Ugrás a tartalomra

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti !

Közzétéve 24.6.2024.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Vážení občania

            Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov,  súkromných roľníkov aj občanov je včasný a kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote upozorňuje, že počas žatevných prác má požiarovosť stúpajúci charakter.

            Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Rimavská Sobota vzniklo v roku 2023 v súvislosti so žatevnými prácami, zberom krmovín a pozberovou úpravou 7 požiarov s priamou škodou  1 900 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 13 400 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bol zlý technický stav poľnohospodárskej techniky, samovznietenie poľnohospodárskych plodín, ale aj úmyselné zapálenie neznámou osobou.

            Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú je potrebné poškodenému uhradiť.

            Súkromne hospodáriaci roľníci by mali dbať na dobrý technický stav žatevnej techniky, jej pravidelné čistenie a kontrolu vybavenia akcieschopnými hasiacimi prístrojmi, opatrnú manipuláciu so suchými steblovitými látkami, ako aj zabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. Ani po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne skladom sena a slamy, ale aj objektom na uskladnenie obilia, pozberovým linkám, sušičkám a podobným objektom.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote opakovane zdôrazňuje, že zvýšené nebezpečenstvo vyplýva hlavne zo spaľovania suchých rastlinných zbytkov, ktoré v súčasnosti platné právne predpisy nezakazujú, ale možno ho vykonávať len v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi a pri dodržaní protipožiarnych opatrení.

Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných, najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými prácami bol čo najmenší a škody nimi spôsobené boli čo najnižšie.         Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote