Ugrás a tartalomra

Prenájom kultúrneho domu – poplatky

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Prenájom KD – poplatky

SMERNICA č. 1/2024 o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce 2024

Obec Rimavské Janovce

SMERNICA č. 1/2024.

 o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce

Starosta obce v zmysle ods. 1 § 13 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenia ods. 1 a 2 § 7 zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu

Obec Rimavské Janovce poskytuje zariadenia obce za úhradu vo výške skutočných výdavkov:

Úhrady za jednotlivé zariadenia sú:

Prenájom Kultúrneho domu – veselica, zábava, rodinná oslavaSuma v eur
Letné obdobie- osoby z trvalým pobytom v RJ150
Zimné obdobie – osoby z trvalým pobytom v RJ180
Letné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ250
Zimné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ300
 
Prenájom kuchyne zo zariadením bez vybavenia : 
letné obdobie40
Zimné obdobie50
 
Poplatok za použitie sály KD na kar: 
Letné obdobie – bez kuchyne20/deň
Letné obdobie – s kuchyňou40/deň
Zimné obdobie – bez kuchyne30/deň
Zimné obdobie –s kuchyňou50/deň
 
Poplatok za použitie sály KD podnikateľského charakteru   
V letnom období70
V zimnom období80
 
Poplatok za prenájom stolov a stoličiek: 
Požičanie stoličky novejNepožičiava sa
Požičanie stoličky starej0,20
Požičanie stola0,50
Požičanie záhradnej sady4
  
Fax- 
Použitie faxu jednej strany0,50
 
 Kopírovanie: 
 za vyhotovenie jednej strany formátu A40,20
 za vyhotovenie obojstranného listu formátu A40,40
 
b) miestny rozhlas 
Osoby z trvalým pobytom na území RJbezplatne
Osoby bez trvalého pobytu na území RJ5
  

Žiadateľ uhrádza vyššie uvedené poplatky:

V hotovosti do pokladne vopred.

Vopred sa uhrádza aj zábezpeka vo výške 200.-Eur na všetky akcie – uhrádza sa v hotovosti do pokladne Ocu pred akciou. V prípade poškodenia alebo zničenia sa odráta zo zábezpeky. 

V prípade zapožičania inventáru  je potrebné zložiť zábezpeku – podľa množstva zapožičaných veci – od 20 –  do 100.-Eur.- určí sa podľa množstva po dohode so starostom obce.

Poplatky za prenájom  sú odpustené spoločenským organizáciám zo sídlom na území Rimavských Janoviec a to :  Matica Slovenská, Csemadok, Hasiči, TJ Rimavské Janovce a Poľovníci a cirkevné zbory ( farnosti )  pôsobiace v obci Rimavské Janovce.

Zapožičanie akýchkoľvek veci,  inventáru a domu kultúry  je možné len v prípade že občan má uhradené všetky poplatky na obecnom úrade a nie je dlžníkom voči obci.

Zapožičanie akýchkoľvek veci,  inventáru a domu kultúry  na sviatky – Sv. Štefan a Silvester je možné len pre spoločenské organizácie aktívne nápomocné obci  a s pôsobnosťou na území obce Rimavské Janovce.

V Rimavských Janovciach dňa 7.3.2024

                                                                                               ………………………………………………..

                                                                                               starosta obce – Roman Uhrin

Účinnosť od 15.3.2024