Pozor zmeny! Od 1.1.2023 bude zmenený sadzobník poplatkov na cintoríne.

V pôvodnom VZN č. 2/2017 sa menia tieto časti Prílohy č. 1 na nové znenie,:

 Poplatky 
Hrobové miesto10.-
Prenájom hrobového miesta – jednohrob, urna na obdobie 15rokov 
Občan s trvalým pobyt v obci20
Občan bez trvalého pobytu v obci40
Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – s trvalým pobytom v obci2
Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – bez  trvalého  pobytu v obci4
Poplatok za obradnú miestnosť : 
Dom smútku, uloženie rakvy v chladiacom a pohrebné obrady do 3 dní – občan s trvalým pobytom v obci12
Každý ďalší začatý deň4
Dom smútku, uloženie rakvy v chladiacom a pohrebné obrady do 3 dní pre občanov bez trvalého pobytu24
Každý ďalší začatý deň8
Poplatok za prenájom domu smútku mimo pohrebných obradov, pietne spomienky za jeden deň.10

Zverejnené 29. decembra 2022.
Upravené 21. decembra 2022.