Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy  v Rimavských Janovciach

Zverejnené 23.4.2024.

Obec Rimavské Janovce

V súlade s ustanovením § 4 zákona č, 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy  v Rimavských Janovciach

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 15.08.2024.


Na výkon pozície riaditeľa/ky materskej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 a § 39 zákona či 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.


Druh pracovného pomeru: plný úväzok


Platové podmienky (brutto):
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

–    Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
–    Bezúhonnosť,
–    Zdravotná spôsobilosť
–    Ovládanie štátneho jazyka 
–    Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
–    Znalosť príslušnej školskej legislatívy
–    Orientácie v problematike predprimárneho vzdelávania,
–    Znalosť práce PC (Word, Excel, internet)
–    Osobnostné a morálne predpoklady 
–    Vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl 


Zoznam požadovaných dokladov:
–    Prihláška do výberového konania,
–    Vyplnený osobný dotazník
–    Štrukturovaný životopis
–    Overené kópie dokladov o dosiahnutom poždovanom vzdelaní 
–    Doklad o potvrdení pedagogickej praxe
–    Čestné prehlásenie o bezúhonnosti 
–    Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa  a vedúceho pedagogického zamestnanca,
–    Návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie 
–    Kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní 
–    Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Doplňujúce informácie:


Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte poštou na adresu:

Obecný úrad Rimavské Janovce

Rimavské Janovce 301

98001 Rimavské Janovce

Uzávierka prijímania prihlášok: 7.6.2024

Obálku označte heslom:
„NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – Rimavské Janovce  “

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo deň doručenia na obecný úrad. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

                                              …………………………..
                                             Roman Uhrin
                                             Starosta obce