Preskočiť na obsah

Pozor zmeny! Od 1.1.2023 bude zmenený sadzobník poplatkov na cintoríne.

Zverejnené 29.12.2022.

V pôvodnom VZN č. 2/2017 sa menia tieto časti Prílohy č. 1 na nové znenie,:

 Poplatky 
Hrobové miesto10.-
Prenájom hrobového miesta – jednohrob, urna na obdobie 15rokov 
Občan s trvalým pobyt v obci20
Občan bez trvalého pobytu v obci40
Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – s trvalým pobytom v obci2
Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – bez  trvalého  pobytu v obci4
Poplatok za obradnú miestnosť : 
Dom smútku, uloženie rakvy v chladiacom a pohrebné obrady do 3 dní – občan s trvalým pobytom v obci12
Každý ďalší začatý deň4
Dom smútku, uloženie rakvy v chladiacom a pohrebné obrady do 3 dní pre občanov bez trvalého pobytu24
Každý ďalší začatý deň8
Poplatok za prenájom domu smútku mimo pohrebných obradov, pietne spomienky za jeden deň.10