Voľby 2022

Kategória

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny. Termín konania dňa 6. júna 2022 vyhlásil predseda Národnej rady SR na sobotu 29. október 2022.

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na týchto stránkach.


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácie pre voliča
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií


Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry


Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň


Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane


Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán


Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Autor: Ministerstvo vnútra SR

Oznámenie

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena na LV č. 281 k.ú. Rimavské Janovce.

25.7.2022

Prílohy

Popis

Stredoslovenská distribučná a.s. v súlade s ustanoveniami §11 ods. 10 zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákona Vám oznamuje vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 281 pre katastrálne územie Rimavské Janovce.

Stredoslovenská distribučná a.s. je prevádzkovateľom stavby : ,, 13182- Rimavské Janovce – Močiar- Rozšírenie NNK´´, ktorá bola realizovaná na základe oznámenia vydaného Obcou Rimavské Janovce pod. č. 130/2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.3.2021.

Vecné bremeno bolo zriadené podľa § 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech oprávneného z vecného bremena : Stredoslovenská distribučná a,s, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, ktoré spočíva v práve uloženia a umiestnenia inžinierskych sieti a zariadenia ochranného pásma v zmysle platných predpisov v rozsahu geometrického plánu 46193537-538/2021 a vykonanie na predmetnom pozemku povolené činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky sústavy, alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa platných právnych predpisov.

Voľby 2022

21.7.2022

Prílohy

Popis

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácie pre voliča
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií


Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry


Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň


Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane


Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán


Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Autor: Ministerstvo vnútra SR

Dodatok č. 3 ku zmluve o poskytovaní služby 415/20

ID: 28/2022 – Brantner Gemer s.r.o.

11.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2022

Suma s DPH 98,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ – Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ – IČO 00319058

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ – Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ – IČO 36021211

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Brantner gemer – zber TKO 2021

Dodatok č. 3 ku zmluve o poskytovaní služby č. 04 21 01

ID: 27/2022 – Brantner Gemer s.r.o.

11.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2022

Suma s DPH 0,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ – Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ – IČO 00319058

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ – Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ – IČO 36021211

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva Brantner Gemer BRO č.042101
Všetky dokumenty

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnené 28. júna 2022.
Upravené 18. júla 2022.