Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 ku VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady