Návrh dodatku č. 3 ku VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavské Janovce

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Prílohy