Návrh Dodatku č. 1 ku VZN 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy