Zverejnenie informácií o tvorbe integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota.

INTEGROVANÁ Územná stratégia

udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií

miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské.

stali ste sa účasťou  nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto novom programovom období 2021 – 2027 podporiť ako samostatnú kategóriu – mestský rozvoj. Pre tento mestský rozvoj je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vymedzené 8% zdrojov. Na Slovensku sa plánuje podporiť 17 mestských funkčných oblastí. Podmienkou podpory je vypracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja (IUS UMR).

Táto stratégia sa musí vypracovať v partnerstve verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Iniciátorom spolupráce je primátor jadrového mesta Rimavská Sobota a územie funkčnej mestskej oblasti musí mať minimálne 40.000 obyvateľov. Spolupráca partnerov sa realizuje v podobe Kooperačnej rady a formou tematických pracovných skupín.

Kooperačná rada je najvyšším orgánom partnerstva a sú v nej zastúpení za verený sektor  šiesti zástupcovia miestnych samospráv, jeden zástupca regionálnej samosprávy, dvaja zástupcovia štátnej správy a jeden zástupca regionálneho združenia miest a obcí Gemera. Sociálno-ekonomických partnerov zastupujú traja zástupcovia za podnikateľský sektor, dva zástupcovia za agrosektor, dvaja zástupcovia za rozvojové organizácie a dvaja zástupcovia za mimovládne neziskové organizácie. Kooperačná rada má spolu 19 členov a v jej kompetencii je výber projektov na podporu rozvoja územia funkčnej mestskej oblasti.

Tematické pracovné skupiny sú zostavené z nominantov samospráv za verejný, občiansky a podnikateľský sektor a ich úlohou je pripraviť návrh priorít a cieľov rozvoja územia. V mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota schválila Kooperačná rada 3 tematické pracovné skupiny:

  • podnikanie a inovácie

obsahuje nasledovné oblasti – ekonomický rozvoj, inovácie, obehová ekonomika, cestovný ruch, kultúrny a kreatívny priemysel, zamestnanosť, odborné vzdelávanie

  •  zelená Rimava

sem patria oblasti: životné prostredie, ochrana prírody, opatrenia voči zmene klímy,energetika, environmentálna infraštruktúra, nízkoemisná doprava

  •  kvalitný život

obsahuje oblasti: verejné služby – školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť,kultúrne zariadenia, pamiatky, šport, voľný čas, bývanie, inklúzia MRK, kvalitné verejné politiky, participácia, elektronizácia a digitalizácia služieb, otvorené dáta

A ako sa môžete zapojiť Vy – občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií?

V prvom rade sa môžete zapojiť do práce v tematických odborných skupinách. Podľa svojej odbornosti, špecializácie, či záujmu máte na výber tri pracovné skupiny. Členstvo v pracovných skupinách je otvorené a prístupné všetkým záujemcom, ktorí by sa chceli podieľať na formovaní stratégie rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. Informácie o činnosti a rokovaniach pracovných skupín vám poskytnú na Vašom mestskom, alebo obecnom úrade, alebo ich nájdete aj na web stránkach mesta Rimavská Sobota a MAS Malohont.

Druhá možnosť zapojenia sa je veľmi konkrétna a dotýka sa priamo Vás. Do 25. júna 2021 môžete predkladať návrhy projektov, ktoré by podľa Vás, prispeli k udržateľnému rozvoju celého územia. Projektové návrhy, ale aj Vaše nápady a námety zasielajte na adresu:

rusnakbb@gmail.com

Formulár pre tvorbu databázy projektových zámerov tvorí prílohu. Po jeho vyplnení ho zašlite na uvedenú adresu hlavného riešiteľa integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota.

Zverejnené 1. júna 2021.
Upravené 11. mája 2022.