Ugrás a tartalomra

Prehľad právnych predpisov

Közzétett
15. április 2024
Kategória

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Rimavské Janovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

Právne predpisy

v oblasti verejnej správy

ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov

ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

zákon č. 372/1990 o priestupkoch

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 09/2010 Z.z. o sťažnostiach

v oblasti personalistiky

zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov

zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení

zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

v oblasti účtovníctva a rozpočtu

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH

v oblasti kontroly

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

vyhláška č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

v oblasti správy daní a poplatkov

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)

v oblasti školstva

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

nariadenie vlády č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia

vyhláška č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

v oblasti majetkovej a podnikateľskej

zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)

zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník)

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

zákon č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – živnostenský zákon

zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

v oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov

vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

správne poplatky

zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

evidencia obyvateľov

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

sociálne veci

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

vyhláška č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

iné

zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)

zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok)

zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

zákon č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

vnútorné organizačné predpisy obce

Štatút obce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok obecného cintorína

iné vnútorné predpisy

Obeh účtovných dokladov

Smernica o finančej kontrole

Smernica o vybavovaní sťažností

http://www.slov-lex.sk/

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.