Ugrás a tartalomra

Zavedenie Miestnych občianskych a preventívnych hliadok v obci Rimavské Janovce

Közzétéve 7.3.2024.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Obec Rimavské Janovce od 1.3.2024 má v obci Miestne občianske a preventívne služby.

Obec Rimavské Janovce bola úspešná so žiadosťou v rámci výzvy : PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán, názov projektu: Miestne občianske a preventívne služby v obci Rimavské Janovce , kód projektu: NFP401406DJR4 – Zavedenie miestnych občianskych a preventívnych služieb v obci Rimavské Janovce.

Cieľom predkladaného projektu je posilnenie aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zabezpečenie bezpečnosti občanov, života a majetku, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku v obci, eliminácia občianskych stretov, ochrana poriadku a životného prostredia v lokalite, kde žijú obyvatelia MRK a to prostredníctvom MOaPS.

Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, bol obci schválený príspevok vo výške 163 836,35 €. V rámci projektu bolo výberovým konaním vybratý štyria  úspešní uchádzači, ktorí vykonávajú v našej obci tieto aktivity:

– ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít,

– ochrany a detí a mládeže pred negatívnymi javmi,

–  ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci,

– ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb,

– podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov,

– vzdelávanie členov MOaPS.

MOaPS zabezpečujú nasledovné činnosti:

  • monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu a upozorňovanie detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
  • dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a znečisťovaním životného prostredia (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…);
  • upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
  • kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…);
  • účasť a pomoc (po predchádzajúcej dohode so starostom/starostkou obce) pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí a podujatí organizovaných obcou alebo obyvateľmi;
  • monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom;
  • poskytovanie pomoci hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície;
  • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.
  • Vykonávanie v spolupráci s miestnou samosprávou preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia.