Dodatok č. 1 ku VZN 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce.

Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2022 − 14. júla 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty