Návrh Dodatku č. 3 ku č. VZN 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorým je zriaďovateľom je obce Rimavské Janovce

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 4. januára 2023
Kategória

Prílohy