Ugrás a tartalomra

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

OBEC RIMAVSKÉ  JANOVCE


 Cenník služieb za prevádzkovanie pohrebiska/ cintorína /

v Rimavských Janovciach

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podľa VZN č. 1 /2007 prijatého OZ v Rimavských Janovciach a jeho dodatku č. 1/08 schváleného OZ dňa 16.12.2008 je platný nasledovný cenník služieb za prevádzku cintorína v Rimavských Janovciach :

1. Za hrobové miesto 4,00  EUR
2. Nájom za hrobové miesto za prvých 10 rokov4,00  EUR
3. Nájom za horbové miesto z prvých 10 rokov bez trvalého pobytu7,00EUR
4. Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch1,00 EUR / rok
5. Poplatok za prenájom domu smútku , uloženie rakvy v chladničke, pohrebný obrad   7,00  EUR
6. Poplatok za prenájom domu smútku mimo pohrebných obradov, pietne spomienky, modlenie  4,00 EUR / deň

  Cenník služieb je platný pre občanov, ktorí mali v čase úmrtia trvalý pobyt  na  území Obce Rimavské Janovce.  Pri pochovávaní občanov, ktorí nemali v čase úmrtia trvalý pobyt   na území Obce Rimavské Janovce sú uvedené poplatky zvýšené o 100 % .

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Rimavských Janovciach.
Stanislav  Krahulec
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie

 č. 2/2017

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavské Janovce

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach   na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a ustanovenia  § 17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)   p r i j a l o    všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavské Janovce o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území  obce Rimavské Janovce ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska” upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území Obce Rimavské Janovce (ďalej len obec).

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Čl. 2

Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na  verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Rimavské Janovce. Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

Čl. 3

Prevádzka pohrebiska

 1. Prevádzkovateľom pohrebiska nachádzajúceho sa v  katastrálnom území Obce Rimavské Janovce

Obec Rimavské Janovce

ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce.

Čl. 4

Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

 1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
 1. pochovávanie,
 2. správu a údržbu pohrebiska, vrátane domu smútku,
 3. správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 4. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

Podľa  miestnych podmienok  môže prevádzkovateľ poskytovať i iné služby napr.:

 • prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene domu smútku k obradu pochovania zosnulého,,
 • zapožičiavanie náradia,
 • informačné služby.
 1. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
 1. Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.

Čl. 5

Pochovávanie

 1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).
 1. Ľudské pozostatky musia byť pochované spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z., teda ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty pod teplotu -10 C. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve.  Ak bola pitva  nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len  so súhlasom prokurátora,  alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.
 1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku. alebo uložením urny s popolom na pohrebisku.

Čl. 6

Ukladanie tiel do hrobu a hrobky

 1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby (najmenej 10 rokov).

Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v čl. 2 tohto poriadku je    10 rokov.

 1. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je  ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1,2 metra.
 1. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo  s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Čl. 7

Ukladanie spopolnených pozostatkov

 1. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
 1. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu buď v urne na pohrebisku rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom na vsypovej lúke.

Čl. 8

Exhumácia

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
    a) orgánov činných v trestnom konaní,
    b) obstarávateľa pohrebu alebo
    c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola  obec.

2.  Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať
     a) posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva
     b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
     c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky

         uložené.

3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Čl. 9

Užívanie hrobového miesta

 1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny.
 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko.
 1. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 1. Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony je uvedená v prílohe č.1.
 1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska a na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli.
 1. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
 • evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta
 • písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.

Čl. 10

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

 1. Prevádzkovateľ je povinný:
 1. prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:
 • listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
 • pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov, alebo ostatkov,
 • ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.
  1. prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
  2. viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska
  3. umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
  4. ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená infekčnou chorobu sa musia uložiť do uzatvorenej konečnej rakvy
  5. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
  6. písomne informovať nájomcu o:
 • skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
 • dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa.

Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

 1. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
 1. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
 1. starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby,
 2. vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
 3. spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
 4. starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
 5. starať sa o oplotenie pohrebiska,
 6. zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
 7. vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska,
 8. zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len „hrobové miesta”) na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
 9. vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu,
 10. osádzať urnové miesta,
 11. ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových miest,
 12. značiť hrobové miesta.

Čl. 11

Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prepožičané miesto

 1. Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave.
 1. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.

Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správa  pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. Užívateľ miesta sa môže so správou cintorína dohodnúť o udržiavaní hrobového miesta za úplatu.

Čl. 12

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

 1. Pohrebisko/á sú verejnosti prístupné:

Časovo neobmedzene

 1. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na  pohrebisko.
 1. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.
 1.   Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
 1. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez osobitného upozornenia správcom.

Čl. 13

Správanie sa na pohrebisku

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,  zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.
 1. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
 1. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
 1. Odpad je možné odkladať len na miestach alebo v nádobách určených prevádzkovateľom.
 1. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.
 1. Vstupovať do areálu  pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom správcu pohrebiska, a len po  určených komunikáciách.
 1. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
 1. Správa pohrebiska je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť alebo celkom zakázať.
 1. Kytice bez nádob na vodu, sviečky a vence možno umiestňovať len na plochy, ktoré sú na  na tento účel vyhradené. Prevádzkovateľ je oprávnený zvädnuté nebo inak znehodnotené kvetinové dary a iné  predmety odstrániť.

Čl. 14

Stavby

 1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.
 1. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu.

Pritom:

 1. základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy,
 2. dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
 3. pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
 • pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
 • pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
 • pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
 • pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
 1. uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,
 2. steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm,
 3. vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu,
 4. predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov,
 5. pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
 6. pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
 7. pochovávanie- vytvorenie urnového hrobu je stanovené v urnovom háji. Rozmery sú 60 x 75 cm. Určenie miesta pre urnový hrob a odstup od vedľajšieho hrobového miesta určí správca cintorína.
 8. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál.
 1. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu správy pohrebiska, alebo odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku, upravovať rozmery, bez súhlasu správcu cintorína.

Čl. 15

Stromy a kry

 1. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom správy pohrebiska.
 1. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.

Čl. 16

Lavičky

 1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
 1. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.

Čl. 17

Spôsob nakladania s odpadmi

 1. Odpady vznikajúce prevádzkovaním pohrebiska likviduje správca pohrebiska spôsobom v obci obvyklým v súlade s VZN o nakladaní s odpadmi.

Čl. 18

Zrušenie pohrebiska

 1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby     všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
 1. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
 1. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Čl. 19

Záverečné ustanovenia

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce dňa  10.5.2017
 2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
 1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2007, o výstavbe správe, údržbe, a prevádzkovaní pohrebiska na území obce.
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia schváleného VZN na úradnej tabuli v obci Rimavské Janovce a to 21.5.2017. 


Pri využívaní služieb sa obráťte na správcu cintorína :

 Erika Molnárová

Rimavské Janovce č. 200

Číslo telefónu : 0948 322 805


Zmluva za hrobové miesto a poplatky za služby sa uhrádzajú na 
Obecnom úrade v Rimavských Janovciach

telefón : 047 / 56 77 116.


Stanislav Krahulec
starosta obce