Platí zvýšené riziko vzniku požiarov, vyzývame na zodpovednosť a rešpektovanie zákazov

Aktuálne horúce a suché počasie zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, vyzývame preto verejnosť na zodpovedné správanie a rešpektovanie zákazov. Upozorňujeme hlavne na zákaz manipulácie s ohňom, okrem toho niektoré okresné úrady vydali aj zákaz vstupu do lesov alebo obmedzili vstup do lesov len na turistické a cyklistické chodníky.

„V tomto prípade jednoznačne platí radšej predchádzať, ako neskôr hasiť. Nedbanlivosť a neopatrnosť môže viesť k zbytočnými stratám nielen na životnom prostredí, ale aj na ľudských životoch, zdraví a majetku. Apelujem preto na občanov, aby sa správali zodpovedne. Zároveň ďakujem profesionálnym aj dobrovoľným hasičom za ich enormné nasadenie pri tohtoročných letných požiaroch doma a v zahraničí,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Len od začiatku júla do dnešného dňa zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči pri 67 požiaroch v lesoch a rúbaniskách. Nasadený bol pri hasení lesných porastov v ťažko dostupnom teréne aj vrtuľník ministerstva vnútra a ministerstva obrany.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlasujú podľa zákona o ochrane pred požiarmi jednotlivé okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Aktuálne je vyhlásený pre väčšinu územia Slovenska. Zoznam je dostupný na webe MV SR. (PDF, 115 kB)

Zakázané je najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

! Zdôrazňujeme, že ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.

Vyzývame občanov a právnické osoby, aby dodržiavali povinnosti a vyššie uvedené zákazy, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi. Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.

Okrem toho niektoré okresné úrady (pozemkový a lesný odbor) v zmysle zákona o lesoch vydali aj zákaz využívania lesov verejnosťou.

Podľa zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem.

Zverejnené 1. augusta 2022.
Bez úpravy .