Hlavný kontrolór

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Ing. Michaela Gembická

Hlavný kontrolór Obce Rimavské Janovce
Obecný úrad  Rimavské Janovce  301
980 01 Rimavské Janovce 

gembicka@rsnet.sk michaela.gembicka@rimavskejanovce.sk 047/ 58 11 950

Cím

Közzétett

Tlač knihy Kapitoly dejín – Rimavské Janovce

ID: 2023/39 – ULTRA PRINT s.r.o

1.6.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 960,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 30.6.2023

Felelős személy Roman Uhrin

Vevő Önkormányzat Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító ULTRA PRINT s.r.o

Beszállító – székhely Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Beszállító – IČO

Mellékletek

Nájomná zmluva pozemok cintorín

ID: 2023/70 – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rimavské Janovce

29.5.2023

Hatálybalépés 30.5.2023

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 26.5.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rimavské Janovce

Beszállító – székhely , 980 01 Rimavské Janovce

Beszállító – IČO 42002699

Mellékletek

Az összes dokumentum

Obec Rimavské Janovce, Rimavské Janovce č. 301, 98001 Rimavské Janovce,

IČO: 00319058

Zápisnica z Voľby hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce

zo dňa 2.7.2019

Voľba hlavného kontrolóra v obci Rimavské Janovce – dňa 2.7.2019 o 17:30 hod.

Počet prítomných poslancov : 

7Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,

Počet neprítomných poslancov na hlasovaní, – 0

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov, 

Ing. Michaela Gembická Za -7Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,
Ing. Michaela GembickáProti – 0 
Ing. Michaela GembickáZdržal sa – 0 

Výsledok voľby hlavného kontrolóra obce –  zvolený kandidát : Ing. Michaela Gembická

Stanislav Krahulec , starosta obce …………………………………..

Dňa: 8-7-2019

Obec Rimavské Janovce

Hlavný kontrolór obce

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

            Zámerom kontroly je prispieť kontrolnými aktivitami k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce.

            Cieľom jednotlivých kontrolných akcií  bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov , za účelom zefektívnenia činností orgánov obce a budovania dobrého mena  samosprávy a spokojnosti občanov , v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

                       V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva, bude činnosť hlavného kontrolóra v prvom polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:

Kontrolná činnosť  na prvý polrok 2019

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ

  1. Odborné „ Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok  2018“ pred jeho schválením v OZ.

2. Vypracovať „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018“.

3. Kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2018 poskytnutých  z rozpočtu obce Rimavské Janovce.

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach v predchádzajúcom období – za II polrok 2018.

5. Kontrola dodržiavania  Smernicu o postupe vykonávania  finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Rimavské Janovce č. 1/2016, za obdobie IV. štvrťrok 2018.

6. Kontrola hospodárenia vybratých položiek z účtovníctva za II polrok 2018.

7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018.

            Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

V Rimavských Janovciach dňa 30.11.2018                            Michaela Gembická, Ing.

                                                                                                  hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolórPostavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)

Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

(8) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

(9) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, 16)
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Plat hlavného kontrolóra

(1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
a)     do  500 obyvateľov  1, 15
b)  od 501  do  1 000 obyvateľov  1, 28
c)  od 1 001  do  3 000 obyvateľov  1, 54
d)  od 3 001  do  5 000 obyvateľov  1, 68
e)  od 5 001  do  10 000 obyvateľov  1, 82
f)  od 10 001  do  20 000 obyvateľov  1, 96
g)  od 20 001  do  50 000 obyvateľov  2, 24
h)  od 50 001  do  100 000 obyvateľov  2, 47
i)     nad  100 000 obyvateľov  2, 78


(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.

(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

(6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30 % z jeho mesačného platu určeného podľa odseku 3.

Rozsah kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.16a) Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Cím

Közzétett

Tlač knihy Kapitoly dejín – Rimavské Janovce

ID: 2023/39 – ULTRA PRINT s.r.o

1.6.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 960,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 30.6.2023

Felelős személy Roman Uhrin

Vevő Önkormányzat Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító ULTRA PRINT s.r.o

Beszállító – székhely Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Beszállító – IČO

Mellékletek

Nájomná zmluva pozemok cintorín

ID: 2023/70 – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rimavské Janovce

29.5.2023

Hatálybalépés 30.5.2023

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 26.5.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rimavské Janovce

Beszállító – székhely , 980 01 Rimavské Janovce

Beszállító – IČO 42002699

Mellékletek

Az összes dokumentum

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 4. május 2023.
Módosítás nélkül .