NP TSP II

Kategória

Tento projekt sa relauzuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho dfondu a Európskeho fondu regionálneho rzovoja v rámci Operačného programu Ľudksé zdroje. 

www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww-ia.gov.sk

Zverejnené 14. januára 2021.
Upravené 11. mája 2022.