Ugrás a tartalomra

Hlavný kontrolór

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Úlohu  zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní  hlavný kontrolór obce (HK).

Ing. Michaela Gembická ,

Oznámenie možno podať osobne, písomne alebo elektronickou poštou.

Oznámenie  možno podať osobne v kancelárii HK   Rimavské Janovce.

Písomné oznámenie  sa podáva na adresu:

Obec Rimavské Janovce

Hlavný kontrolór obce  

Rimavské Janovce 301, 98001 Rimavské Janovce

  • Písomné oznámenie  má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk HK obce“.
  • Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu HK:  

kontrolor@rimavskejanovce.sk , ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len HK.

Hlavná kontrolórka obce Hodejov informovala  obecné zastupiteľstvo na rokovaní oz dňa 5.3.2024 v Rim . Janovciach , prevody majetku obce za predchádzajúci kalendárny rok 2023 nespĺňajú charakter prevodom nad 20 tisíc eur.