Terénna sociálna práca

NP TSP II

Tento projekt sa relauzuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho dfondu a Európskeho fondu regionálneho rzovoja v rámci Operačného programu Ľudksé zdroje.  www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www-ia.gov.sk

Všetky tSP

Zverejnené 11. mája 2022.
Bez úpravy .