Ugrás a tartalomra

Upozornenie dlžníkov !

Közzétéve 13.11.2023.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Obec Rimavské Janovce ako správca daní a poplatkov upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prípadne iné nevysporiadané záväzky môže vymáhať formou rôznych exekúcií, napr. exekúciou zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo iných peňažných pohľadávok, predajom majetku, prípadne inou dostupnou formou. V súčasnosti, jednou z najosvedčenejších foriem daňovej exekúcie je zadržanie vodičského preukazu, a to na základe § 98 ods. 1 písm. i) zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Odporúčame preto dlžníkom, aby svoje nedoplatky voči obci vyrovnali najneskôr do 31. 12. 2023  a to

  • na obecnom úrade v Rimavských Janovciach v úradných hodinách alebo
  • na bankový účet uvedený v rozhodnutí o vyrubení alebo v príslušnej zmluve.

Po tomto termíne mesto pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov aj vyššie uvedenou formou exekúcie a k vyrubovaniu sankcií a úrokov z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

Ak nie ste si istí výškou svojho nedoplatku, informujte sa na obecnom úrade v Rimavských Janovciach i,

  • miestne dane, miestny poplatok za KO a DSO na tel. č.: 047 58 11 950,
  • Obec využije všetky legislatívne možnosti na vymoženie nedoplatkov od daňových subjektov, ktorí nedodržiavaním svojich zákonných daňových povinností obmedzujú použitie finančných prostriedkov patriacich do rozpočtu obce na výkon samosprávy.

Nie je v záujme obce vymáhať nedoplatky v exekučnom konaní, ktoré dlžníkovi spôsobuje ďalšie trovy a nemalé komplikácie v životných situáciách. Odporúčame preto všetkým dlžníkom, aby sa vyhli zbytočným ťažkostiam splnením svojich daňových povinností a aktívnou komunikáciou so správcom dane.