Ugrás a tartalomra

Hlavný kontrolór

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Ing. Michaela Gembická

Hlavný kontrolór Obce Rimavské Janovce
Obecný úrad  Rimavské Janovce  301
980 01 Rimavské Janovce 

gembicka@rsnet.sk michaela.gembicka@rimavskejanovce.sk 047/ 58 11 950

Cím

Közzétett

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 766,24 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 15.4.2024

Felelős személy Roman Uhrin

Vevő Község Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító AUTO – IMPEX spol. s r.o.

Beszállító – székhely Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

Beszállító – IČO 17329477

Mellékletek

Mellékletek

Leírás

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Rimavské Janovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

Právne predpisy

v oblasti verejnej správy

ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov

ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

zákon č. 372/1990 o priestupkoch

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 09/2010 Z.z. o sťažnostiach

v oblasti personalistiky

zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov

zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení

zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

v oblasti účtovníctva a rozpočtu

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH

v oblasti kontroly

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

vyhláška č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

v oblasti správy daní a poplatkov

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)

v oblasti školstva

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

nariadenie vlády č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia

vyhláška č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

v oblasti majetkovej a podnikateľskej

zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)

zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník)

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

zákon č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – živnostenský zákon

zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

v oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov

vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

správne poplatky

zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

evidencia obyvateľov

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

sociálne veci

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

iné

zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)

zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok)

zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

zákon č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

vnútorné organizačné predpisy obce

Štatút obce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok obecného cintorína

iné vnútorné predpisy

Obeh účtovných dokladov

Smernica o finančej kontrole

Smernica o vybavovaní sťažností

http://www.slov-lex.sk/

Mellékletek

Leírás

Spôsob zriadenia OBCE:
 Obec Rimavské Janovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 1990

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
 Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 platným právnym poriadkom SR
 VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

 • (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
 • Orgánmi obce Rimavské Janovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavské Janovce je zastupiteľský zbor obce zložený z
7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné
obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.

 • Starosta obce Rimavské Janovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom
  obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 8.4.2024

Felelős személy Zuzana Ďurianová

Vevő Község Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító KIPA,s.r.o.

Beszállító – székhely Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové

Beszállító – IČO 34128654

Mellékletek

Mellékletek

Leírás

Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec Rimavské Janovce  umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Formulár -žiadosť môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty:

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

obec@rimavskejanovce.sk

info@rimavskejanovce.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
 4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať:

– písomne ako poštovú zásielku na adresu :

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

– písomne osobným doručením do podateľne obecného úradu v Rimavských Janovciach , Rimavské Janovce 301, 98001

– ústne

– elektronicky emailom : obec@rimavskejanovce.sk , info@rimavskejanovce.sk

– elektronickým spôsobom cez Slovensko.sk – do elektronickej schránky Obce Rimavské Janovce – IČO 00319058

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.30 h. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je Obcou Rimavské Janovce poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne Obec Rimavské Janovce

, alebo poštovou poukážkou na adresu:

  Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK81 0900 0000 0051 6090 0617

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Obce Rimavské Janovce  účtuje oprávneným osobám za:

Tabuľka účtovných položiek

 FormátCena 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A410 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A416 centov 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A313 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A320 centov 
tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A366 centov 
   
CD alebo DVD 1 kus66 centov 
obálka 1 kus6 centov 
poštové poplatkypodľa cenníka SP
informácia poskytnutá na Usb kľúčipodľa ceny USB kľúča

Az összes dokumentum

Obec Rimavské Janovce, Rimavské Janovce č. 301, 98001 Rimavské Janovce,

IČO: 00319058

Zápisnica z Voľby hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce

zo dňa 2.7.2019

Voľba hlavného kontrolóra v obci Rimavské Janovce – dňa 2.7.2019 o 17:30 hod.

Počet prítomných poslancov : 

7Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,

Počet neprítomných poslancov na hlasovaní, – 0

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov, 

Ing. Michaela Gembická Za -7Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,
Ing. Michaela GembickáProti – 0 
Ing. Michaela GembickáZdržal sa – 0 

Výsledok voľby hlavného kontrolóra obce –  zvolený kandidát : Ing. Michaela Gembická

Stanislav Krahulec , starosta obce …………………………………..

Dňa: 8-7-2019

Obec Rimavské Janovce

Hlavný kontrolór obce

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

            Zámerom kontroly je prispieť kontrolnými aktivitami k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce.

            Cieľom jednotlivých kontrolných akcií  bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov , za účelom zefektívnenia činností orgánov obce a budovania dobrého mena  samosprávy a spokojnosti občanov , v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

                       V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva, bude činnosť hlavného kontrolóra v prvom polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:

Kontrolná činnosť  na prvý polrok 2019

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ

 1. Odborné „ Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok  2018“ pred jeho schválením v OZ.

2. Vypracovať „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018“.

3. Kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2018 poskytnutých  z rozpočtu obce Rimavské Janovce.

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach v predchádzajúcom období – za II polrok 2018.

5. Kontrola dodržiavania  Smernicu o postupe vykonávania  finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Rimavské Janovce č. 1/2016, za obdobie IV. štvrťrok 2018.

6. Kontrola hospodárenia vybratých položiek z účtovníctva za II polrok 2018.

7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018.

            Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

V Rimavských Janovciach dňa 30.11.2018                            Michaela Gembická, Ing.

                                                                                                  hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolórPostavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)

Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

(8) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

(9) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, 16)
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Plat hlavného kontrolóra

(1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
a)     do  500 obyvateľov  1, 15
b)  od 501  do  1 000 obyvateľov  1, 28
c)  od 1 001  do  3 000 obyvateľov  1, 54
d)  od 3 001  do  5 000 obyvateľov  1, 68
e)  od 5 001  do  10 000 obyvateľov  1, 82
f)  od 10 001  do  20 000 obyvateľov  1, 96
g)  od 20 001  do  50 000 obyvateľov  2, 24
h)  od 50 001  do  100 000 obyvateľov  2, 47
i)     nad  100 000 obyvateľov  2, 78


(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.

(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

(6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30 % z jeho mesačného platu určeného podľa odseku 3.

Rozsah kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.16a) Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Cím

Közzétett

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 766,24 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 15.4.2024

Felelős személy Roman Uhrin

Vevő Község Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító AUTO – IMPEX spol. s r.o.

Beszállító – székhely Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

Beszállító – IČO 17329477

Mellékletek

Mellékletek

Leírás

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Rimavské Janovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

Právne predpisy

v oblasti verejnej správy

ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov

ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

zákon č. 372/1990 o priestupkoch

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 09/2010 Z.z. o sťažnostiach

v oblasti personalistiky

zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov

zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení

zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

v oblasti účtovníctva a rozpočtu

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH

v oblasti kontroly

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

vyhláška č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

v oblasti správy daní a poplatkov

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)

v oblasti školstva

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

nariadenie vlády č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia

vyhláška č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

v oblasti majetkovej a podnikateľskej

zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)

zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník)

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

zákon č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – živnostenský zákon

zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

v oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov

vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

správne poplatky

zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

evidencia obyvateľov

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

sociálne veci

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

iné

zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)

zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok)

zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

zákon č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

vnútorné organizačné predpisy obce

Štatút obce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok obecného cintorína

iné vnútorné predpisy

Obeh účtovných dokladov

Smernica o finančej kontrole

Smernica o vybavovaní sťažností

http://www.slov-lex.sk/

Mellékletek

Leírás

Spôsob zriadenia OBCE:
 Obec Rimavské Janovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 1990

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
 Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 platným právnym poriadkom SR
 VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

 • (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
 • Orgánmi obce Rimavské Janovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavské Janovce je zastupiteľský zbor obce zložený z
7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné
obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.

 • Starosta obce Rimavské Janovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom
  obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 8.4.2024

Felelős személy Zuzana Ďurianová

Vevő Község Rimavské Janovce

Vevő – Cím Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Vevő – ÁFA-azonosító 00319058

Beszállító KIPA,s.r.o.

Beszállító – székhely Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové

Beszállító – IČO 34128654

Mellékletek

Mellékletek

Leírás

Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec Rimavské Janovce  umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Formulár -žiadosť môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty:

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

obec@rimavskejanovce.sk

info@rimavskejanovce.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
 4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať:

– písomne ako poštovú zásielku na adresu :

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

– písomne osobným doručením do podateľne obecného úradu v Rimavských Janovciach , Rimavské Janovce 301, 98001

– ústne

– elektronicky emailom : obec@rimavskejanovce.sk , info@rimavskejanovce.sk

– elektronickým spôsobom cez Slovensko.sk – do elektronickej schránky Obce Rimavské Janovce – IČO 00319058

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.30 h. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je Obcou Rimavské Janovce poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne Obec Rimavské Janovce

, alebo poštovou poukážkou na adresu:

  Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK81 0900 0000 0051 6090 0617

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Obce Rimavské Janovce  účtuje oprávneným osobám za:

Tabuľka účtovných položiek

 FormátCena 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A410 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A416 centov 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A313 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A320 centov 
tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A366 centov 
   
CD alebo DVD 1 kus66 centov 
obálka 1 kus6 centov 
poštové poplatkypodľa cenníka SP
informácia poskytnutá na Usb kľúčipodľa ceny USB kľúča

Az összes dokumentum