potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve,   potvrdenia o hudobnom nástroji alebo potvrdenia o zbierke vzoriek37a) …..  20 eur.
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady,    ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

 Položka 161b

Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov    alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)
1.za každý exemplár …..10 eur  
2.za exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa) …..10 eur  
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých    zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

 Položka 161c

a) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b) …..1 200 eur  
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch37b) …..120 eur  
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b) …..120 eur  
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené    pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b) …..560 eur  
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov,    okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c) …..1 700 eur  
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných    vyšších rastlín do životného prostredia37c) …..1 700 eur  
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu,    viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c) …..280 eur  
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených    na zavedenie do životného prostredia37c) …..1 700 eur  
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d) ……1 700 eur  
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh,    ak sa má používať na iný účel37d) …..560 eur  
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d) …..560 eur  
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d) …..1 700 eur  
m) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e) …..180 eur  
n) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f) …..280 eur  
Splnomocnenie
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena e) alebo f) tejto položky.

 Položka 161d

Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz,    opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie37g) …………………………………………………………….150 eur

 Položka 161e

Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov37h) na účely nezameniteľného označenia vtákov …..100 eur

 Položka 161f

Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu37i) z dôvodov podľa osobitného predpisu37j)  100 eur

 Položka 161g

 Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie dokumentácie podľa osobitného predpisu37k) 100 eur

 Položka 162

a) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)    okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspalovanie odpadov a vodných    stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhv kvapalných odpadov15 eur  
b) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný    súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c),    okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov, v zariadeniach na    spoluspaľovanie odpadov a vo vodných stavbách, v ktoiých sa zneškodňujú    alebo zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov15 eur  
c) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie    odpadov38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb,    v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky    rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadení    na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton15 eur  
d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38)    ak ide o zariadenia, na prevádzkovanie ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) alebo zberného dvora38)15 eur  
e) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia    na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového    poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov38)15 eur  
f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí70 eur  
g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode30 eur  
h) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie    odpadov mobilným zariadením;38) v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú15 eur  
i) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu    bez predchádzajúceho triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo    zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné15 eur  
j) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti,    vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38)15 eur  
k) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie15 eur  
l) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu38)15 eur  
m) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných    bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou    žiadosti podľa písmen a), b) alebo f)38)15 eur  
n) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého38)15 eur  
o) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie    odpadov vhodných na využitie v domácnosti38)15 eur  
p) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, že látka alebo vec    sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad38)15 eur  
r) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie38)15 eur  
s) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti,    na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho    následné monitorovanie, na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na    uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie38)  15 eur  
u) Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38)30 eur  
v) Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný pohyb odpadov38)70 eur  
x) Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže    odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38)15 eur  
y) Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až t) a aj) až am)6 eur  
aa) Vydanie rozhodnutia či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením38)45 eur
ab) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu15 eur  
ac) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov15 eur  

 Položka 163

a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ………………………………………………..50 eur  
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ……………………………………………………45 eur  
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny    obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny    identifikačného čísla organizácie ……………………………………………………………………………………… 7 eur
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia …………………………………………………..14 eur  
e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia …………………………………50 eur  
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu …………………..7 eur  
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie    potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území ……………………………………………………………… 30 eur
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území.

 Položka 164

a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie    a vyhodnocovanie geologických prác …………………………………………………………………………….50 eur
c) Vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú …………………………….. 14 eur
d) Zmena údajov v preukaze o odbornej spôsobilosti ………………………………………………………14 eur
Poznámka    Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie    a vyhodnocovanie geologických prác.

 Položka 165

a) Vydanie geologického oprávnenia …………………………………………………………………………………………………70 eur
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla    (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie …………………..7 eur
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu7 eur
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác ………………………………30 eur
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ………………………………..40 eur
f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a) …………..40 eur
g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b) …..40 eur
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných    povolení na vykonávanie geologických prác.

 Položka 167

Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným    alebo nevyhradeným nerastom ………………………………………………………………………………………………….30 eur

 Položka 168

a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ……50 eur
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ……50 eur
c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody……50 eur
d) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev geotermálnej energie………….50 eur
e) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia……50 eur
f) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry    a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého39ba) ……50 eur
Splnomocnenie    Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby,    ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmen a) až f) je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak bola geologická úloha    financovaná zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie.39baa)  

 Položka 169

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku …………………………………………………………………………30 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku,    ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

 Položka 170

a) Konanie o vydanie povolenia pre novobudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov39bb)  45 eur
b) Konanie o vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a na jeho zmeny39bc)14 eur
c) Konanie o vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách39bd)14 eur
d) Konanie o vydanie súhlasu na určenie osobitných podmienok merania, zmien lehôt alebo upustenia od oprávnenej technickej činnosti39be)14 eur
e) Konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania39bf)22 eur
f) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia39bg)140 eur
g) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov39bh)140 eur
h) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo39bi)30 eur
i) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon oprávnenej technickej činnosti (osvedčenie zodpovednej osoby)39bj)140 eur
j) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie odborných posudkov vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme39bk)140 eur
k) Konanie o predĺženie platnosti osvedčenia a rozšírenie platnosti osvedčenia podľa písmena f), g) a i) tejto položky50 eur
l) Konanie o vydanie povolenia na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti39bl)45 eur
m) Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vyhotovenie odborného posudku39bm)45 eur
n) Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vydanie odborného posudku vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme39bn)45 eur
o) Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe39bo)14 eur
p) Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi39bo)70 eur  
q) Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe39bo)30 eur
r) Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi39bo)140 eur
Poznámky    Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia podľa písm. f) až i) sa nespoplatňujú.    Vydanie povolenia na vjazd do nízkoemisnej zóny podľa písmen o) až r) sa pre poľnohospodársku techniku na zabezpečenie živočíšnej a rastlinnej výroby nespoplatňuje.
Oslobodenie    Správny orgán môže od poplatku podľa písm. o) až r) tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.    Od poplatku podľa písmena f) je oslobodené vydanie osvedčenia na vyhotovenie odborných posudkov, ak je žiadateľom oprávnený posudzovateľ, ktorému bolo osvedčenie vydané podľa doterajšieho zákona.

 Položka 171

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) …..180 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a) …..90 eur
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) a e) …..6 eur  
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu,    ktorá nie je oprávnenou osobou38) …..30 eur
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38) …..180 eur
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky …..30 eur
g) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38)    a žiadosť o opakovanie skúšky30 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na vydanie osvedčenia    nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.

 Položka 171a

a) Vydanie integrovaného povolenia pre novú prevádzku39cb) …………………………… 1 400 eur
b) Vydanie integrovaného povolenia pre podstatnú zmenu v prevádzke 39cc) …………500 eur
Splnomocnenie    Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu   a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.

 Položka 171b

 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie   a kontroly znečisťovania životného prostredia39cd) …………………………………………………………………… 100 eur

 Položka 171c

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti „špecialista na prevenciu závažných    priemyselných havárií“…………………………………………………………………………………………………..140 eur  
b) Predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) ……………………………………………………….60 eur  

 Položka 171d

a) Vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d)…………140 eur  
b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) ……………………………………………………..60 eur

 Položka 171e

a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon činností podľa osobitného predpisu39e) ……………………….600 eur  
b) Predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a) ……………………………………………………120 eur  

 Položka 171f

a) Vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)…………………………………………………..600 eur  
b) Vydanie súhlasu k aktualizácii bezpečnostnej správy ……………………………………….180 eur  

 Položka 171l

a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb    na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l)160 eur  
b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l)………..50 eur  

 Položka 171 m

Podanie žiadosti o konzultáciu39m)…………………………50 eur  

 Položka 171n

Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení39n)……………50 eur  

 Položka 171o

Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov39o)…………..50 eur  

 Položka 171p

a)Podanie žiadosti o schválenie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže,    schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie    aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39oa) …..50 eur  
b)Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39ob) ……..50 eur  

 XI. ČASŤ

 BANSKÁ ČINNOSŤ, VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA

 Položka 172

Vydanie rozhodnutia o 
a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia …..25 eur  
b) zrušení chráneného ložiskového územia …..25 eur  
c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov,    ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín …..1 400 eur  
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom    geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.    o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 Položka 172a

Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) ……………………..22 eur  

 Položka 172b

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) ……………………..50 eur  

 Položka 172c

Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n)……………………..22 eur  

 Položka 172d

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) …………………….50 eur  

 Položka 172e

Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov,    ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín …………………………………………………………..3 000 eur  

 Položka 173

a) Vydanie rozhodnutia o 
1. určení dobývacieho priestoru ………………………………………………………………………………………………..50 eur  
2. zmene dobývacieho priestoru ……………………………………………………………………………………………….50 eur  
3. zrušení dobývacieho priestoru ………………………………………………………………………………………………50 eur  
b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk ……………………………………………………………….25 eur  
Splnomocnenie    Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje    z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 2. až na štvrtinu sadzby.

 Položka 174

 Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu    a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov …………………………………………………………………50 eur  

 Položka 175

a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu …..50 eur  
b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) …..50 eur  
c) Vydanie banského oprávnenia …..100 eur  
d) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené    alebo odcudzené banské oprávnenie …..10 eur  
e) Vydanie výpisu z banského registra …..5 eur  
f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri …..5 eur  
Splnomocnenie    Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania    a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských    diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby.

 Položka 176

a)Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu    alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel    a lomov na takomto ložisku podzemným alebo povrchovým spôsobom …..50 eur  
b)Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti doby povolenia podľa písmena a) ……..50 eur  

 Položka 177

a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov    alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín,    výbušných predmetov alebo munície…..250 eur,
b) zmena v súhlase podľa písmena a) …..50 eur,
c) vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí …..250 eur  
d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície …..50 eur  
e) predĺženie platnosti povolenia podľa písmena d) …..25 eur  

 Položka 178

 Vydanie povolenia na odber výbušnín …………………………………………………………………..5 eur  
Splnomocnenie    Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby,    ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.

 Položka 180

Vydanie povolenia na 
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce …………………………….14 eur  
b) trhacie práce veľkého rozsahu ……………………………………………………………….25 eur  
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) …………………………………………………….50 eur  
Splnomocnenie    Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži    správny poplatok o 50 %.

 Položka 181

a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov    alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov,    odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi    a muníciou, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi,    na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou    vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov ……………………….50 eur  
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ………………….10 eur  

 Položka 182

 Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín ………………………………………25 eur  
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním    a vydáva sa jedno rozhodnutie.

 Položka 183

 Vydanie povolenia na 
a) stavbu skladu výbušnín …………………………………………………………………..140 eur  
b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín ……………………………………..70 eur  

 Položka 184

 Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ………………………………………………………..70 eur  

 Položka 185

 Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ……………………………………….70 eur  
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené    v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.

 Položka 186

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti    podľa banských predpisov ……………………………………………………………………………………..25 eur  
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie    odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia    o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) ………………………………………………………….25 eur  
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného    podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania ………………………………………………..20 eur  

 Položka 187

a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov    a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov,    zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení ……………………………70 eur  
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie,    skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov ………………….50 eur  

 Položka 188

 Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení    odberateľovi podľa osobitných predpisov …………………………………………………………………………25 eur  

 Položka 189

 Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania 
a) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ………………………………………………………………14 eur  
b) k projektovej dokumentácii stavieb ……………………………………………………………………………………………..14 eur  
c) k stavbe, k zariadeniu ……………………………………………………………………………………………………………….14 eur  

 Položka 190

a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov    okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky…………20 eur  
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov    okrem miestneho zisťovania………..25 eur  
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení……….14 eur  
d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky…..25 eur  
e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí…………140 eur  
f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými    predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného technologického procesu………50 eur  
g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia podľa písmena f)………….24 eur  
h) povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f)………..14 eur  

 Položka 191

 Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie    alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti    vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ……………………………………………………..14 eur  

 Položka 192

 Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny    na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania …………………………………25 eur  

 Položka 193

a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ………………………..25 eur  
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch…50 eur  
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania ………25 eur  

 Položka 194

 Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia    alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch …………………………………………………………………………..14 eur  

 Položka 194a

Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom    z ťažobného priemyslu39n) …………………………………………………………………………………………………..50 eur  

 Položka 194b

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom39n) ……………………………22 eur  

 Položka 194c

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) ……………………..50 eur  

 Položka 194d

Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n) …………………………………………………………………………………22 eur  

 Položka 194e

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ………………………………….50 eur  

 Položka 194f

Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie39n) ……………………………………22 eur  

 Položka 194g

Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do    geologického prostredia39p) ……………………………………………………………………………………………………50 eur  

 Položka 194h

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého    ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39q) ……………………………………22 eur  

 Položka 194i

Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého    ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39r) ……………………………………………………….22 eur  

 Položka 194j

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení39s) …………………………………………………..22 eur  

 Položka 194k

Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého    do geologického prostredia39t)…………………………………………………………………………………………………22 eur  

 Položka 194l

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska39u) ……………………………………22 eur  

 Položka 194m

Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku39v) …………………………………………………………50 eur  

 XIII. ČASŤ

 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA

 Položka 202

a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42)1 400 eur  
b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42)120 eur  
c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42)120 eur  
d) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika42)50 eur  
e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu42a)7 eur  
f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a)30 eur  
g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského    štátu Európskej únie42b) …..25 eur  
h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c) …..50 eur  
i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) …..7 eur  
j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi42c) …..14 eur  
Poznámka    Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.

 Položka 203

a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov    na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú    hodinu pracovného času20 eur,    najviac 1 400 eur
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického    zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času20 eur,
 ak ide o 
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenianajviac 1 400 eur
2. zdvíhacie a dopravné zariadenianajviac 380 eur
3. osobné lanové dráhynajviac 25 000 eur
4. tlakové zariadenianajviac 380 eur
5. plynové zariadenianajviac 380 eur
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku    vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času20 eur,
 ak ide o 
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenianajviac 1 000 eur
2. zdvíhacie a dopravné zariadenianajviac 120 eur
3. osobné lanové dráhynajviac 500 eur
4. tlakové zariadenianajviac 320 eur
5. plynové zariadenianajviac 250 eur
d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave    alebo rekonštrukcii, za každý kus60 eur  
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia50 eur  
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením25 eur  
Poznámky    1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.    2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

 Položka 204

 Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených    technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času14 eur  
Splnomocnenie    Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

 Položka 205

 Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení,    za každú aj začatú hodinu pracovného času ……………………………………………………………………………14 eur    najviac 1 200 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby,    ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok    ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby    a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
Splnomocnenie    Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

 Položka 206

a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) ………………5 000 eur  
b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka    a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia alebo pre    zrekonštruované zariadenia46b) ……………………………………………………………………………………………..5 000 eur  

 Položka 207

I.Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike
 1.na výrobu tepla
  a)do 5 MW ….. 450 eur
  b)nad 5 MW …..2 000 eur
 2.na rozvod tepla
  a)do 50 odberných miest …..2 000 eur
  b)nad 50 do 100 odberných miest …..4 500 eur
  c)nad 100 odberných miest …..8 000 eur
II.Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe   na podnikanie v tepelnej energetike
 1.Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ….. 200 eur
 2.Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného   zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ….. 50 eur
 3.Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ….. 50 eur
 4.Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena   a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ….. 50 eur
 5.Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ….. 200 eur

 Položka 208

I.Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
 1.na výrobu elektriny
  a)nad 1 do 5 MW …..200 eur
  b)nad 5 do 50 MW …..2 000 eur
  c)nad 50 MW …..3 500 eur
 2.na výrobu plynu
  a)do 34 TJ/r …..450 eur
  b)nad 34 TJ/r …..2 000 eur
 3.na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia   na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
  a)do 50 odberných zariadení a miest …..2 000 eur
  b)nad 50 do 100 odberných zariadení a miest …..4 500 eur
  c)nad 100 odberných zariadení a miest …..8 000 eur
 4.na prenos elektriny alebo prepravu plynu …..20 000 eur
 5.na uskladňovanie plynu …..4 500 eur
 6.na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy …..8 000 eur
 7.na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob …..450 eur
 8.na dodávku elektriny alebo dodávku plynu …..2 000 eur
II.Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
 1.Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v energetike …..200 eur
 2.Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti   zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike …..50 eur
 3.Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v energetike …..50 eur
 4.Zmena povolenia na podnikanie v energetike …..200 eur
III.Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe
 1.na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny   s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane …..100 eur
 2.na výrobu a dodávku plynu z biomasy …..100 eur
 3.na výrobu a dodávku plynu z bioplynu …..100 eur
 4.na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel …..100 eur
 5.na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania …..100 eur
 6.na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách …..100 eur
 7.na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel   vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným   na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob ……………………….100 eur
 8.na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách …..100 eur
IV.Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy   a prevádzkovateľa prepravnej siete …..30 000 eur
V.Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu
 1.vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením   a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,   prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy …..200 eur
 2.vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu    alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete …..100 eur

 Položka 209

a)Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení    alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky46f) s inštalovaným výkonom
 1.do 20 MW vrátane …..1 000 eur
 2.nad 20 MW za každých aj začatých 10 MW …..1 000 eur
b)Vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia46g)
 1.bez inštalovaného výkonu …..1 000 eur
 2.s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW …..1 000 eur.
Poznámka:    Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného    elektrického výkonu zariadenia.

 XIV. ČASŤ

 HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

 Položka 212

Oznámenie koncentrácie……………………………………………………………………………………………………5 000 eur.
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu,    že dôvod na konanie nebol daný.

 XV. ČASŤ

 PUNCOVNÍCTVO

 Položka 213

a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky   na tovar z drahých kovov…..12 eur
b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky   na tovar z drahých kovov ………2 eurá
c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ……………..30 eur
Poznámka    Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

 XVI. ČASŤ

 PRIEMYSELNÉ PRÁVA

 Položka 214

a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo úradných listín uvedených v tejto časti    sadzobníka, za každú aj začatú stranu………………………………………………………………………….. 4 eurá
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti    na výkon povolania patentového zástupcu……………………………………………………………………..50 eur

 Položka 215

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o 
a) pokračovanie v konaní………………………………………………………………………………………….66 eur
b) uvedenie do predošlého stavu……………………………………………………………………………….166 eur
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty………………………………………………………………….. 20 eur
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie……………………………………. 20 eur

 PATENTY

Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
 1. Pôvodcom alebo spolupôvodcami30 eur
 2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami60 eur
b) Podanie žiadosti o
 1. dodatočné priznanie práva prednosti66 eur
 2. dodatočné uznanie prioritného dokladu66 eur
 3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom20 eur
 4. zápis prevodu alebo prechodu práv z patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra30 eur
 5. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo vymazanie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra20 eur
 6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent20 eur
 7. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra20 eur
 8. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent20 eur
 9. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent20 eur
 10. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent20 eur
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
 1. do 10 uplatnených patentových nárokov116 eur
 2. za každý ďalší uplatnený nárok20 eur
d) Vydanie patentovej listiny
 1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov66 eur
 2. za každú ďalšiu stranu napísanú strojom alebo výkres10 eur
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia166 eur
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47)100 eur
g) Podanie návrhu na zmenu doby platnosti dodatkovéhoochranného osvedčenia50 eur
h) Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote116 eur

 Oslobodenie

 Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

 Poznámky

 1. Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

 2. Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

 Položka 216a

a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku    úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2   a čl. 140 Európskeho patentového dohovoru, za každý štát……… 20 eur
b) Zverejnenie alebo sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových    nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky… 10 eur
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia    európskeho patentu…116 eur
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote…232 eur
Položka 217    a) Podanie žiadosti o určenie166 eur 
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu200 eur 
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu200 eur 
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia200 eur 

 Položka 220

a)Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci …..66 eur
b)Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu …..130 eur
c)Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš …..50 % poplatku    za medzinárodné    podanie
d)Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným prijímacím úradom …..30 eur
e)Za obnovenie práva na prioritu …..166 eur

 ÚŽITKOVÉ VZORY

 Položka 221

a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
 1. pôvodcom alebo spolupôvodcami34 eur
 2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami68 eur
b) Podanie žiadosti o
 1. odklad zverejnenia prihlášky20 eur
 2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo    prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa30 eur
 3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra20 eur
 4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur
 5. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur
 6. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur
 7. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur
 8. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur

 Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov.

Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie166 eur
b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra40 eur
c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov80 eur
Položka 223    Predĺženie platnosti úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky150 eur
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru300 eur
3. po druhý raz o tri roky300 eur
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru600 eur.

 Poznámka

 Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

 DIZAJNY

 Položka 224

a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu 
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami …..20 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami …..40 eur
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu 
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami …..20 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami …..40 eur
3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami …..10 eur
4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami …..20 eur
c) Podanie žiadosti o 
1. odklad zverejnenia dizajnu …..20 eur
2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného majiteľa …..30 eur
3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra …..20 eur
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn …..20 eur
5. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn …..20 eur
6. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn …..20 eur
7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn …..20 eur
  
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.    v znení neskorších predpisov.
Položka 225    Podanie návrhu na výmaz 
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov100 eur
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne20 eur

 Položka 226

Predĺženie platnosti zápisu dizajnu 
1. po prvý raz o päť rokov 100 eur
2. po druhý raz o päť rokov 200 eur
3. po tretí raz o päť rokov 300 eur
4. po štvrtý raz o päť rokov400 eur
Poznámka   Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.  
Splnomocnenie    Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.

 TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

 Položka 227

a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov …..100 eur
b) Podanie žiadosti o 
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa …..30 eur
2. zápis ďalšieho pôvodcu do registra alebo odstránenie pôvodcu z registra …..20 eur
3. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov …..20 eur
4. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra …..20 eur
5. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra …..20 eur
6. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra …..20 eur
7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku topografie polovodičových výrobkov alebo topografiu polovodičových výrobkov …..20 eur
  
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.    v znení neskorších predpisov.

 Položka 228

Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov …..133 eur

 OCHRANNÉ ZNÁMKY

 Položka 229

a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
 1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb166 eur
 2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb332 eur
 3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov nad tri triedy20 eur
b) Podanie žiadosti o
 1. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu ochrannej známky na iného majiteľa30 eur
 2. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku20 eur
 3. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, úpravu v ochrannej známke20 eur
 4. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku20 eur
 5. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku20 eur

 Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov.

Položka 230    a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú   100 eur
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok50 eur

 Položka 231

Obnova zápisu 
a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb …..133 eur
b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb …..266 eur
c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,    najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu …..266 eur
d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,    najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu …..531 eur
e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy …..20 eur
Poznámka    Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu    zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

 Položka 232

Podanie žiadosti o 
a) medzinárodný zápis ochrannej známky …..100 eur
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky …..66 eur
c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky …..40 eur
d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky a zúženie zoznamu tovarov a služieb …..20 eur
e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku …..20 eur

 OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV

Položka 233    Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku50 eur
  Položka 234    Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku100 eur
  Položka 235    a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku30 eur
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu20 eur
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie50 eur
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie100 eur

 XVII. ČASŤ

 METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY

 Položka 236

 Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa    baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) …….50 eur  

 Položka 237

 a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) ……………………………………… 1 400 eur,

 b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

 pre určený výrobok47ad) alebo pre postup posudzovania zhody47ae) výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47af) …………………………………………………….. 7 000 eur,

 c) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu47ag) ……………………………………………………………………………………………….. 500 eur,

 d) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ah) ……………………………………………………………………………………………………… 50 eur,

 e) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ai) …………………………………………………………………………………………………….. 500 eur,

 f) Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu47aj) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 eur.

 Poznámka

 Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

 Položka 238

 a) Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)……………………………………………………………..500 eur

 b) Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)…………………………………………………50 eur

 c) Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)…………………………………………….250 eur.

 Položka 239

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla    podľa osobitného predpisu47aa) ………………….50 eur,
b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla    podľa osobitného predpisu47aa) ………………25 eur.
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

 XVIII. ČASŤ

 KONZULÁRNE POPLATKY

 SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

 1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

 2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 Položka 240

a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) – sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis,16b)   
b) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv50 eur,
c) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky50 eur,
d) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena e)90 eur,
e) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike  14 eur,
f) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané  120 eur.
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)  
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)  
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)  
2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
3. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)  
4. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa odvolaniu vyhovie.  
5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)  

 Položka 241

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ……………14 eur  

 Položka 242

a)Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 
 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.350 eur
 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.250 eur  
 3. sezónneho zamestnania50 eur  
 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.    alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.140 eur
 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.200 eur
 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl100 eur
b)Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie250 eur  
c)Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov250 eur  
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

 Položka 243

a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov …..60 eur
b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov …..22 eur
c) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov …..14 eur
d) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov …..45 eur
e) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov …..14 eur
f) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu …..14 eur
g) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov …..30 eur
h) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca …..7 eur
Splnomocnenie    1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.    2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.    2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

 Položka 244

Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého ….14 eur  

 Položka 245

a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky………………………………………………………………14 eur  
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky………………………………………………………………14 eur  
Poznámka    Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení    o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

 Položka 246

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ……………………1000 eur
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa 
1. do 15 rokov …………………………………………………………………………………………………………………… 300 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov ………………………………………………………………………………………………..500 eur
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho    občianstva Českej republiky ………………………………………………………………………………………………. 30 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

 Položka 247

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov1000 eur
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu 
1. do 15 rokov 140 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov 220 eur
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým    štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva 30 eur
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky    narodeným po 1. 1. 1993 30 eur
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov    alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 30 eur
f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí600 eur
Oslobodenie    Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti    Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím    a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.  
Splnomocnenie   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá    
a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo
b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 Položka 248

Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska14 eur
b) priezviska maloletých detí50 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch300 eur
Oslobodenie    1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.    2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo    neúplného zápisu v matrike.
Poznámky    1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.    2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej    osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko    dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.    3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.    4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 Položka 249

a)Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky …..350 eur
b)Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov    nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt …..500 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí    na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.

 Položka 250

a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu ……………………………………………………………………..22 eur
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie …………………………………………45 eur
c) Zabezpečenie matričného dokladu alebo iného obdobného dokladu zo zahraničia ………………14 eur
Poznámka    1. Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.    2. Poplatok podľa písmena c) je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

 Položka 251

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ……………………………………………..35 eur

 Položka 254

a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis …..14 eur
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike …..30 eur
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine …..30 eur
d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) …..30 eur

 Položka 255

a)Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu …..14 eur
b)Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu …..14 eur
c)Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu …..30 eur
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu    pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.

 Položka 256

 Vyhotovenie prekladu spisového materiálu 
a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ……………………………………………………………………………….30 eur
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ………………………………………………………………………………..45 eur
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ……………………………………………………….50 eur
d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak …..1 euro
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Oslobodenie    Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru    so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.

 Položka 259

 a) Vydanie občianskeho preukazu ………………………………………………………………………. 22 eur

 b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov …………………………………….. 45 eur

 c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ……………………………………………………. 70 eur

 Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

 4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

 5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedie nový údaj alebo sa zmení alebo zruší v ňom uvedený údaj.

 6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 7. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

 Splnomocnenie

 Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu podľa § 2 ods. 3 druhej vety zákona č. 395/2019 Z. z. z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

 Položka 259a

Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu …..22 eur

 Položka 260

Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo …..30 eur

 Položka 261

a)Kontrola a potvrdenie lodných dokladov …..45 eur
b)Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku …..45 eur
c)Potvrdenie námorného protestu …..100 eur
Poznámka    Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.

 Položka 262

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený    podľa inej položky tejto časti sadzobníka…………………………………………………………………………………30 eur
Poznámka    Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

 Položka 263

Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom …………………………………………………………………..14 eur

 Položka 264

a) Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov,    evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu ………………………………………………..7 eur
b) Vydanie viacjazyčného štandardného formulára ………………………………………………………7 eur

 Položka 264a

Podanie žiadosti o vydanie verejnej listiny z registra trestov  14 eur

 Položka 265

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) …………………………………………………….14 eur
b) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené,    zničené alebo poškodené osvedčenie………..30 eur
c) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov …………….14 eur

 XX. ČASŤ

 DÔVERYHODNÉ SLUŽBY

 Položka 268

a)Udelenie kvalifikovaného štatútu1 000 eur  
b)Certifikácia500 eur  

 XXI. ČASŤ

 POŠTOVÁ ČINNOSŤ

 Položka 269

a) Registrácia poštového podniku……140 eur  
b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku……50 eur  

 Položka 270

a) Udelenie poštovej licencie………..50 000 eur  
b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby………250 eur  

 XXII. ČASŤ

 OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

 Položka 271

 Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia

a)Vyhradené …..300 eur
b)Dôverné …..700 eur
c)Tajné …..1 400 eur
d)Prísne tajné …..2 200 eur

 Položka 272

Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku …..70 eur

 XXIII. ČASŤ

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Položka 273

 a) Konanie o schválení kódexu správania ……………………………………………………..1 000 eur

 b) Konanie o zmene kódexu správania …………………………………………………………1 000 eur

 c) Konanie o rozšírení kódexu správania ………………………………………………………1 000 eur

 d) Konanie o vydaní certifikátu ……………………………………………………………………..5 000 eur

 e) Konanie o obnove certifikátu ……………………………………………………………………. 5 000 eur

 Konanie o udelení akreditácie ……………………………………………………………………… 7 000 eur

 g) Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ………………………………………………….. 250 eur.

 XXIV. ČASŤ

 VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY

 Položka 274

a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ……………….10 eur
b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora ………….20 eur

 XXV. ČASŤ

 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

 Položka 276

 Podanie žiadosti o akreditáciu jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky CSIRT) ………………………………………………………………….1 000 eur

 Podanie žiadosti o certifikáciu produktu ……………………………………………….1 000 eur

 Podanie žiadosti o certifikáciu služby …………………………………………………..1 000 eur

 Podanie žiadosti o certifikáciu procesu ………………………………………………..1 000 eur.