Preskočiť na obsah

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Rimavské Janovce

Alapiskola – Jánosi

980 01  Rimavské Janovce 84

Riaditeľka ZŠ :   Mgr. Monika Tóthová

Učiteľka :   Gabriela Milen

Tel.:  0911 228 332

E-mail: riaditelzsm@rimavskejanovce.sk

           

Podunajská jar 2015
Duna Menti Tavasz 2015

Kronika ZŠ s v.j.m.

ZŠ s vyuč. jazykom maďarským

Školský vzdelávací program

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Rimavské Janovce


Alapiskola – Jánosi

Školský vzdelávací program

pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

Názov –  motto

„Dieta u nás získa dve veci:  korene a krídla.“

Neučíme matematiku, maďarčinu, slovenčinu… ,    učíme deti !

Vzdelávací program:
Stupeň vzdelania: ISCED 1

Dĺžka štúdia: štyri roky
Vyučovací jazyk: maďarský
Študijná forma : denná
Druh školy: štátna  

Predkladateľ: Mgr. Monika Tóthová – riad. školy
Názov školy : ZŠ sVJM – Rim. Janovce, Alapiskola – Jánosi
Adresa: Rim. Janovce 84
IČO:710059868
Riaditeľ školy: Mgr. Monika Tóthová
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Monika Tóthová
Ďalšie kontakty: riaditelzsm@rimavskejanovce.sk

Zriaďovateľ: OBECNÝ ÚRAD
Názov
Adresa: Rim. Janovce
Kontakty: 0475677116

                                                   Mgr. Monika Tóthová

                                                   riaditeľka školy
 

 Všeobecná charakteristika školy

1. Veľkosť  školy 

Škola je neúplná, pre ročníky 1-4. Budova školy sa nachádza uprostred dediny, preto kladieme veľký dôraz na estetický vzhľad školy a jeho okolia. Škola bola postavená v roku 1879 ako cirkevná škola a aj odvtedy neustále funguje ako škola. Vonkajšia fasáda budovy je značne poškodená, je potrebná rekonštrukcia.  Pred aj za budovou školy sa nachádza veľký trávnatý priestor. Predný dvor sa využíva počas enviromentálnej výchovy a na hodinách pracovného vyučovania. Zadný dvor sa využíva počas prestávok a v ŠKD. V budove sa nachádzajú 3 triedy, z ktorých vo dvoch sa vyučuje. V I. triede sú spojené ročníky 1-2, v druhej triede ročníky 3-4. Tretia trieda sa využíva pri činnostiach ŠKD. Časť tejto triedy je zariadená ako počítačová učebňa.

2. Charakteristika žiakov

Našu školu navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde je prítomná nízka vzdelanostná úroveň a odlišná hodnotová orientácia u väčšine rómskych rodičov, v ktorej vzdelanie nehrá významnú rolu, a z toho vyplývajúca nízka motivácia detí k učeniu, odlišné kultúrne, sociálne a emocionálne zázemie, absencia predškolskej  prípravy, nepravidelná školská dochádzka, nedostatočné ovládanie materinského jazyka, nedostatočne vypestované základné sociálne, hygienické a pracovné návyky.

3. Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor na škole je plne kvalifikovaný: 2 učiteľky 1. stupňa, 1 vychovávateľka a 1 asistentka učiteľa, ktorá má tiež pedagogické vzdelanie.
Naši pedagógovia kladú veľký dôraz na dosiahnutie kvalitnej úrovne vyučovacieho procesu a na jeho efektivitu.
Kompetencie učiteľa sú predpokladom na to, aby bol úspešný pri dosahovaní cieľov výchovy a vzdelávania na škole.

Za kľúčové kompetencie učiteľa považujeme:

– personálne kompetencie
– jasný vlastný hodnotový systém
– vedieť a chcieť spolupracovať:
– komunikačné schopnosti
– byť empatický
– byť asertívny
– vedieť riešiť konflikty a byť otvorený k riešeniu konfliktov
– vedieť identifikovať svoje pocity / sebahodnotenie
– dávať a prijímať spätnú väzbu
– dôverovať sebe, žiakom, rodičom, vedeniu školy
– konať slobodne a prevziať na seba zodpovednosť
– učiť sa
– byť prosociálny

-odborné kompetencie
– odborné vzdelanie
– vedieť sa učiť
°didaktické kompetencie
– vedieť projektovať vyučovacie hodiny
– vedieť prijímať úlohy
– podporovať zmeny a byť otvorený k zmenám

– individuálny prístup k žiakom

– byť tvorivý a viesť k tvorivosti
– spolupracovať s rodičmi
– viesť žiakov v učení, vytvoriť im neohrozené prostredie pri učení
– vedieť motivovať a hodnotiť žiaka
– vedieť vymedziť základné učivo

4.  Projekty, využívanie dotácií od nadácií

Finančné prostriedky získané z projektov a nadácií sa využívajú na financovanie záujmovej činnosti /tanečný súbor/, na nákup učebných pomôcok, kníh do školskej knižnice, technických prostriedkov /DVD, video prehrávače, magnetofón, multifunkčné zariadenie, kamera, fotoaparát atď./, na zabezpečenie školských a  hygienických potrieb pre žiakov, na finančne nákladné akcie /šk. výlety, plavecký výcvik, škola v prírode/, na skrášľovanie okolia školy a pod.

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

„Pravá škola prekročí svoje múry…“

Škola chce byť  kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity.

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, ktorá spočíva predovšetkým v spoločne organizovaných podujatiach, akciách / vianočné  programy, karneval, spoločné posedenie pri guláši na konci šk. roka/.  Finančné prostriedky z nadácií škola získava predovšetkým podávaním spoločných projektov  so Združením rodičov.
ZRPŠ sa zvoláva podľa rozpisu 4 krát do roka , a podľa potreby.

Rodičia – sú pravidelne informovaní o prospechu a správaní svojho dieťaťa,
– sú oboznámení so zameraním školy,
–  zúčastňujú sa na činnostiach školy,
– môžu požiadať učiteľa o konzultácie,
– podávať návrhy na zlepšenie práce školy,
– poskytuje sa im odborná rada vo výchove a vzdelávaní,
– majú možnosť spolupracovať s RŠ

Spolupráca s PPP sa uskutočňuje pri vyšetrení detí nastupujúcich do 1. roč., počas konzultácií s pracovníkmi psych. poradne o problémových žiakoch, kedy sa žiada pomoc pri ďalšej výchove dieťaťa.
Spolupráca so sociálnymi partnermi sa realizuje formou  komunikácie zo strany školy a podpory zo strany miestnych podnikateľov, organizácií.
Spolupráca s RŠ sa uskutočňuje pri vypracovávaní školského programu, prerokovaní správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj prerokovanie problémov vyskytujúcich sa počas školského roka.


6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Na vyučovanie sa využívajú dve triedy, ktoré sú zariadené účelným školským nábytkom, ich veľkosť umožňuje realizovať vzdelávací program so špecifikami vyučovania spojených ročníkov. V rámci tried je vyčlenený priestor na relaxáciu a oddych žiakov. Sociálne zariadenie je novozrekonštruované. Súčasťou školy sú dva veľké dvory, z ktorých jeden sa využíva na rozvíjanie estetického cítenia žiakov a na pracovné vyučovanie, druhý dvor sa využíva na cvičenie a oddychovú činnosť detí cez prestávky a v popoludňajšej činnosti.
Škola je vybavená šiestimi počítačmi, k dispozícií má aj skener, tlačiareň a multifunkčné zariadenie. Má k dispozícii aj školskú knižnicu, ktorá sa využíva v rámci vyučovania a v mimoškolských aktivitách. Vybavenie školy učebnými pomôckami a didaktickou technikou je na dobrej úrovni: škola je vybavená televíznym prijímačom, videorekordérom, DVD prehrávačom, magnetofónom,HIFI vežou.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v MŠ.
Žiaľ škola nedisponuje telocvičňou, preto hodiny telesnej výchovy nemôžu byť uskutočnené na potrebnej úrovni.
Škola disponuje tzv. predzáhradkou, ktorá je upravená z nadačných prostriedkov.
Potrebujeme ešte vybudovať školské ihrisko, ktoré plánujeme umiestniť na zadný dvor.

7. Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb.
Každé prostredie, v ktorom sa nachádzame, nezávisle od dĺžky pobytu, má na nás určitý vplyv. Keď pobyt je krátky, človek si možno ani neuvedomuje, čo cíti, prečo to cíti, len sa vynoria určité pocity.
Škola je druhým domovom nielen pre žiakov ale aj pre pedagógov. Preto je nesmierne dôležité, aby sme sa tu všetci cítili čo najpríjemnejšie. Samozrejme treba brať do úvahy aj samotné medziľudské vzťahy a snažiť sa vytvoriť ideálne prostredie tried, chodieb a celého školského areálu. Táto snaha sa viacnásobne prinavráti, pretože žiak, ktorý sa cíti  vo vlastnej škole ako doma, rád chodí do tej školy, vie podať lepší výkon, je bezprostrednejší, ľahšie sa riešia prípadné problémy, lebo dieťa cíti pozitívny vplyv celého prostredia.
Sme škola, kde to žije. Máme bohatý celoročný program, množstvo školských i mimoškolských aktivít. Robíme to nielen pre seba, pre našich žiakov ale aj pre celú obec.Obyvatelia sú pravidelne informovaní o rôznych podujatiach prostredníctvom informačných tabúľ, plagátov, letákov ale aj prostredníctvom obecného rozhlasu. Rodičia našich žiakov si môžu informácie čerpať priamo v škole, kde sú na nástenkách vyložené nielen oznamy ale aj výsledky rôznych súťaží, pamätné listy, diplomy; ale aj fotky z jednotlivých akcií.
Pomocou rodičovského združenia je v súčasnosti esteticky upravený aj okolie školy. Pomocou nadácie Ekopolis a podporou Obecného úradu sa uskutočnilo zazeleňovanie predzáhradky školy.
K vytvoreniu ideálneho a príjemného prostredia na škole je bezpodmienečne potrebné vytvorenie priateľskej atmosféry medzi deťmi, ako aj medzi deťmi a pedagógmi. Zásluhou našej dlhoročnej práce na našej škole vládne priateľská, ba rodinná atmosféra. Žiaci sa nám zdôveria aj v tých najchúlostivejších situáciách, ale aj z každodenných radostí sa tešíme spolu.
Takže môžem skonštatovať, že žiaci i pracovníci našej školy majú zabezpečené v rámci možností to najefektívnejšie prostredie či už z estetického hľadiska alebo z hľadiska medziľudských vzťahov.

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní sa zaistí:

– bezpečnými a zdraviu vyhovujúcimi podmienkami v priestoroch na vyučovanie,
–  poučením žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
– pravidelnými školeniami zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru zabezpečuje OcU/,
–  pravidelnými kontrolami bezpečnosti a ochrany zdravia
– odstraňovaním nedostatkov podľa výsledkov revízií,
– vytvorením psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania / pri zostavovaní rozvrhu hodín sú zohľadnené potreby žiakov; stravovanie  je zabezpečené pre všetkých žiakov školy – žiaci z rodín v hmotnej núdzi- v neďalekej MŠ; pitný režim je zabezpečený podľa vekových a individuálnych potrieb; ŠKD má na svoju činnosť vyčlenený samostatný priestor, ktorý spĺňa hygienické požiadavky a umožňuje realizovať kvalitnú výchovnú činnosť,
– dodržiavaním psychohygienických požiadaviek v rozvrhu hodín, rozvrhu týždennej skladby záujmových činností a dennom režime,
– rešpektovaním hygieny učenia sa,
– rešpektovaním zdravého prostredia tried a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem / zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku/,
– aktívnou ochranou žiakov pred úrazmi,
– dostupnosťou prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontakta na lekára,
– dodržiavaním zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných školdlivín v škole a v okolí školy
– a pravidelnou bezpečnostnou kontrolou

Povinnosti pedagogických zamestnancov pri ochrane bezpečnosti a zdravia:

– triedni učitelia oboznámia žiakov so zásadami bezpečného správania sa a ochrany zdravia pri výchove a vyučovaní na prvej vyučovacej hodine v novom šk. roku,
– oboznámenie s vnútorným poriadkom školy si dajú potvrdiť podpisom každého žiaka, resp. zapíšu sa do triednej knihy,
– poučia žiakov, koho majú požiadať o poskytnutie prvej pomoci,
– pred každou činnosťou, ktorá by mohla viesť k ohrozeniu bezpečnosti či zdravia, poučí príslušný ped. zamestnanec žiakov o zásadách bezpečného správania sa,
– pred organizovaním hromadnej školskej akcie  vyplní tlačivo Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej šk. akcie, dôraz je pritom potrebné klásť na presné počty zúčastnených žiakov a tomu zodpovedajúci počet sprievodcov. V tlačive presne uvedie spôsob prípravy žiakov a sprievodcov na plánovanú akciu  / kde, kedy, ako /,odborné poučenie / o správaní v horách, pri vode, o ochrane prírody a pod. / a ďalšie bezpečnostné opatrenia,
– zvláštnu pozornosť treba venovať poučeniu žiakov na hodinách telesnej výchovy, pracovnej výchovy a pri prestávkach medzi jednotlivými vyuč. hodinami, kde dochádza najčastejšie ku vzniku školských úrazov,
– povinnosťou riaditeľa školy je zabezpečiť, aby na prístupnom mieste každej školskej budovy bola umiestnená lekárnička s príslušným vybavením,
– pedagogický pracovníci sú povinní v prípade nedostatočného vybavenia lekárničky upozorniť na potrebu ich doplnenia.

Dozor nad žiakmi

Vykonáva sa pred vyučovaním, na vyučovaní, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí a pri školskom stravovaní.
Dozor nad žiakmi sa zabezpečuje podľa osobitných predpisov – v pracovnom poriadku. Pedagogický pracovník je povinný byť v škole, okrem iného, v čase určenom rozvrhom dozorov, ktorý schvaľuje riad. školy.
Dozor nad žiakmi v ŠKD:
– za bezpečnosť žiakov od príchodu až do odchodu zodpovedá vychovávateľ,
– pri činnostiach organizovaných mimo objektu klubu detí nemožno zveriť vychovávateľovi viac ako 25 detí
– ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, riaditeľ školy určí vyšší počet ped. pracovníkov alebo nižší počet žiakov
– pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu klubu detí zodpovedá vychovávateľ  za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom klubu detí,
– z miesta konania podujatia možno dieťa uvoľniť len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
– pri kúpaní sa rozdelia deti do skupiny po  10 žiakoch,
– pod dozorom jedného ped. zamestnanca sa kúpe vždy len jedna skupina
– ak zistí vychovávateľ počas pobytu žiaka v klube príznaky ochorenia, upovedomí zákonného zástupcu a podľa potreby aj lekára

Školský úraz

Základnou povinnosťou pedagogických pracovníkov je poskytnúť prvú pomoc a okamžite zabezpečiť ošetrenie. Každý úraz je potrebné ohlásiť riaditeľovi školy.
Na odborné ošetrenie sprevádza zraneného žiaka plnoletá osoba, ktorá podá lekárovi správu o druhu úrazu a spôsobe poskytnutia prvej pomoci. Touto úlohou je poverený ped. zamestnanec,  ktorému na hodine či počas výkonu dozoru sa úraz stal, prípadne iný zamestnanec školy.
O úraze informuje okamžite riaditeľ zákonného zástupcu žiaka, ktorého môže požiadať o dopravu domov, resp. zabezpečí sprievod žiaka domov.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

1. Pedagogický princíp školy
„ Nehľadáme dôvody , ako sa to nedá,
ale hľadáme spôsoby, ako sa to dá.“
Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

– poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,
– umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,

– podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo  myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym  riešením problémov, 

– vyvážene rozvíjať  u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

– podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov,  účinne  spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

– viesť žiakov k tolerancii  a k akceptovaniu iných ľudí, ich  duchovno-kultúrnych hodnôt,

– naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.
 
Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti (ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností  a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.
V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a  gramotnosť v oblasti prírodných vied a  technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno – komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne  a  občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru  v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti (kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti,  na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a  metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej  činnosti.

Ciele výchovy a vzdelávania

-aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť,
-aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti,
-aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví,
-vedeli si vyhľadávať informácie,
– vedeli prezentovať svoju prácu
-aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať,
-ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich zaradiť do systému
– posilniť profesijný a odborný rast učiteľov,
– podporovať osobnosť a záujmy každého žiaka,
– skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami
– zaviesť nové formy a metódy práce
– śkola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch

– dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech
– zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodnených rodín tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní
– výchovno-vzdelávaciu činnosť smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy
– pripraví človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu
– pomôže dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov
– zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.
– formuje u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie
– vychováva žiakov v duchu humanistických princípov
– v spolupráci s rodičmi žiakov vychová  pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí

2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania

Zameranie školy vychádza z jej analýzy, ktorá sa uskutočnila pomocou SWOT analýzy.

Silné stránky školy
– škola v mieste bydliska
– výborná kvalifikačná štruktúra ped. zamestnancov
– ochota pedagógov ďalej sa vzdelávať
– interakcia učiteľ-žiak je na veľmi dobrej úrovni
– dobrá spolupráca s rodičmi
– dobrá kolektíva = priateľská atmosféra na škole
– aktívne využitie voľného času detí
– dobrá spolupráca školy s odberateľskými školami
– reprezentácia školy na rôznych akciách, súťažiach, vystúpeniach
– využívanie alternatívnych spôsobov vo vých.-vzdel. procese
– kvalitné a udržiavané životné prostredie školy
– dobrý vplyv školy na formovanie enviromentálneho vedomia
– dobrá výbava školy  učebnými pomôckami
– využívanie výpočtovej techniky a internetu vo vých.-vzdel. procese
– využívanie rôznych možností získavania finančných zdrojov pre školu /fondy, nadácie, projekty/

Slabé stránky školy
– deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
– zvyšujúci sa počet žiakov z málopodnetného prostredia
– vonkajší stav budovy nevyhovujúci
– škola nedisponuje telocvičňou


Možné šance
– prácu s deťmi z málopodnetného prostredia uľahčovať asistentom učiteľa
– naďalej zapájať školu do programov rozvoja obce
– naďalej sa snažiť o zmenu školy na centrum vzdelávania, športu a kultúry
– využívanie vzdelávacích poukazov na skvalitnenie neformálneho vzdelávania
– používať nové formy a metódy vzdelávania
– cez štrukturálne fondy možnosť opravy budovy školy, výstasvba telocvične
– získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školu /nadácie, projekty /
– dobrou stratégiou získavať žiakov do školy


Možné riziká
– nezamestnanosť
– nepriaznivý demografický vývoj obce
– odsťahovanie sa mladých ľudí z obce
– zhoršovanie technického stavu budovy a následné zvyšovanie prevádzkových nákladov objektu školy
– blízkosť mesta spôsobuje presun žiakov do väčších škôl

Aby sme v našom výchovno-vyučovacom procese dosiahli žiadúce výsledky, aby naše vyučovacie hodiny boli efektívne, kladieme dôraz na uplatnenie pravidiel, ktorými sa žiaci môžu aktívne učiť, čiže:
– môžu sa slobodne rozhodovať, majú možnosť výberu
– môžu postupovať podľa vlastného tempa
– môžu sa pýtať /bez obavy ohrozenia /
– môžu vyjadrovať nespokojnosť / bez obavy ohrozenia /
– vedia, čo sa od nich očakáva
– očakávajú, že za prácu budú uznaní
– dôveruje sa im, verí sa im, že to dokážu
– vedia, že chyba  nie je vina
– sú hodnotení vzhľadom k sebe a nie v porovnávaní s inými
– sú učebné požiadavky primerané k ich schopnostiam
– prostredie v triede je estetické, čisté a podnetné
– na vyučovaní je dobrá sociálna klíma
– učiteľom môžu dôverovať a obrátiť sa k nim so svojimi problémami

Hodnoty našej školy sme deklarovali nasledovne:
– formovaním jasných a splniteľných pravidiel zabezpečiť plynulý chod školy
– motivovať pozitívnym hodnotením
– prijať deti i so svojimi nedostatkami
– ustavične ich usmerňovať a chrániť pred negatívnymi vplyvmi prostredia
– vytvorením si vzájomnej dôvery medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi
– zabezpečovať  príjemnú, priateľskú atmosféru v škole

Výchova každej ľudskej bytosti v každom veku musí plniť viac funkcií, ktoré poznamenávajú a orientujú proces výchovy a vzdelávania na tieto ciele:
– získavanie vedomostí
– usporiadanie myslenia a rozvoj kritického posudzovania
– učenie ako prekonávať nežiadúce impulzy a deštruktívne chovanie
– prebúdzanie zvedavosti a tvorivosti
– uvedomenie vlastnej zodpovednosti v spoločnosti
– umenie komunikovať s ostatnými
– pohotovosť pri riešení problémov
– príprava na príjímanie zmien
–  rozvoj sebapoznania a vedomia vlastného talentu ale i obmedzenia


„Rozmýšľaj globálne, konaj lokálne“

Pretože mladí ľudia opúšťajú obec, a tento fakt značne ovplyvňuje aj počet prihlásených detí na našu školu, v našom školskom programe sa budeme sústreďovať predovšetkým na „ regionálnu výchovu“, čím sa budeme snažiť vzbudiť v žiakoch lásku k rodnému kraju, k dedinke v ktorej žijú a žili aj ich prarodičia.
Spoznaním svojej rodnej dedinky vytvárame u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva ich predkov.

Stupeň vzdelania
ISCED 1


2. Profil  absolventa

Snažíme sa vzdelávanie robiť tak, aby žiaci mali potrebné vedomosti a zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť  pri realizácii úloh.
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.
Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal  svojim vystupovaním
                 –   robiť  dobré meno škole,
– byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
– byť  schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti,
– byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, 
–  vedieť uzatvárať kompromisy,
– byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,
– osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami,
– mať schopnosť vnímať umenie,
– snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy,
– byť  si vedomý svojich kvalít
Vo výchove a vzdelávaní  dieťaťa treba akceptovať jeho základné práva, formovať základy mravnej výchovy v duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci a ohľaduplnosti bez národnostných a rasových rozdielov. V pedagogickom prístupe klásť dôraz na rešpektovanie dieťaťa ako osobnosti, jeho práv, ale aj rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek, vytváranie základov osobnej zodpovednosti. Pri uplatňovaní individuálneho prístupu k žiakom zvlášť dbať na pomoc slabo prospievajúcim žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých je na škole väčšie percento žiakov. Odhaľovať zmeny v správaní u žiakov, ktorí majú sklony k sociálno-patologickému správaniu.
Pre efektívny výkon žiakov je potrebné u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie človeka. Vymedzenie kompetencií je dôležité pre smerovanie a určovanie cieľov výchovy a vzdelávania na škole.

Za kľúčové kompetencie, ktoré by mal mať žiak naša škola považuje:
* komunikačné schopnosti a spôsobilosti – to znamená:
                 – ústne a písomne sa vyjadrovať,
– vysvetľovať,
– čítať s porozumením,
– vyhľadávať, uchovávať a používať, komunikovať informácie,
– tvoriť informácie
* personálne a interpersonálne schopnosti – obsahujú:
– spôsobilosti sebazdokonaľovania a výkonnosti,
– schopnosti racionálne a samostatne sa celý život vzdelávať,
– učiť sa,
– kontrolovať, regulovať svoje správanie,
– patrí sem sebatvorba,
– tvorba progresívnych medziľudských vzťahov,
– schopnosť pracovať v tíme,
– preberanie zodpovednosti,
– schopnosti starať sa o svoje zdravie a životné prostredie,
– byť tolerantným,
– rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
– uznávanie ľudských práv a slobôd,
– byť empatickým,
– vedieť sa dohodnúť,
– vedieť argumentovať
* schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy – znamená:
– identifikovať ich,
– analyzovať, navrhovať riešenia,
– spätnoväzobne ich zhodnocovať a učiť sa z nich,
– vedieť pracovať aj v náročných, záťažových podmienkach
* pracovať s modernými informačnými technológiami – obsahuje:
– zručnosti pracovať s osobným počítačom, internetom,
– využívať rozličné informačné zdroje

Absolvent  programu primárneho vzdelania  má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať
Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania.


Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti) :

         (a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti)
– vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
– dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
– rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie,
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
– v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
     
   (b) kompetencia  (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
       –   používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov  v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
– je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

       (c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných 
       technológií
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
      –     ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
– dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
– dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
– vie používať rôzne vyučovacie programy,
– získal základy algoritmického myslenia,
– chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
      –     vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

        (d) kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa učiť sa
– má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
– uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
– vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
– uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
       (e kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy
– vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
– pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
– pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

      (f)    osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
– má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
– uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
– uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času
– dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
– má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
– dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  spoločnej práci,
– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

        (g) kompetencia (spôsobilosť)  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi  kultúry
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,
– rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr.

3. Pedagogické stratégie

„Zlato je tam, kde ho nájdeš“

Podporujeme  výučbu  pomocou didaktickej techniky,  diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácia a obhajoba výstupov.
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.
Koordinátorka enviromentálnej výchovy spolu so žiakmi dbá o udržiavanie zelene v školskej ZELENEJ OÁZE.
Pri  prevencii drogových závislostí naďalej organizovať besedy. (Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom).
Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.
Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
Používame rôzne formy vyučovania, a to podľa potreby:
– integrované,
– skupinové,
–  individuálne vyučovanie,
– vyučovacie bloky,
– projektové vyučovanie,
– vyučovanie v rôznom prostredí,
– organizácia konzultácií,
– exkurzie,
– športové aktivity,
– účelové kurzy,
– rôzne výchovné aktivity
– blokové vyučovanie, ktoré umožní zefektívniť výučbu prepojením viacerých predmetov, znížiť záťaž študentov


4.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Pri výučbe týchto žiakov značnú pomoc poskytuje učiteľom asistentka učiteľa, ktorá
– pomáha pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér najmä v prvom a druhom ročníku,
– uľahčuje adaptáciu dieťeťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie
– vykonáva pravidelné návštevy rodín cieľom spoznať rodinné prostredie, sociálne pomery, zdravotný stav dieťaťa

5. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v tematických plánoch  jednotlivých predmetov.

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania  vykonáva podľa
úrovne dosiahnutých výsledkov
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou,
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch  prvého až štvrtého ročníka základnej školy sa hodnoti slovne týmito stupňami:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky,
b) dosiahol dobré výsledky,
c) dosiahol uspokojivé výsledky,
d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so
zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito
stupňami:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chválitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatočný,
e) 5 – nedostatočný.
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

a) 1 – veľmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – menej uspokojivé,
d) 4 – neuspokojivé.

Celkové hodnotenie žiaka  prvého ročníka sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto:
a) prospel,
b) neprospel.

Celkové hodnotenie žiaka druhého až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka
strednej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel veľmi dobre,
c) prospel,
d) neprospel.

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky
jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.


Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom
predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené  ako „veľmi dobré“.

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete
nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných
vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom
vyučovacom predmete.

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po
opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu
nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných
vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky;

Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom
termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.

Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku,
žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku,
žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

Opatrenia vo výchove

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie
alebo pokarhanie od triedneho učiteľa,  pokarhanie od riaditeľa.

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných
žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
Riaditeľ školy  bezodkladne privolá
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) policajný zbor.

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy  písomný záznam.

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:
• Pozorovania (hospitácie)
Rozhovoru
Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteĺa
Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).
Hodnotenia učiteľov žiakmi

Kritériá hodnotenia učiteľa

– výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu
– metodická úroveň hodín, novátorstvo, kreativita, efektívnosť, organizácia hodiny
– uplatnenie inovačných metód a kreativita
– motivácia žiakov
–  humanizácia a demokratizácia vyučovania
–  tvorba pomôcok
– využívanie didaktickej a výpočtovej techniky
– individuálny prístup k žiakom
– odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie
– príprava testov
– hodnotenie okolím
– mimoškolská činnosť-množstvo, rozsah a prínos pre školu
– príprava žiakov na súťaže
– koordinátor prevencie drogovej závislosti
– koordinátor vých. k manželstvu, rodičovstvu
– koordinátor enviromentálnej výchovy
– organizácia, vedenie a účasť na exkurziách, výletoch, kurzoch
– vedenie školskej kroniky
– zápisnice PP,PR
–  vedenie školskej knižnice
– činnosť vo vyšších orgánoch / MZ, RŠ /
– reprezentácia školy na verejnosti
– slávnostné podujatia
– zodpovednosť za kabinet
– vedenie inventáru
– krúžková činnosť /obsahová náplň, pravidelnosť/
– vypracovanie tem. plánov /kvalita, rozsah/
–  vypracovanie učebných osnov pre nové predmety /rozsah, kvalita/
– reprezentácia školy pri športových a kultúrnych podujatiach
– úprava priestorov a okolia školy
– spolupráca s kolegami, kvalita medziľudských vzťahov, ochota pomáhať, interpersonálne vzťahy,
– pozitívne hodnotenie okolím /žiaci, kolegovia, rodičia/
– dôsledné a včasné plnenie pracovných úloh,
–  kvalitná administratívna práca
– vytváranie pozitívnej atmosféry na hodine a v škole
– kvalitná spolupráca s rodičmi
– kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
– úspechy v súťažiach
– projekty /vypracovanie, realizácia/, sponzorstvo


Kritériá hodnotenia vychovávateľky

– vysoká úroveň plánovania výchovno-vzdelávacej práce
– vysoká úroveń uskutočňovania vých.-vzdel. práce
– metodická úroveń práce, novátorstvo, kreativita, efektívnosť metód
– vytváranie pozitívnej atmosféry v oddelení
– kompetencie v motivovaní detí
– kompetencie v poznávaní potrieb a záujmov detí
– organizácia výchovnej práce
– kvalitná spolupráca s učiteĺmi
– kvalitná spolupráca s rodičmi
– tvorba učebných pomôcok
– tvorba estetického pracovného prostredia
– hodnotenie deťmi, rodičmi, kolegami, verejnosťou
– príprava, organizácia športových, kultúrnych podujatí
– príprava žiakov na súťaže
– reprezentácia a propagácia školy
– vedenie kabinetov
–  záujem detí o prácu v ŠKD
– ostatné činnosti vykonávané nad rámec prac. povinností
– individuálny prístup
– realizácia nových metód
– organizácia celodenných aktivít so žiakmi počas letných prázdnin
– sebavzdelávanie, kurzy, školenia –odborný rast
– úroveň organizácie a riadenia výchovnej činnosti /samostatnosť, iniciatíva, zodpovednosť/
– využívanie didaktickej a výpočtovej techniky
– mimoškolská činnosť-množstvo, rozsah a prínos pre školu
– koordinátor prevencie drogovej závislosti
– koordinátor vých. k manželstvu, rodičovstvu
– koordinátor enviromentálnej výchovy
– organizácia, vedenie a účasť na exkurziách, výletoch, kurzoch
– vedenie školskej kroniky
– zápisnice PP,PR
–  vedenie školskej knižnice
– činnosť vo vyšších orgánoch / MZ, RŠ /
– reprezentácia školy pri športových a kultúrnych podujatiach
– úprava priestorov a okolia školy
– spolupráca s kolegami, kvalita medziľudských vzťahov, ochota pomáhať, interpersonálne vzťahy,
– dôsledné a včasné plnenie pracovných úloh,
–  kvalitná administratívna práca
– projekty /vypracovanie, realizácia/
– sponzorstvo
– lojalita k škole a jej cieľom, úlohám a nepredvídaným povinnostiam
– dlhodobý stabilný kvalitný výkon práce /min. 3 roky/
– schopnosť koordinácie práce činnosti
– podnikavosť
– cieľavedomosť
– samostatnosť
– ochota prijímať nové úlohy, úsilie pri plnení úloh
– podávanie návrhov na zlepšenia
– dodržiavanie pracovnej disciplíny, pokynov nadriadeného
– pracovná vytrvalosť

Kritériá hodnotenia asistenta učiteľa

– kreativita a aktívny prístup pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov detí
– efektívna spolupráca s učiteľmi
– vytváranie pozitívnej atmosfery
– kvalitná spolupráca s rodičmi žiakov
– aktívna účasť pri príprava, organizovaní mimoškolských akcií
– návrhy na zlepšenie práce školy v oblasti spolupráce s rodinou pomocou pri ich realizácii
– zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí s ktorými asistent pravidelne pracoval
– zlepšenie vzťahov medzi školou a rodičmi žiakov v dôsledku aktivít uskutočňovaných asistentom
– sebavzdelávanie, kurzy, školenia -odborný rast
– tvorba učebných pomôcok
– tvorba estetického pracovného prostredia
– hodnotenie deťmi, rodičmi, kolegami, verejnosťou
– príprava, organizácia športových, kultúrnych podujatí
– ostatné činnosti vykonávané nad rámec prac. povinností
– úprava priestorov a okolia školy
– spolupráca s kolegami, kvalita medziľudských vzťahov, ochota pomáhať, interpersonálne vzťahy,
– dôsledné a včasné plnenie pracovných úloh
– lojalita k škole a jej cieľom, úlohám a nepredvídaným povinnostiam
– dlhodobý stabilný kvalitný výkon práce /min. 3 roky/
– samostatnosť, pracovná vytrvalosť
– ochota prijímať nové úlohy, úsilie pri plnení úloh
– dodržiavanie pracovnej disciplíny, pokynov nadriadeného
Kritériá hodnotenia upratovačky-školníčky

– úroveň údržby školy v rámci finančných možností
–  pohotovosť riešiť havarijné situácie
–  samostatnosť
– ochota svojpomocne zabezpečovať práce menšieho rozsahu nad rámec povinností stanovených v pracovnej náplni
– efektívnosť využívania pracovného času
– dôslednosť vykonanej práce
–  šetrenie materiálom a prostriedkami školy
– vykonávanie preventívnych kontrol na používaných zariadeniach
– ochota a iniciatíva pri riešení úloh
– zvyšovanie hygieny prostredia
– vytváranie estetičnosti prostredia, budovy školy a jeho okolia
– miera starostlivosti o zverený majetok
– dlhodobé a kvalitné vykonávanie pracovných úloh, precíznosť v dodržiavaní termínových rozpisov úloh

3. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

• Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
• Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
• Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
• Podmienky na vzdelanie
• Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
• Prostredie – klíma školy
• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
•  Výsledky vzdelávania
• Riadenie školy
• Úroveň výsledkov práce školy 
 
Kritériom pre nás je:
• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, verejnosti
• Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
• Dotazníky pre žiakov a rodičov / na konci šk. roka/
• Analýza úspešnosti žiakov v postupných ročníkoch /5. roč./
• SWOT analýza

Výsledky hodnotenia sa zhrnú v správe o hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 

IV. Školský učebný plán

Vzdelávacia oblasť  Predmety Počet hodín
1. ročník  Poznámky
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5
Maďarský jazyk a literatúra
/volit. pr. – 3 hod./ 8
Matematika  a práca s informáciami  Matematika  4
Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 0,5 vyučuje sa každý druhý týždeň 1 vyuč. hod.
  
Človek a hodnoty  Etická výchova / náboženská výchova  0,5 vyučuje sa každý druhý týždeň 1 vyuč. hod.
  
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1
Hudobná výchova  1
  
Regionálna výchova
/volit. pr./ 1 vyučuje sa každý druhý týždeň 2 vyuč. hod.
Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2
Spolu   23

V. Učebné osnovy

Ciele vzdelávania v 1. ročníku

naučiť sa komunikovať
naučiť sa čítať a písať
vedieť počítať do 20
postupné budovanie priestorovej predstavivosti
získavať vzťah k prírode
chrániť svoje zdravie a zdravie iných
uvedomenie si príslušnosti k svojmu národu a k európskemu spoločenstvu


Okruhy tém, ktorým sa chceme v 1. ročníku venovať 

Rozvíjajúce ciele  Okruhy  Témy  Predmet  Metódy a formy  Učebné zdroje  Výkonový štandard
produkt  Prierezová téma
Nájsť si miesto v triede, vedieť komunikovať so spolužiakmi, s učiteľmi , správať  sa v triede a v spoločnosti 
Personálne , interpersonálne Okruh ja a trieda  prvé kontakty v triede a v škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav),
pravidlá podporujúce spolužitie v skupine spolupracujúce spoločenstvo mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných…),komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy, vzájomná úcta pri komunikácii (úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím, ďakujem),vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
Etická výchova
Blokové vyučovanie , interaktívny kurz    Osobný a personálny rozvoj
  Ľudská dôstojnosť a sebaúcta:
uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a ostatným svetom),
poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok
Výtvarná výchova   
  Pozitívne hodnotenie iných
človek a jeho hodnota – spoznávanie pozitívnych vlastností svojich najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej mamičke, ockovi, starkých…),
verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov – spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…),
postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).     Multikultúrna výchova
Naša škola  Orientácia v škole v okolí školy     
  Výtvarná výchova tradícia a identita /kultúrna krajina
výtvarná reakcia na prostredie školy

škola v galérii /galéria v škole
portrét v galérii / výraz tváre
Výtvarná výchova    
      
Vedieť sa bezpečne správať na ceste  Okruh Bezpečnosť na ceste  Prierezová téma  Blokové vyučovanie    Dopravná výchova
Moja rodina   prírodoveda   
  uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej rodine najviac páči?)
príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem…? Čo by som mohol urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú…),
rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy starostlivosti, pomoci…),
úcta, komunikácia a pomoc  medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri práci? Čo by som rád vedel ako moji blízki…),
význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.
Etická výchova    
Pozorovať pozorované javy, hľadať príčiny, vedieť sa pýtať , čo sa deje v prírode počas roka
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti
Riešenie problémov
Práca s informáciami  Pozorovanie prírody   prírodoveda Sledovať počasie a zaznamenávať si niekoľko dní
Pozorovať ako sa mení strom v priebehu roka
Projekt – sledovanie stromov – poznávanie listov   Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Riešenie problémov,
Práca s informáciami  Environmentálne výchova
Uviesť ako sa menia ročné obdobia Uviesť ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku pozorovanie času    Kalendár – poznanie mesiacov,
Vytvoriť presýpacie hodiny   
Poznať pravidlá pravidelného stravovania Vysvetliť dôvody striedania práce a odpočinku
Práca v tíme  Ochrana zdravia  Poznanie tela, hygieny, správnej výživy  prírodoveda Pripraviť zeleninový šalát   Práca v tíme 
Rozvíjanie matematickej gramotnosti  Počítanie do 20   Matematika    Rozvíjanie matematickej gramotnosti 
  podnety rôznych oblastí poznávania sveta
oživené písmená a čísla
Výtvarná výchova    
Rozvíjanie priestorového vnímania  Geometria  Geometria
priestorovými a rovinnými  geometrickými tvarmi. Kreslenie otvorených a uzavretých  krivých čiar, rysovanie priamych čiar Matematika    
  výtvarný jazyk- základné prvky výtvarného vyjadrovania
škvrna a tvar  /vyhľadávanie a dopĺňanie
obrys /pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov rôznych tvarov
farba  /lokálny tón, zoznámenie s farbami a farebnou hmotou
Výtvarná výchova    
Rozvíjanie logického myslenia  Logika  Získavanie skúseností  s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou výrokov. Dichotomické triedenie premetov, Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel. Pozorovanie a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach. Zber údajov a ich zoskupovanie. Pozorovanie istých udalostí,  ako aj  možných ale neistých udalostí a nemožných udalostí
Matematika    
Zvieratá   prírodoveda   
Vedieť sa vyjadriť prostredníctvom umenia  Výtvarná výchova  Výtvarná výchova   Kultúrne 
Hudobná   Hudobná výchova   Kultúrne 
Rozvíjanie pohybových schopností  Telesná  Základné lokomócie a nelokomočné pohyb. zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti Telesná výchova    
Chrániť si zdravie  Ochrana života a zdravia Didaktické hry      Ochrana života a zdravia
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti  Čítanie      
Rozvíjanie pisateľskej gramotnosti  Písanie  podnety rôznych oblastí poznávania sveta
oživené písmená a čísla