Ugrás a tartalomra

Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Közzétett
12. április 2024
Kategória

Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec Rimavské Janovce  umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Formulár -žiadosť môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty:

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

obec@rimavskejanovce.sk

info@rimavskejanovce.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
  4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať:

– písomne ako poštovú zásielku na adresu :

Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

– písomne osobným doručením do podateľne obecného úradu v Rimavských Janovciach , Rimavské Janovce 301, 98001

– ústne

– elektronicky emailom : obec@rimavskejanovce.sk , info@rimavskejanovce.sk

– elektronickým spôsobom cez Slovensko.sk – do elektronickej schránky Obce Rimavské Janovce – IČO 00319058

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.30 h. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je Obcou Rimavské Janovce poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne Obec Rimavské Janovce

, alebo poštovou poukážkou na adresu:

  Obec Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001

, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK81 0900 0000 0051 6090 0617

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Obce Rimavské Janovce  účtuje oprávneným osobám za:

Tabuľka účtovných položiek

 FormátCena 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A410 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A416 centov 
tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A313 centov 
tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A320 centov 
tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A366 centov 
   
CD alebo DVD 1 kus66 centov 
obálka 1 kus6 centov 
poštové poplatkypodľa cenníka SP
informácia poskytnutá na Usb kľúčipodľa ceny USB kľúča

Mellékletek