Dodatok č. 2 ku VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavské Janovce

Zverejnené
31. augusta 2017
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty