Dodatok č. 1 ku VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy