Ugrás a tartalomra

Výzva na úhradu nedoplatkov

Közzétéve 14.8.2023.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Obec Rimavské Janovce týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov obce, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči obci Rimavské Janovce a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky  v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad ), V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v termíne do 31.8.2023 upozorňujeme, že Obec Rimavské Janovce pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom.