Ugrás a tartalomra

Zmena s systéme zberu komunálnych odpadov v obci Rimavské Janovce v roku 2023.

Közzétéve 28.12.2022.

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov.

1/ Na celom území obce Rimavské Janovce  sa od 01.01.2023 zavádza množstvový zber komunálneho odpadu, pre všetkých pôvodcov KO v obci. Ročný poplatok za jeho zber a likvidáciu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov a sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva. Znamená to, že obyvatelia, ktorí budú dôsledne separovať komunálny odpad, budú môcť výraznejšie ušetriť za vývoz smetí. Navyše tento systém prináša väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny odpad. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpadu dom alebo bytovka vyprodukuje, aký je interval vývozu a akú veľkú nádobu si zvolí, podľa toho bude aj platiť. Presné podmienky sa stanovia v „ DOHODE o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO ″ / ďalej len DOHODA / medzi pôvodcom odpadu a obcou.

2/ Pôvodca odpadu zaplatí len za tú nádobu, ktorá bude skutočne vyvezená. Sám sa rozhodne, v ktorom termíne vývoz nádobu s KO vyloží. Výhodne bude vykladať len plné nádoby. Aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktoré nádoby s KO sa vyviezli, budú musieť byť nádoby označené čiarovým kódom. Ten pôvodca odpadu dostane pri podpise DOHODY. Každá domácnosť si bude musieť zabezpečiť vlastnú zbernú nádobu, ktorej typ bude schválený obcou. V prípade, že domácnosť resp. právnická osoba, podnikateľ bude potrebovať v jednom termíne vývozu zlikvidovať väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa mu nezmestí do nádoby označenej čiarovým kódom, je možné si zakúpiť na obecnom úrade čierne PVC vrece za 0,50 €/ks, ktoré bude vyvezené a pri vývoze sa  bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 120 l. Iné / neoznačené / vrecia budú vyvezené, ale budú započítané ako zber jednej KUKA nádoby.  

3/ V dôsledku zvýšenia rizika vytvárania čiernych skládok, obec zavedie dôslednejšie monitoring priestranstiev obce a bude prísnejšie postihovať ich pôvodcov. Obec však žiada aj občanov, aby pomohli odhaľovať pôvodcov čiernych skládok, nakoľko na ich likvidáciu sa skladajú všetci obyvatelia.

4/ Zmesový komunálny odpad je KO, ktorý ostane po vytriedení oddeliteľných/ separovaných / zložiek v rámci separovaného zberu – odpad, ktorý sa nedá už viac separovať.

5/ Na zber zmesového KO v obci môže pôvodca odpadu používať len schválené typy nádob. Používať sa môžu KUKA nádoba 110litrová, 120 litrová  a výnimočne  nádoba 240l a1100l len po DOHODE, a plastové vrecia čierne – jednorazové s čiarovým kódom.

6/  Vzor DOHODY je prílohou platného  tohto Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Každá nádoba, ktorá bude predmetom vývozu v súlade s DOHODOU musí byť označená čiarovým kódom, ktorý pôvodca odpadov obdrží pri podpise DOHODY.

Neoznačené nádoby nebudú vyvezené!

7/ Minimálny počet interval zberu odpadov:

a/ pre rodinné domy a bytové domy sa stanovuje na jednu samostatnú osobu minimálny interval zberu 6x.

b/Vzorec na výpočet počtu zberov na jeden kalendárny rok :

Počet osôb žijúcich v jednej domácnosti  x 6 zberov min. ( môže byť viac) x sadzba určená v Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2022( 0,03608 .-Eur na 1l).

c/ pre pôvodcu odpadov, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, sa určí dostatočný počet zberných nádob110l, 120 l,1100l zodpovedajú vyprodukovaného KO a systému zberu KO.

8/ V obci je zavedený zber komunálneho odpadu zo  zberných nádob od občanov v intervaloch jeden krát za 2 týždne.

9/   Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad si občan zabezpečí  na vlastné náklady. Pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou zbernej nádoby / na obecnom úrade/ prípadne zabezpečiť vo vlastnej réžií.

10/.   Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu  ( 1x za 2 týždne) zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Harmonogram zberu je zverejnený v Prílohe č. 1 tohto VZN, na webstránke obce  (www.rimavskejanovce.sk), na úradnej tabuli obce.

11/ Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

Sadzba poplatku :

1/ Na území obce Rimavské Janovce  je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov .

2/ Správca dane u poplatníkov podľa §77 zákona ustanovuje sadzbu poplatku podľa §78 vo výške 0,03608 € za liter komunálneho odpadu a 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

3/ Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objem zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Vyúčtovanie poplatku.

1/ Množstvový zber sa preukazuje uzavretím dohody – DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len DOHODA / – Príloha č. 1a č.2 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Minimálny počet zberných nádob je uvedený v  Dodatku č. 3 VZN č.5/2016  Čl.3.

 2/ Poplatníci, ktorí využívajú množstvový zber sú povinní do 31.01. zdaňovacieho obdobia a v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku, že využívajú množstvový zber.

3/ Správca poplatku vyúčtuje poplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a určí preddavok na príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré doručí daňovníkovi.

4/ Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia DOHODY do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

Splatnosť poplatku .

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vrátenie poplatku .

Ak poplatníkovi vznikne preplatok  z množstevného zberu ( zostanú mu nevyčerpané zbery ) uplatní si tieto zbery v nasledujúcom roku.