Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2008 o podmienkach poskytovaní finančného príspevku na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately