Ugrás a tartalomra

Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Rimavské Janovce.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Obstarávateľom územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3 je obec Rimavské Janovce, ako v § 16 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stanovený orgán územného plánovania. Spracovateľom Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3 je Ing. arch. Vladimír Ragan (registračné číslo 0560 AA).

Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3 sa uskutočnilo v čase od 1.12.2021 do 31.12.2021. Prerokovanie bolo verejnosti oznámené spôsobom v mieste obvyklým, pričom dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a právnickým osobám bolo prerokovanie oznámené samostatne doručením oznámenia. Z dôvodu komplikácií s elektronickými podaniami sa reálny termín prerokovania (oznámenie dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a správcom inžinierskych sietí posunul), 30 dňová lehota na vyjadrenie bola však dodržaná zo stany obstarávateľa.

Podľa § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že dotknuté orgány štátnej správy, obce a samosprávne kraje, dožiadané orgány, ktoré sa nevyjadrili v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote, nemajú pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Vyhodnotenie pripomienok je v časti „Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3“. 

K spracovanému návrhu uplatnili pripomienky dotknuté orgány štátnej správy, obce a samosprávne kraje, ktoré boli oslovené. Zo strany verejnosti neboli vznesené pripomienky.

Opätovne boli prerokované pripomienky uvedené v stanovisku RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote dňa 2.5.2022, zápis je súčasťou zoznamu stanovísk. Ďalším, s kým sa opätovne prerokovali podmienky stanoviska bol Úrad BBSK, zápis s prerokovania je súčasťou stanovísk, prerokovanie sa uskutočnilo 3.5.2022.

Pripomienky vznesené v rámci prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie boli obstarávateľom vyhodnotené a spracovateľom v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania zapracované do návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Po preskúmaní obsahu Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3  a postupu jeho obstarania a vydaní kladného stanoviska Okresným úradom v Banskej Bystrici – odborom výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 stavebného zákona bude splnená podmienka predloženia Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3 na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Záväznú časť Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3 vyhlási, v súlade s § 27 ods. 3 stavebného zákona obec Všeobecne záväzným nariadením. Územnoplánovacia dokumentácia bude uložená na Obecnom úrade v Rimavských Janovciach, na stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Banskej Bystrici. Záväzná časť bude v súlade s § 27 stavebného zákona doručená dotknutým  orgánom štátnej správy.

Vypracoval:

Ing. arch. Ján Baran

odborne spôsobilá osoba na obstarávanie

poverená osoba obstarávaním Územného plánu obce Rimavské Janovce

územnoplánovacích podkladov

a územnoplánovacej dokumentácie

podľa §2a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov