Ugrás a tartalomra

Povinne zverejňovanie informácií podľa §2 ods. 1 a 2

Közzétett
15. április 2024
Kategória

Spôsob zriadenia OBCE:
 Obec Rimavské Janovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 1990

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
 Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 platným právnym poriadkom SR
 VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

  • (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
  • Orgánmi obce Rimavské Janovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavské Janovce je zastupiteľský zbor obce zložený z
7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné
obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.

  • Starosta obce Rimavské Janovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom
    obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.