Osvedčenie podpisov a listín

Osvedčenie podpisov a listín

Osvedčenie  podpisov na listinách

     Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie v miestnosti úradu alebo na inom vhodnom mieste / ak o osvedčenie podpisu požiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti.

      Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom alebo povolením na pobyt pre cudzinca.


      Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané  ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčovanie podpisu je spoplatňovaný podľa sadzobníka správnych poplatkov.
( 1,50  € /  osvedčovanie )

——————————————————————————————-


                        Osvedčovanie listín         

     Osvedčovanie listín sa vykonáva len v úradnej miestnosti.


     Úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.  Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. 

Osvedčovanie podpisu je spoplatňovaný podľa sadzobníka správnych poplatkov.
( 1,50  € /  osvedčovanie )

Zverejnené 8. mája 2022.
Bez úpravy .