Samospráva

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Ako vybaviť na úrade

Civilná ochrana

Obecný úrad

Odpady

Prenájom kultúrneho domu – poplatky

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Správne poplatky

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Közzétett 4. május 2023.
Módosítás nélkül .